Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 3 lipca 2019

Wystąpienie na konferencji „People and Climate – Solidarity and Just Transition”

 

Szanowni Państwo Prezydenci Konferencji Klimatycznych COP,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Ekscelencje,
Wielce Szanowni Państwo,
Wszyscy Dostojni Goście,
Nasi Przyjaciele z całego świata

 

chciałbym podziękować organizatorom dzisiejszej konferencji – polskiej prezydencji 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu z Panem Prezydentem Michałem Kurtyką na czele – za przygotowanie tego bardzo ważnego chyba dla nas wszystkich wydarzenia.

 

Na Szczycie COP24 w Katowicach w grudniu ubiegłego roku, po wielkim trudzie negocjacyjnym, udało się przyjąć tzw. „Katowice Rulebook” – swoistą instrukcję obsługi mówiącą w jaki sposób założenia porozumienia paryskiego wprowadzić w życie. To był fundament ustaleń, które mieliśmy ambicję poczynić i byliśmy ogromnie szczęśliwi, dumni i pełni optymizmu na koniec konferencji, że udało nam się - mimo wszystkich trudności, jakie były – to uczynić.

 

Przyjęliśmy również „Deklarację Śląską na rzecz sprawiedliwości i sprawiedliwej transformacji”. Dzisiejsza konferencja stanowi zatem ważny element programu działań polskiej prezydencji na rzecz promocji idei sprawiedliwej i solidarnej transformacji.

 

W moim przekonaniu jest to istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, w grudniu w Chile odbędzie się kolejna edycja szczytu klimatycznego COP. Życzyłbym sobie, aby Deklaracja Śląska, która do tej pory zyskała 56 podpisów na poziomie głów państw i szefów rządów, powiększyła swoją bazę sygnatariuszy. Po drugie, jeszcze przed konferencją COP w Chile, we wrześniu w Nowym Jorku zorganizowany zostanie szczyt klimatyczny zwołany przez Sekretarza Generalnego ONZ Pana António Guterresa. Chciałbym, abyśmy wspólnie wykorzystali tę okazję do propagowania i idei solidarnej i sprawiedliwej transformacji, i Deklaracji Śląskiej, na drodze do COP25 w Chile.

 

Szanowni Państwo,

 

Ostatnie upalne dni w Polsce i całej Europie – gdzie zanotować można było rekordowo wysokie temperatury – w sposób jednoznaczny pokazują nam, że anomalie pogodowe to coraz częstsze zjawisko, a zmiany klimatu to w istocie poważne wyzwanie cywilizacyjne. Ich negatywne skutki wykraczają bowiem poza środowisko naturalne. Mając transgraniczną naturę, odczuwalne są we wszystkich sektorach gospodarki i w sposób znaczący wpływają na funkcjonowanie państw i całych społeczeństw.

 

Namacalnym przykładem skutków tego są zaobserwowane w wielu miejscach starego kontynentu wzrosty średnich temperatur, czy przywołane wcześniej afrykańskie wręcz upały. Jednym z najpoważniejszych dla środowiska naturalnego efektów, jakie one przynoszą są susze. Tylko w czasie ubiegłego lata klęska suszy dotknęła w Polsce ok. 130 tys. gospodarstw rolnych i zniszczyła 3,5 mln hektarów upraw, a straty przez nią wywołane szacowane były na ok. 830 mln euro czyli 3,6 mld złotych.

 

W walce ze zmianami klimatu nie jesteśmy jednak bezbronni. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie przemysłu, rolnictwa, czy gospodarstw domowych, zmiany te wprowadzają konieczność rozwoju takich źródeł energii, które zagwarantują z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw, a z drugiej zaś zminimalizują negatywne skutki zmieniającego się klimatu. Energetyka wodna, jako przykład Odnawialnego Źródła Energii, daje szansę na stabilną i ciągłą dostawę energii elektrycznej, przy okazji poprawiając retencjonowanie wody. Wpływa również pozytywnie na sektor rolniczy i stanowi kolejny, przydatny element ochrony przeciwpożarowej dla gospodarstw domowych i rolnych w okresach susz i upałów.

 

Szanowni Państwo, Dostojni Goście,

 

Zahamowanie tych negatywnych skutków zmian klimatycznych wiąże się jednak również z koniecznością podjęcia kompleksowych działań, które będą oddziaływać na funkcjonowanie państw i społeczeństw. Transformacji ulec będzie musiał nie tylko sposób wytwarzania energii. Zmieni się także struktura przemysłu, a co za tym idzie także i struktura zatrudnienia. Jednak, aby mieć pewność, że zmiany te są skuteczne, konieczne jest uzyskanie dla nich społecznego poparcia. Stąd też właśnie idea solidarnej i sprawiedliwej transformacji.

 

Ta idea kładzie nacisk na uwzględnienie kosztów społecznych, które towarzyszyć będą wdrażanym zmianom i reformom w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Na drodze do jej osiągnięcia kluczowy pozostaje dialog społeczny. Chcemy zagwarantować, że w centrum uwagi znajduje się człowiek oraz że wobec konieczności ograniczania emisji, uwzględnia się zwalczanie marginalizacji społecznej, zwalczanie ubóstwa, czy włączenie wszystkich grup obywateli w proces wypracowania polityk publicznych. Innymi słowy chcemy promować przekonanie, że zmiany na rzecz ochrony klimatu, które nas czekają, mają pełne poparcie społeczne, co jak wszyscy doskonale wiemy niezwykle ważne jest w społeczeństwach i państwach demokratycznych. Krótko mówiąc - inaczej nie uda się osiągnąć skutku w postaci skutecznej, realizowanej w długofalowej perspektywie polityki zmian i reform. Nie uda się ponieważ w państwach demokratycznych zostanie to zablokowane przez niezadowolone społeczeństwa, które będą protestowały wobec tego, że właśnie skutków społecznych zmian nie uwzględnia się w tych procesach.

 

Sprawiedliwa i solidarna transformacja była – i nadal jest – jednym z tematów przewodnich polskiej prezydencji 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim przywódcom za przystąpienie do „Deklaracji Śląskiej na rzecz sprawiedliwości i sprawiedliwej transformacji”, przyjętej z inicjatywy Polski podczas ubiegłorocznego szczytu COP24 w Katowicach.

 

Przyjęcie jej pokazuje, że podobnie jak konferencja COP21 w Paryżu, katowicki COP24 uznać należy za kolejny niezwykle ważny etap na walce ze zmianami klimatu.

 

Chciałbym po raz kolejny podkreślić to, co znajduje się w wynegocjowanych przez nas dokumentach: walka ze zmianami klimatu i idea solidarnej, sprawiedliwej transformacji nie może odbywać się kosztem marginalizacji i wykluczenia. Dotyczy to zarówno poziomu krajowego, jak i poziomu globalnego.

 

Podejmując działania powinniśmy się także kierować takimi uwarunkowaniami, jak indywidualna specyfika danego państwa czy regionu, włączając okoliczności surowcowe, które w sposób oczywisty się różnią. Sprawiedliwa i solidarna transformacja nie może jednak sprowadzać się np. do zamykania kopalń za konkretne rekompensaty pieniężne. Sprawiedliwa i solidarna transformacja to złożony i zazwyczaj długotrwały, a przede wszystkim akceptowalny społecznie, proces transformacji obszarów średnio i wysoko emisyjnych, w regiony niskoemisyjne. Neutralność klimatyczną powinniśmy więc rozumieć w kategoriach bilansowania emisji i pochłaniania dwutlenku węgla, a nie postępującej za wszelką cenę dekarbonizacji bez oglądania się na skutki.

 

Szanowni Państwo,

 

Podczas Szczytu Liderów na COP24 w Katowicach wielokrotnie podkreślałem, że aby osiągnąć założenia porozumienia paryskiego konieczne jest stworzenie modelu rozwoju, w ramach którego ograniczanie emisji będzie się odbywało przy jednoczesnym tworzeniu nowych, dobrej jakości miejsc pracy, a przez to zarazem ograniczaniu ubóstwa. To z kolei wymaga współdziałania na szczeblu politycznym, biznesowym i naukowo-eksperckim.

 

Życząc wszystkim uczestnikom owocnych obrad wierzę, że dzisiejsza konferencja czyni właśnie krok w tym kierunku.

 

Dziękuję bardzo.
 

„Ostatnie upalne dni w Polsce i całej Europie pokazują nam, że anomalie pogodowe to coraz częstsze zjawisko, a zmiany klimatu to poważne wyzwanie cywilizacyjne”

Poleć znajomemu