przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 14 stycznia 2019

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z Korpusem Dyplomatycznym [PL/ENG]

 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Nuncjuszu Apostolski, Dziekanie Apostolski,

Wasze Ekscelencje,

Szanowni Państwo Ambasadorowie,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Prezesie Rady Ministrów,

Czcigodni Księża Biskupi,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowna Pani Prezes Trybunału Konstytucyjnego,

Szanowni Panowie Generałowie,

Dostojni Goście,

Wszyscy Wielce Szanowni Państwo,  

 

Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na naszym czwartym, wspólnym noworocznym spotkaniu. Za nami rok 2018, bogaty w wiele wydarzeń, z których bez wątpienia najważniejszym i dla nas najdonioślejszym były obchody 100-lecia odzyskania niepodległości. Serdecznie dziękuję, że również w Państwa krajach nasze święto narodowe było widoczne i czasami bardzo radośnie i hucznie obchodzone. ENGLISH VERSION >>>

 

W minionym roku rozpoczęliśmy dwuletnie niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, a w Katowicach przewodniczyliśmy obradom 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu. Zakończyła się ona sukcesem w postaci przyjęcia tzw. Pakietu katowickiego, co było możliwe dzięki gotowości do kompromisu wszystkich stron biorących udział w negocjacjach. Chciałbym podziękować Państwa krajom za współpracę, a także za słowa uznania, które otrzymaliśmy za dobrą i skuteczną organizację katowickiej konferencji.

 

Rok 2018 był kolejnym rokiem mojej dużej aktywności międzynarodowej. W jego trakcie odbyłem 26 wizyt zagranicznych, a także spotkałem się z ponad dwudziestoma przywódcami państw, którzy przyjechali do Polski.

 

Czuję osobistą satysfakcję z faktu, że moje wizyty oraz rozmowy z zagranicznymi partnerami, poza treścią polityczną, zwiększają również nasze bezpieczeństwo, w tym energetyczne, a także dają wymierne korzyści gospodarcze. Cieszę się, że miniony rok po raz kolejny był pod tym względem korzystny dla Polski. Dołączyliśmy do grona krajów rozwiniętych, wzrost PKB osiągnął 5%, a eksport polskich przedsiębiorstw systematycznie rośnie.

 

Ponadto udało się w minionym roku podpisać istotne dla naszego bezpieczeństwa energetycznego długoterminowe kontrakty na dostawy gazu skroplonego. Dzięki temu możliwa będzie skuteczna dywersyfikacja źródeł dostaw energii nie tylko dla Polski, ale również dla regionu. Jest to jeden z elementów współpracy rozwijanej w ramach Inicjatywy Trójmorza. Cieszę się ogromnie, że podczas ubiegłorocznego spotkania w Bukareszcie Inicjatywa uzyskała wzmocnione poparcie polityczne. Zapoczątkowaliśmy także proces realizacji wspólnych projektów. Liczę, że w tym roku uda się sfinalizować pracę nad powstaniem Funduszu Trójmorza. Będzie to znaczący krok ku większej skuteczności w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i infrastrukturalnych.

 

Jak co roku ważnym i stałym punktem moich wizyt były spotkania z moimi rodakami mieszkającymi na co dzień poza ojczyzną. Cieszę się, że w roku 100-lecia odzyskania niepodległości udało się doprowadzić do spotkań z Polakami żyjącymi w takich miejscach jak Chicago czy Wilno, a także w trakcie pierwszej w historii oficjalniej wizyty w Australii i Nowej Zelandii z Polonią w Sydney oraz w Auckland i w Wellington.

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

O ile rok 2018 był rokiem świętowania niepodległości, to rok bieżący będzie rokiem stulecia odrodzonej niepodległej polskiej dyplomacji. Przed stu laty, w roku 1919, Polska zaczęła aktywnie nawiązywać relacje dyplomatyczne. Cieszę, że Państwa placówki przygotowują liczne uroczystości rocznicowe. Zapewniam o moim wsparciu dla obchodów oraz gotowości do objęcia ich patronatem.

 

Ekscelencje,

 

Polska dyplomacja jest gotowa konsekwentnie wspierać dobrą współpracę wielostronną. Przywołana wcześniej konferencja COP24 w Katowicach oraz planowane na ten rok w Polsce wydarzenia międzynarodowe, takie jak konferencja nt. Bliskiego Wschodu oraz szczyt Procesu Berlińskiego dotyczący Bałkanów Zachodnich, stanowią nasz wkład w rozwój dyplomacji wielostronnej. Uważamy, że taka dyplomacja jest możliwa i że może być skuteczna. Jednak jej podstawą muszą być dobre relacje dwustronne, zbudowane na zaufaniu oraz prawie międzynarodowym. Prawo międzynarodowe powinno być narzędziem rozwiązywania kwestii spornych. Dyplomacja jest źródłem pokoju, o ile opiera się właśnie na prawie międzynarodowym.

 

Kwestia wartości pokoju w oczywisty sposób wiążę się z refleksją historyczną, do której skłania nas przypadająca w 2019 roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku będziemy również obchodzić ważne dla polskiej pamięci historycznej rocznice bitwy pod Monte Cassino, a także bohaterskich walk dywizji gen. Stanisława Maczka na terenie Belgii i Holandii. Będę chciał osobiście oddać hołd polskim żołnierzom tamtych dni, aby pokazać nasz wkład w budowę wolnego świata oraz bezpiecznej i żyjącej w pokoju Europy. Bohaterstwo polskich żołnierzy spod Monte Cassino oraz z pól Normandii i Flandrii, wywalczyło nam prawo do decydowania o porządku bezpieczeństwa w Europie.

 

Mając swoje zasłużone miejsce w rodzinie narodów europejskich, chcemy aktywnie włączyć się w budowę wspólnej Europy. Historycznym źródłem naszego wkładu do dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej jest dziedzictwo unii lubelskiej, której 450. rocznicę będziemy świętować w tym roku. Zawarta 1 lipca 1569 roku na sejmie w Lublinie, powołała do życia nowe państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Powstało ono dzięki unii, na którą zgodę wyraziły szlachta polska, litewska, a także ruska, czy jak dziś byśmy powiedzieli – białoruska i ukraińska. W ten sposób daliśmy wspólnie przykład ówczesnej Europie, że nie tylko możliwe jest pokojowe współistnienie różnych tradycji politycznych, kultur oraz wyznań religijnych. Dowiedliśmy rzeczy znaczniej cenniejszej: w dobie wojen dzielących Stary Kontynent pokazaliśmy, że roztropna i odważna polityka, zbudowana na cnocie sprawiedliwości i kierowana poczuciem dobra wspólnego może powołać do życia gospodarczą i polityczną potęgę oraz podmiotową siłę polityczną, jaką była ówczesna Rzeczpospolita.

 

Do tych źródeł jedności europejskiej nawiązywał Jan Paweł II, kiedy na placu św. Piotra wyznaczył drogę „od unii lubelskiej do Unii Europejskiej”. I dodawał, że „wejście w struktury Unii Europejskiej na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony, że stanowi ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Polska potrzebuje Europy!”. Tak mówił. Papież również w różnorodności doświadczeń, tradycji, kultury widział szansę wielkości, przy czym zastrzegał, że „pozostaje rzeczą niezwykle ważną, aby w procesie integracji Starego Kontynentu wziąć pod uwagę, że jedność (…) musi polegać przede wszystkim na harmonii wartości, które winny wyrażać się w prawie i w życiu”.

 

Poważnie traktujemy zobowiązanie, jakie nałożył na nas papież Jan Paweł II, gdyż czujemy się współodpowiedzialni za przyszłość Wspólnoty, której życzymy, aby jeszcze w tym roku odnalazła harmonię wartości. Najbliższą okazję ku temu dadzą zmiany polityczne związane zarówno z wyborami do Parlamentu Europejskiego, jak i koniec kadencji obecnej Komisji Europejskiej oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej. Nowe kierownictwo głównych unijnych instytucji powinno podjąć się przede wszystkim zadania przybliżenia Unii obywatelom oraz przywrócenia stabilności i wewnętrznej równowagi, której dziś Europie tak bardzo brakuje. Dzisiaj jest czas na Rzeczpospolitą Narodów Europejskich.

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

Naszą pozycję geopolityczną definiujemy również poprzez członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, obchodzącym w tym roku 70-lecie istnienia. Chciałbym, żeby rok 2019 pokazał światu NATO, jako realny sojusz, który zapewnia zdolności obronne na całym swoim terytorium i skutecznie odstrasza potencjalnych agresorów. Nie możemy przy tym zapominać, że NATO ma dodatkowo jeszcze jeden ważny wymiar – jest zwornikiem silnych więzi transatlantyckich. Pokazuje, że wspólnota cywilizacyjna, do której należy Polska rozciąga się po obu stronach Atlantyku. Z tej racji, wzmacnianie więzi transatlantyckiej wyznacza i nadal będzie wyznaczać główny kierunek naszego myślenia o bezpieczeństwie. Wstępując do NATO 20 lat temu Polska jednocześnie zadeklarowała, że tylko w strukturach świata zachodniego widzi swoje miejsce na geopolitycznej mapie Europy i świata. Tylko NATO, oparte o zasadę sojuszniczej solidarności, może być dla Polski, regionu i całego Zachodu realnym gwarantem bezpieczeństwa militarnego.

 

Podczas ostatnich trzech lat, również dzięki dyplomatycznym zabiegom oraz aktywnemu przywództwu Polski, w Sojuszu Północnoatlantyckim dokonują się ważne i potrzebne działania adaptujące NATO do negatywnych zmian w środowisku bezpieczeństwa. Ostatnie szczyty NATO w Walii, w Warszawie i w Brukseli zaowocowały przełomowymi decyzjami. Powróciliśmy do postrzegania NATO, jako przede wszystkim gwaranta bezpieczeństwa dla swoich członków. Zapoczątkowaliśmy działania mające na celu wyrównanie potencjału sił NATO na wszystkich flankach. Podjęliśmy rzeczywiste wysiłki w celu przywrócenia Sojuszowi skutecznych zdolności odstraszania i obrony terytoriów państw członkowskich. Jest to dobry początek naszego dalszego dostosowania NATO do nowych realiów geopolitycznych.

 

Jesteśmy zdeterminowani, by kontynuować współpracę z sojusznikami, których siły stacjonują w Polsce i innych krajach naszego regionu. W tym miejscu kieruję do przedstawicieli tych państw szczególne słowa podziękowania. We wrześniu ubiegłego roku podpisałem w Waszyngtonie odnowioną deklarację o współpracy strategicznej ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy nadzieję, że nasze wzmocnione partnerstwo zaowocuje wzrastającą obecnością wojsk amerykańskich. Nie mam wątpliwości, że bliska polsko-amerykańska współpraca wojskowa stanowi najlepszą odpowiedź na złożone i długoterminowe zagrożenia dla bezpieczeństwa nie tylko Polski i flanki wschodniej, ale także całego NATO.

 

Szanowni Państwo,

 

więź transatlantycka, jak każda więź spajająca bliskie sobie, chociaż niezależne państwa, wymaga odpowiedzialnego podejścia każdej ze stron. Liczymy, że Stany Zjednoczone nie tylko utrzymają, ale w kontekście Polski, zwiększą zakres swojego partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa Europy. Rozwój zdolności ofensywnych krajów, które chcą zburzyć istniejący porządek międzynarodowy oparty na przestrzeganiu ustalonych zasad i prawa międzynarodowego wymaga strategicznej dalekowzroczności i zapobiegliwości.

 

Stabilna i żyjąca w pokoju Europa leży nie tylko w interesie Europejczyków, ale także Ameryki, Stanów Zjednoczonych. Bezpieczeństwo na całym obszarze transatlantyckim jest niepodzielne. Euroatlantycki i europejski nurt współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony pozostają dla nas nierozdzielne i wzajemnie się uzupełniają.

 

W kontekście obserwowanych zagrożeń będziemy również, w ramach wschodniej flanki NATO, utrwalać współpracę Bukareszteńskiej Dziewiątki. Dotychczasowe spotkania w tym gronie absolutnie potwierdzają, że stała się ona najważniejszym formatem współpracy państw regionu poświęconym tematyce bezpieczeństwa militarnego.

 

Wielce Szanowni Państwo,

 

Polska jest aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, który zabiera głos w sprawach globalnych. Właśnie rozpoczęliśmy drugi rok uczestnictwa w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ – jedynym organie o charakterze ogólnoświatowym, którego decyzje mają moc prawnie wiążącą dla państw, i któremu społeczność międzynarodowa dała prawo i obowiązek reagowania w celu obrony międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

 

Polska traktuje członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa przede wszystkim, jako ogromne zobowiązanie wobec społeczności międzynarodowej i dlatego aktywnie angażuje się na jej forum m.in. w działania na rzecz rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ochrony ludności cywilnej, poszanowania prawa międzynarodowego, nieproliferacji broni masowego rażenia, zapobiegania konfliktom oraz ludobójstwu. W maju ubiegłego roku miałem okazję przewodniczyć spotkaniu wysokiego szczebla nt. umacniania roli prawa międzynarodowego. Pragnę zapewnić, że Polska jest w pełni zaangażowana w realizację zadań wynikających z agendy Rady Bezpieczeństwa ONZ. W 2019 roku będziemy aktywnie działać na rzecz prezentacji naszych priorytetów, które zostaną odzwierciedlone w programie prac sierpniowego przewodnictwa Polski w tym gremium.

 

Wyrazem naszej aktywności na forum ONZ jest również kandydatura Polski do Rady Praw Człowieka na kadencję 2020-22. Polska opowiada się za holistyczną definicją praw człowieka – a więc to nie tylko prawa społeczne i ekonomiczne, ale także niezbywalne prawa obywatelskie i polityczne. 70 lat temu ONZ przyjęła Powszechną Deklarację Praw Człowieka – ma ona walor uniwersalny i formułuje koncepcję praw człowieka, która zachowuje swoją aktualność do dziś. Chcemy aktywnie zaangażować się w pracę na rzecz ich promocji i ochrony. Mamy nadzieję, że nasza kandydatura spotka się z przyjaznym odbiorem podczas głosowania i przedstawiciel Polski znajdzie się w składzie Rady.

 

Szanowni Państwo,

 

współczesna dyplomacja, to także dyplomacja ekonomiczna. Również w tym roku poświęcę wiele czasu na działania służące promocji polskich firm, czy szerzej polskiej gospodarki na świecie. Już w przyszłym tygodniu wezmę udział w Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie wraz z delegacją na najwyższym szczeblu będę prowadził rozmowy na temat aktywności Polski w globalnej gospodarce.

 

Polska jest dynamicznie rozwijającym się europejskim krajem. Jest aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej, prowadzącym działania na wszystkich kontynentach. Pragnę Państwa zapewnić, że rozwój relacji, w tym gospodarczych, również z państwami spoza Europy jest dla nas niezwykle istotny. Traktujemy to, jako wyzwanie, ale i jako szansę. Zdajemy sobie sprawę, że czerpanie korzyści z rozwoju gospodarczego w wielu rejonach świata w wymiarze handlowym, inwestycyjnym czy technologiczno-rozwojowym, wymaga od nas przyjęcia bardziej proaktywnej postawy. Zapewniam, że będziemy dążyli do tworzenia optymalnych warunków dla korzystnej współpracy inwestycyjnej.

 

Zachęcam Państwa Ambasady do organizowania forów biznesowych z udziałem polskich i zagranicznych przedsiębiorców. Nawet w globalnej gospodarce cyfrowej nic nie zastąpi bezpośrednich kontaktów i bezpośrednich rozmów.

 

Ekscelencje, Wielce Szanowni Państwo Ambasadorowie, Wszyscy Dostojni Goście, Szanowni Państwo,

 

na koniec pragnę złożyć wszystkim obecnym życzenia udanego 2019 roku, pełnego wyzwań, które – mam nadzieję - okażą się sukcesami. Niech kolejne miesiące będą czasem formułowania, a następnie realizacji pomysłów, które przysłużą się pomyślności naszych państw i naszych społeczeństw.

 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z Korpusem Dyplomatycznym

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.