Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 5 czerwca 2019

Wspólna Deklaracja IV Szczytu Inicjatywy Trójmorza

Uczestnicy IV szczytu Inicjatywy Trójmorza

Wspólna Deklaracja

Czwartego Szczytu Inicjatywy Trójmorza

 

(Lublana, 5-6 czerwca 2019 r.)

 

 

Prezydenci oraz ich przedstawiciele wysokiego szczebla z 12 państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (3SI) - Republiki Austrii, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Węgier, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej i Republiki Słowenii - spotkali się w Lublanie w dniach 5-6 czerwca 2019 r. z okazji Czwartego Szczytu Trójmorza, którego gospodarzem była Słowenia:

 

Zobacz także: Szczyt Inicjatywy Trójmorza [PL/ENG] Potwierdzając, że podstawowe filary i cele 3SI są potrójne - pobudzanie rozwoju gospodarczego, wzmacnianie spójności UE, w tym poprzez modernizację infrastruktury w regionie oraz wzbogacanie więzi transatlantyckich;

 

Przypominając, że 3SI pozostaje w pełni spójna z wysiłkami UE na rzecz wzmocnienia spójności i przezwyciężenia dysproporcji regionalnych w UE oraz potwierdzając, że 3SI uzupełnia istniejące strategie i programy UE;

 

Uznając, że 3SI, jako platforma prezydencka, stanowi dodatkową szansę dla państw uczestniczących na pogłębienie integracji i współpracy oraz przezwyciężenie różnic rozwojowych;


Podkreślając znaczenie zrównoważonego rozwoju jako naszej strategicznej odpowiedzi na środowiskowe i społeczne problemy państw europejskich i całego świata oraz uznając, że państwa regionu dążą do zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania swoich zasobów wodnych, energetycznych i żywnościowych; oraz odnotowując, że skuteczna gospodarka wodna obejmuje łączenie rzek i szlaków wodnych;


Uznając, że 3SI uzupełnia naszą współpracę w ramach UE i przyczynia się do dobrobytu, bezpieczeństwa, demokracji i poszanowania praw człowieka;

 

Potwierdzając, że obecność gospodarcza Stanów Zjednoczonych Ameryki w regionie 3SI może przyczynić się do wzmocnienia więzi transatlantyckich i zapewnić dodatkowy katalizator dla wzmocnionego partnerstwa transatlantyckiego, otwierając nowe możliwości biznesowe, w tym wzajemnie korzystne inwestycje w infrastrukturę;

 

Potwierdzając, że 3SI jest otwarta na partnerstwo z krajami Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego;

 

Opierając się na zachęcających wynikach poprzednich Szczytów Inicjatywy w Dubrowniku 2016, Warszawie 2017 i Bukareszcie 2018;

 

Przypominając Wspólne Deklaracje przyjęte na Szczytach 3SI w Dubrowniku, Warszawie i Bukareszcie oraz Deklarację UE z Sybina z dnia 9 maja 2019 r,

 

Niniejszym:

 

1. Potwierdzają przesłanie o jedności i równości w odniesieniu do przyszłości UE, kierującej się swymi wartościami i wolnościami, które zapewniły pokój, stabilność i dobrobyt w całej Europie;

 

2. Zachęcają instytucje UE do uwzględniania celów i priorytetów 3SI w procesie formułowania swoich polityk;

 

3. Potwierdzają zasadniczą rolę wspólnej przyszłości euroatlantyckiej oraz otwartej i uczciwej współpracy biznesowej;

 

4. Z zadowoleniem odnotowują postępy we wdrażaniu projektów priorytetowych 3SI, wymienionych w pierwszym sprawozdaniu okresowym tzw. Progress Report dołączonym do krótkiej listy priorytetowych projektów infrastrukturalnych, które zostały przyjęte z zadowoleniem w Bukareszcie podczas Trzeciego Szczytu 3SI; postanawiają, że odtąd sprawozdania okresowe tzw. Progress Reports oceniać będą realizację projektów 3SI przy okazji kolejnych Szczytów;

 

5. Z zadowoleniem przyjmują organizację drugiego Forum Biznesu 3SI w Lublanie i jego trzy obszary, które są niezbędne dla przyszłości regionu - energia, infrastruktura i cyfryzacja, jak również przekrojowe tematy bezpieczeństwa, innowacyjności i środowiska; potwierdzają, że Forum Biznesu 3SI w Lublanie zgromadziło urzędników, przedstawicieli biznesu i inne zainteresowane podmioty pozarządowe z państw uczestniczących, Niemiec i USA jako państw partnerskich, innych państw członkowskich UE, państw Bałkanów Zachodnich i  Partnerstwa Wschodniego, a także z Komisji Europejskiej oraz europejskich i międzynarodowych instytucji finansowych; oraz zachęcają do corocznej organizacji Forum Biznesu 3SI;

 

6. Z zadowoleniem przyjmują stały rozwój Sieci Izb Handlowych 3SI, wzorowany na przykładzie pierwszego forum biznesu 3SI w Bukareszcie, oraz zachęcają do włączenia podmiotów z państw uczestniczących w 3SI, innych państw członkowskich UE i USA do istniejącej sieci;

 

7. Z zadowoleniem przyjmują ustanowienie Funduszu Inwestycyjnego 3SI, którego celem jest uruchomienie, wspieranie i finansowanie priorytetowych projektów połączeń infrastrukturalnych, istotnych dla przyszłego dobrobytu i pomyślności regionu i jego mieszkańców, a zatem działających jako narzędzie tworzenia nowych możliwości oraz dalszego wzmacniania inwestycji i współpracy gospodarczej między 3SI, UE i innymi państwami partnerskimi;

 

8. Z zadowoleniem odnotowują wysoki poziom uczestnictwa w Czwartym Szczycie Trójmorza w Słowenii państw i instytucji partnerskich, a mianowicie, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej oraz będą nadal, działając w porozumieniu, zapraszać je i innych interesariuszy na przyszłe Szczyty 3SI i Fora Biznesu 3SI.
 

ENGLISH VERSION >>

Poleć znajomemu