Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 16 października 2018

Wystąpienie Prezydenta w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

 

Wasza Wysokość,
Panie Dyrektorze Generalny,
Ekscelencje,
Szanowni Państwo!


Po pierwsze, chciałbym pogratulować Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa z okazji 73. rocznicy ustanowienia oraz wyrazić serdeczne podziękowania za zorganizowanie dzisiejszego ważnego wydarzenia upamiętniającego Światowy Dzień Żywności.

 

Jestem bardzo dumny, że Polska jest wśród trzydziestu czterech krajów sygnatariuszy aktu założycielskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa podczas pierwszej konferencji w Quebeku w 1945 roku.


Zobacz także: Prezydent: Eliminacja głodu jest warunkiem pokoju na świecie [PL/ENG] Dla każdego Polaka 16 października to bardzo szczególna data z jeszcze jednego powodu – dokładnie czterdzieści lat temu Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Ojciec Święty miał bardzo bliskie relacje z FAO w ciągu całego długiego pontyfikatu. W swoim przesłaniu wygłoszonym z okazji 31. konferencji Organizacji w 2001 roku stwierdził: „Różnorakie niesprawiedliwości na świecie zamieniają ziemię w pustynię. A najgorszą z niesprawiedliwości jest głód dotykający miliony osób”. Taka sytuacja negatywnie wpływa na problematykę pokoju między narodami. Obecnie Polska jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nasz kraj przyjął założenie, że trwała walka społeczności międzynarodowej na rzecz wyeliminowania głodu stanowi jeden z warunków pokoju na świecie.


W mojej dzisiejszej wypowiedzi zostałem poproszony przez organizatorów, aby skupić się na nadchodzącej 24. konferencji dotyczącej zmian klimatu organizowanej przez ONZ, która zaplanowana jest na początek grudnia w Katowicach w Polsce. Jestem pewien, że na tej sali nie ma wątpliwości co do tego, że ochrona naszego środowiska naturalnego jest immanentną częścią planu zmierzającego do realizacji celu „Zero głodu”, nad którym to celem Organizacja FAO pracuje tak aktywnie.


Szanowni Państwo,


Polska po raz czwarty będzie przewodniczyła negocjacjom klimatycznym. Tym razem nasza prezydencja zbiega się z kluczowym etapem wdrażania Porozumienia Paryskiego. Naszą główną ambicją podczas konferencji COP24 będzie przyjęcie „Protokołu Katowickiego” – pakietu decyzji, zestawu wytycznych i zasad zapewniających pełną implementację Porozumienia Paryskiego.
3 grudnia zwołam szczyt liderów, tak aby przywódcy światowi mogli zebrać się i wysłać pozytywny sygnał naszym negocjatorom, że prace nad implementacją Porozumienia Paryskiego muszą postępować sprawnie i z poczuciem pilności. Sfinalizowanie ich w Katowicach jest naszym naczelnym priorytetem.


Dlatego właśnie chciałbym ponownie wystosować moje serdeczne zaproszenie dla wszystkich stron konferencji. Liczymy na Państwa obecność, a także determinację w przyjmowaniu pozytywnych decyzji podczas konferencji COP24.


Szanowni Państwo,


Oprócz działań, których celem jest osiągnięcie Zrównoważonych Celów Rozwoju, implementacja Porozumienia Paryskiego ma zapewnić rozwój niskoemisyjnych i odpornych na zmianę klimatu gospodarek na całym świecie. Zgodnie z SDGs, czyli Zrównoważonymi Celami Rozwoju, działania klimatyczne powinny brać pod rozwagę wszystkie elementy naszego środowiska: atmosferę, geosferę, hydrosferę, a także biosferę. Takie całościowe podejście wniesie wkład na rzecz zapewnienia zrównoważonych dostaw energii zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przemysłu. Przyczyni się także do walki z biedą, zapewni dostęp do wody pitnej i wreszcie przyczyni się do wyeliminowania głodu.


Dlatego właśnie chciałbym podkreślić szczególną rolę efektu synergii pomiędzy trzema następującymi konwencjami: Ramową  konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Konwencją o różnorodności biologicznej, a także Konwencją ONZ w sprawie zwalczania pustynnienia.


Nadrzędną kwestią jest podjęcie wspólnych działań w obszarach degradacji gleby i zapewnienia neutralności klimatycznej. Jednocześnie konieczne jest pracowanie nad odpowiednią adaptacją do wymogów klimatycznych.


Szanowni Państwo,


Jednym z wymogów porozumienia paryskiego jest znalezienie równowagi pomiędzy emisjami dwutlenku węgla i jego pochłanianiem przez ekosystemy. Musimy  powstrzymać wzrost emisji CO2, ustabilizować jego poziom  i w końcu zredukować stężenie tego gazu w atmosferze. Ażeby osiągnąć neutralność klimatyczną, rozumianą jako stan równowagi pomiędzy antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych i ich pochłanianiem przez ekosystemy, musimy zwiększyć zdolność lądowych ekosystemów do pochłaniania dwutlenku węgla i zmniejszyć poziom gazów cieplarnianych uciekających do atmosfery ze względu na nieefektywne gospodarowanie glebą i wylesianie.


Lasy odgrywają szczególnie istotną rolę nie tylko w „wychwytywaniu i magazynowaniu dwutlenku węgla”. Odgrywają równie ważną rolę w regulacji warunków wodnych i glebowych, w redukowaniu erozji wiatrowej, ograniczaniu i powstrzymywaniu wymywania żywych gleb, czy zmniejszaniu szkodliwych efektów klęsk żywiołowych. Rozsądna gospodarka leśna pozwala nam przeciwdziałać negatywnym efektom zmian klimatycznych, w tym suszom i degradacjom gleby. Pozwala też zwiększyć bioróżnorodność na danym obszarze.


Lasy odgrywają znaczącą rolę, mają pozytywny wpływ na zapobieganie suszom, a także degradacji gleby. Jednocześnie poprawiają, a w wielu przypadkach tworzą korzystne warunki dla upraw. To z kolei może być w sposób efektywny wykorzystane przez sektor rolniczy dla celów produkcji żywności.


Jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jestem szczególnie zadowolony, że nasze Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które nadzoruje około 7,5 mln hektarów, czyli prawie 80 proc. wszystkich lasów w Polsce, wykonuje wspaniałą pracę, jeśli chodzi o wdrażanie i zarządzanie projektami małej retencji. W 2013 roku Lasy Państwowe otrzymały prestiżową nagrodę Sułtana Kabusa w uznaniu ich wspaniałego wkładu w ochronę środowiska.


Szanowni Państwo,


Zbliżamy się do konferencji COP24 w Katowicach. W związku z tym chciałbym pokreślić, że zawsze w centrum naszych rozważań powinniśmy stawiać ludzi. Same Katowice są bardzo dobrym przykładem miasta oraz regionu, gdzie Sprawiedliwa Transformacja okazuje się sukcesem; gdzie wysiłki na rzecz zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości odbywają się wraz ze stałym wzrostem gospodarczym i rosnącym bogactwem lokalnej populacji.


Mam nadzieję, że wynikiem naszych dyskusji w Katowicach będzie deklaracja solidarności, idei tak bliskiej wszystkim Polakom, która prowadzić będzie do bardziej Sprawiedliwej Transformacji. Poprzez implementację ważnych przepisów w obszarze klimatu, bioróżnorodności, a także walki z pustynnieniem, zapewnimy przyszłym pokoleniom bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony świat.
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.

Poleć znajomemu