Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 października 2017

Prezentacja prezydenckiego projektu zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego

- W wyniku spotkań został wypracowany projekt ustawy, który chcę przedłożyć Państwu dzisiaj jako inicjatywę prezydencką - mówił prezydent Andrzej Duda

Szanowna Pani Premier,

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Szanowny Panie Premierze, Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Przewodniczący, Prezesi,

Wszyscy Zebrani Goście,

Dostojni Członkowie Rady Dialogu Społecznego!

 

Zgodnie z dyspozycją art. 87 Ustawy z 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Rada ma dokonać rewizji jej zapisów i przedstawić Prezydentowi Rzeczypospolitej rekomendacje zmian w ustawie – w jakim zakresie można by ją poprawić, w jakim zakresie w związku z tym można by także usprawnić, polepszyć funkcjonowanie Rady. Prace nad przygotowaniem propozycji do nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zostały podjęte – zgodnie z tym, jak stanowi ustawa – przez zespół ekspertów właśnie ds. opracowania nowelizacji ustawy.

 

Zobacz także: Prezydent przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego Podczas posiedzenia plenarnego Rady 19 czerwca br. zapowiedziano, że taki projekt powstanie, mówiliśmy wtedy, że są różne propozycje, że niektóre z nich ścierają się ze sobą, że jeszcze trzeba trochę pracy, by ostateczne rozwiązania ‒ które będą efektem wypracowanym w łonie Rady Dialogu Społecznego – mogły zostać przygotowane. I w ciągu tych kilku miesięcy, które minęły od czerwca, odbyły się dwa posiedzenia zespołu w formule spotkań roboczych tutaj, w Kancelarii Prezydenta. Brali w nich udział moi współpracownicy – ministrowie Kancelarii, m.in. pan minister Andrzej Dera, a także eksperci zewnętrzni z wszystkich stron zasiadających w Radzie. I dyskutowano właśnie nad tymi propozycjami, które były przedstawione, ze szczególnym ukierunkowaniem na elementy, w których występowały rozbieżności.

 

W wyniku spotkań został wypracowany projekt ustawy, który chcę przedłożyć Państwu dzisiaj jako inicjatywę prezydencką – przedłożyć Radzie do dyskusji i do zaopiniowania. Co chcę na jego temat powiedzieć? Proszę Państwa, to jest propozycja, której zapisy – można to ogólnie stwierdzić – są uzgodnione w 80 proc. Te pozostałe 20 proc. to są kwestie, które nadal budzą dyskusje i nad którymi ostateczny konsensus nie zapadł. Ale liczę, że Rada się nad tymi sprawami pochyli i że ostatecznie ten prezydencki projekt w ramach przysługującej prezydentowi konstytucyjnej inicjatywy ustawodawczej będzie mógł być do laski marszałkowskiej złożony.

 

Jeżeli chodzi o cel projektowanej nowelizacji, to są to przede wszystkim rekomendacje zmian w zakresie zwiększenia samodzielności organizacyjnej Rady. Rada jest instytucją młodą, która potrzebuje mechanizmów ustawowych gwarantujących jej podejmowanie efektywnych działań. Proponowane rozwiązania można w związku z tym podzielić na trzy kategorie. Po pierwsze – propozycje zwiększające katalog kompetencji Rady oraz strony pracowników i pracodawców. Po drugie – propozycje wzmacniające organizację Rady. Po trzecie – propozycje doprecyzowujące i proceduralnie dotyczące wojewódzkich rad dialogu społecznego.

 

W obecnym stanie prawnym strona pracowników i strona pracodawców Rady ma prawo opiniowania projektów założeń ustaw i projektów aktów prawnych. Katalog ten nie obejmuje innych dokumentów przygotowywanych przez Radę Ministrów. Stąd też propozycja zmierza do rozszerzenia katalogu uprawnień zastrzeżonych do realizacji w ramach dialogu autonomicznego poprzez uzupełnienie katalogu przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów prawnych o opiniowanie projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów w sprawach, o których mowa w art. 1 ustawy.

 

Kolejnym proponowanym rozwiązaniem, istotnym z uwagi na realizację celu, jakim jest zapewnienie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, a także zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki – co zgodnie z ustawą jest celem działania Rady – jest możliwość podjęcia uchwały przez stronę pracowników i stronę pracodawców Rady o wystąpieniu przez przewodniczącego Rady do ministra właściwego ds. finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych, w szczególności gdy wydanie interpretacji ogólnej służy realizacji celów Rady.

 

Postuluje się także w projekcie ustawy rozszerzenie kompetencji Rady o możliwość występowania do Sejmu i Senatu z wnioskiem o możliwość przedstawienia odpowiednio Sejmowi i Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu w zakresie, o którym mowa w art. 1 Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

 

Jedną z podstawowych kompetencji strony pracowników i pracodawców Rady jest opiniowanie projektów założeń ustaw i projektów aktów prawnych. Uprawnienie to w aktualnym stanie prawnym nie zawsze może być skutecznie realizowane m.in. z uwagi na brak możliwości podejmowania uchwał przez stronę pracowników i pracodawców Rady w drodze głosowania korespondencyjnego. Głosowanie korespondencyjne zostało bowiem zastrzeżone dla uchwał podejmowanych przez Radę in corpore. Natomiast uchwały strony pracowników i pracodawców Rady mogą być podejmowane wyłącznie na posiedzeniach plenarnych.

 

Mając zatem na uwadze wolę wzmocnienia dialogu autonomicznego, projektuje się możliwość podejmowania uchwał przez stronę pracowników i pracodawców Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Przy podejmowaniu uchwały w drodze korespondencyjnego głosowania głos w imieniu organizacji pracowników i pracodawców oddawać będą Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady. W tym przypadku decyzja będzie podejmowana jednomyślnie. Głosowanie korespondencyjne będzie ważne, jeżeli wezmą w nim udział wszystkie reprezentowane organizacje pracowników i pracodawców.

 

Dalej: w obecnym stanie prawnym przyjęcie uchwały Rady wymaga zgody każdej ze stron. Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców są przyjmowane zwykłą większością, przy czym wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków Rady reprezentujących daną stronę. Stanowisko strony rządowej przyjmowane jest jednomyślnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Rady Ministrów. Mając na uwadze, że w skład strony rządowej ‒ oprócz członków Rady Ministrów ‒ wchodzą również przedstawiciele ministra właściwego ds. pracy i ministra właściwego ds. finansów publicznych, proponuje się rozszerzenie kręgu członków Rady mogących brać udział w głosowaniu o tych właśnie przedstawicieli.

 

W dalszej części przepisy ustawy określają skład i sposób powoływania Rady. W skład Rady wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracowników oraz strony pracodawców. Natomiast w samych pracach Rady udział biorą z głosem doradczym przedstawiciele Prezydenta Rzeczypospolitej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Proponuje się poszerzenie kręgu osób mogących brać udział w posiedzeniach plenarnych Rady z głosem doradczym o Głównego Inspektora Pracy. Wskazać przy tym warto, że aktualnie Główny Inspektor Pracy uczestniczy w pracach Rady na zaproszenie Przewodniczącego Rady. Projektowane rozwiązanie jest więc konsekwencją istniejącego aktualnie stanu, który ma charakter faktyczny, ale chodzi o to, aby stale mógł uczestniczyć z głosem doradczym, czyli – krótko mówiąc – aby stał się stałym elementem Rady Dialogu Społecznego, co wydaje się z uwagi na funkcję, jaką sprawuje Główny Inspektor Pracy, rozwiązaniem pożądanym.

 

Kolejna sprawa to kwestia, że Przewodniczący Rady przedstawia Sejmowi corocznie w terminie do dnia 31 maja sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim. W związku jednak z zapisaną w ustawie roczną kadencją Przewodniczącego Rady sprawozdanie przedstawia Przewodniczący, który nie stał na czele Rady w okresie, za który przedstawiane jest sprawozdanie – czyli, krótko mówiąc, przedstawia je następny przewodniczący. W związku z tym proponuje się, aby Przewodniczący Rady przedstawiał przed Sejmem i Senatem corocznie nie później niż do 15 października informację z działalności Rady za okres swojej kadencji oraz przedstawiał nie później niż do 31 maja odpowiednio do Sejmu i Senatu sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim. Projektowane rozwiązanie ma umożliwić przedstawienie przez Przewodniczącego przed Sejmem i Senatem informacji za okres swojej kadencji. Ponadto ze względów statystycznych utrzymano obowiązek przedstawienia sprawozdania za cały dany rok kalendarzowy.

 

Wzmocnienia wymaga również dialog regionalny realizowany przez wojewódzkie rady dialogu społecznego. Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania WRDS-ów wskazują na konieczność zmiany przepisów ich dotyczących celem doprecyzowania kompetencji, określenia procedury głosowań, w tym ‒ dopuszczenia możliwości głosowania korespondencyjnego, zapewnienia możliwości finansowania kosztów ekspertyz i opinii, kosztów związanych z podróżą służbową oraz dojazdu na posiedzenia delegowanych członków wojewódzkich rad wykonujących zadania zlecone przez Prezydium.

 

Art. 88 ustawy określa maksymalne limity wydatków będących skutkiem finansowym ustawy na lata 2016-2025. W związku ze zwiększeniem w ustawie budżetowej na 2018 rok kwoty wydatków w części 85 – Wojewodowie ‒ do kwoty 3 mln 200 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego zasadna jest zmiana ustawy polegająca na zwiększeniu limitów wydatków na kolejne lata. Kwoty te będą sukcesywnie wzrastać o prognozowany wskaźnik inflacji (w 2019 roku to będzie 2,3%, w latach 2020-2025 – 2,5%).

 

Szanowni Państwo, projekt zakłada, że w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy Rada Dialogu Społecznego dokona oceny funkcjonowania przepisów ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz przedstawi Prezydentowi Rzeczypospolitej kolejne rekomendacje do zmian, czyli mamy jakby konsekwentnie kolejny dwuletni okres na weryfikację skutecznego funkcjonowania postanowień ustawy wszystkich razem – czyli ustawy w wersji obecnie obowiązującej i proponowanych, projektowanych przepisów.

 

Te propozycje poddaję dzisiaj Państwu ‒ składając na ręce Pani Przewodniczącej ‒ pod dyskusję i mam nadzieję, że zostaną wypracowane w tym zakresie takie rozwiązania, nad którymi cała Rada będzie mogła pochylić się zgodnie i stwierdzić, że mają one charakter wspólny.

 

Dziękuję bardzo.


 

 

Poleć znajomemu