Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 19 lipca 2018

Prezydent: Cieszy mnie sposób, w jaki wyprocedowaliśmy tę ustawę

 

Wielce Szanowna Pani Minister, a zarazem Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego w tej kadencji,

Wielce Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowna Pani Poseł ‒ Przewodnicząca Komisji,
Szanowni Państwo Przewodniczący,
Przedstawiciele Organizacji Pracowników i Pracodawców,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Zobacz także: „Ta ustawa to wewnętrzny konsensus Rady Dialogu Społecznego” Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w Pałacu Prezydenckim na uroczystości ważnej dla dialogu społeczno-politycznego w Polsce – uroczystości podpisania ustawy zmieniającej ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Zmieniającej w bardzo specyficzny sposób, bo zgodnie z samą ustawą, z jej art. 87, który mówił, że po dwóch latach od momentu wejścia w życie ustawy sama Rada dokona pewnego podsumowania swojej dotychczasowej pracy przez pryzmat tego, jak ustawa funkcjonuje, jakie możliwości działania Radzie zapewnia – oczywiście również i Wojewódzkim Radom Dialogu Społecznego – i gdzie potrzebne są ewentualne zmiany w celu doprecyzowania, usprawnienia możliwości funkcjonowania, polepszenia możliwości realizowania społeczno-politycznego dialogu w naszym kraju.

 

I to się stało! Rok temu Rada przeprowadziła takie działania, dokonała takiej analizy i przedstawiła mi ‒ jako Prezydentowi, patronowi Rady Dialogu Społecznego i całej tej wielkiej inicjatywy – właśnie te swoje przemyślane koncepcje po to, bym rozważył, czy wystąpię w tym zakresie z projektem ustawy, a więc z prezydencką inicjatywą ustawodawczą. Przedstawiłem pewne podsumowanie i pewną koncepcję również do kwestii właśnie tej ustawy – przedstawiłem ją Państwu w październiku 2017 roku. W grudniu zdecydowali Państwo, że zgadzacie się z tym projektem i akceptujecie takie, a nie inne sformułowanie rozwiązań, które proponowaliście.

 

Cieszę się, że znalazły one akceptację również u posłów i senatorów – i dzisiaj mamy ustawę zmieniającą ustawę o Radzie Dialogu Społecznego, ustawę z 15 czerwca 2018 roku, której ostatni w zasadzie akord przed publikacją procedury legislacyjnej uroczyście przeprowadzamy dzisiaj tutaj, w Pałacu Prezydenckim, a jest nim podpis, który za chwilę złożę.

 

 

Proszę Państwa, cieszy mnie sposób, w jaki wyprocedowaliśmy tę ustawę. A mianowicie: że każdy punkt tam zawarty, każda zmiana, którą proponujemy, każde nowe rozwiązanie, które jest w niej zaproponowane – jest rozwiązaniem przyjętym jednogłośnie przez całą Radę. Oczywiście, ktoś powie: „Były jeszcze inne pomysły, inne kwestie, które chcieliśmy, żeby były uregulowane. No, ale nie udało się w tym przedmiocie osiągnąć konsensusu”.

 

Tymczasem zmiany i uzupełnienia zaproponowane tą ustawą rzeczywiście stanowią element kompromisowy i znalazły aprobatę wszystkich stron zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego – i właśnie to z całą mocą chcę podkreślić. A więc ta ustawa jest wewnętrznym konsensusem Rady Dialogu Społecznego zaakceptowanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przez posłów i senatorów. I jest to rzecz niezwykle ważna. Wierzę, że te zmiany usprawnią dialog w Rzeczypospolitej – ten właśnie społeczno-polityczny, ten tak niezwykle ważny, o który staramy się tak bardzo dbać. Usprawnią go zarówno na szczeblu centralnym, jak i uzupełnią na szczeblu Rad Wojewódzkich.

 

Jakie są te najważniejsze zmiany? Przede wszystkim te na szczeblu centralnym. Otóż – po pierwsze – Rada będzie otrzymywała do zaopiniowania strategie i programy przygotowywane przez rząd, przez poszczególne ministerstwa w kwestiach, o których można ogólnie powiedzieć, że analizują sytuację społeczno-gospodarczą w kraju. To jeden element. A więc w każdym przypadku powstawania takiej strategii lub takiego programu Rada będzie mogła w tym przedmiocie zająć stanowisko, wyrazić swoją opinię i oczywiście przekazać ją rządowi.

 

Drugi element to zwiększenie Radzie możliwości przedstawiania informacji o różnych zagadnieniach, które Rada uważa za ważne z punktu widzenia przedmiotu swojego działania. Przedstawianie tej informacji przede wszystkim komu? Otóż parlamentowi. A więc Rada będzie mogła wystąpić do Sejmu lub Senatu o to, że właśnie taką informację w określonej kwestii, związanej z funkcjonowaniem Rady chce przedstawić. Wtedy będzie miała tę możliwość. W praktyce będzie to pewnie robił wyznaczony przedstawiciel czy też ‒ w pierwszej kolejności ‒ przewodniczący. Będzie więc możliwość bezpośredniej komunikacji z posłami lub senatorami. Ta ustawa to Radzie gwarantuje.

 

I również kolejny element bardzo ważny – bardziej ważny, w moim przekonaniu, z punktu widzenia aktualnego w danym momencie przewodniczącego Rady, ale także istotny – a mianowicie: przewodniczący będzie mógł przedstawić Sejmowi lub Senatowi informację o pracach Rady i będzie mógł to uczynić w każdym roku do 15 października. A więc aktualny przewodniczący będzie mógł przedstawiać informację o pracach Rady w okresie, w którym on jej przewodniczy.

 

To ważne rozwiązanie, dlatego że w tej chwili mamy już wpisane w obecnie obowiązującej ustawie, że corocznie przedstawiane jest sprawozdanie z prac Rady w poprzednim roku, ale czyni to już nowy przewodniczący. A więc nie ma tej bezpośredniej dyskusji, którą posłowie mogliby prowadzić z przewodniczącym, którego działalności dotyczy dany okres. Stąd ta modyfikacja wydaje się ciekawa i uzasadniona, żeby to aktualny przewodniczący mógł właśnie także tę informację Sejmowi przedstawiać.

 

 

Kolejna sprawa to istotne uzupełnienie, jakie następuje w Radzie. Otóż do tej pory był zapraszany przez przewodniczącego przedstawiciel Głównego Inspektora Pracy. Uzupełniamy w związku z tym skład Rady o dodatkowego przedstawiciela – właśnie Głównego Inspektora Pracy – z głosem doradczym dla Rady. Ale to już nie będzie tak, że przewodniczący będzie zapraszał Głównego Inspektora Pracy – oczywiście w praktyce: jego przedstawiciela – do udziału w konkretnym posiedzeniu Rady, w jej konkretnych pracach. Ta obecność będzie możliwa permanentnie, powtarzam: z głosem doradczym.

 

Są wprowadzone także różne usprawnienia w funkcjonowaniu Rady, jak choćby możliwość głosowania korespondencyjnego przez przedstawicieli organizacji pracowników i pracodawców ‒ to samo zresztą także i w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. Są też regulowane różne kwestie gospodarki finansowej w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. Tak więc cały szereg takich spraw ‒ które Państwo dostrzegali jako braki lub elementy, które powinny być zmienione czy uzupełnione ‒ ta ustawa zmienia.

 

W efekcie, wierzę ‒ i Państwo też byli i są, mam nadzieję, co do tego przekonani – że ustawa ta usprawni pracę Rady, rozszerzy jej możliwości działania, a przede wszystkim wzmocni dialog społeczny w Polsce, co dla mnie, jako Prezydenta Rzeczypospolitej, jest bardzo ważne.

 

Jeszcze raz podkreślam: bardzo Państwu dziękuję i bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj podpisać tę ustawę. Gratuluję!

W Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste podpisanie przez Prezydenta ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Poleć znajomemu