Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 3 września 2019

Spotkanie Prezydenta z Ambasadorami RP

 

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Ekscelencje,

Szanowne Panie i Panowie Ambasadorowie,

Szanowni Państwo,

 

Cieszę się, że moje spotkania z Państwem, przedstawicielami polskiego korpusu dyplomatycznego, w Pałacu Prezydenckim, stały się już tradycją i na stałe wpisały się w kalendarz konferencji ambasadorów. Bardzo sobie cenię możliwość osobistego spotkania z polskimi dyplomatami, które stwarza nie tylko okazję do przekazania podziękowań za Państwa dotychczasowa pracę i służbę dla Rzeczypospolitej na rzecz jej interesów, ale jest też znakomitą sposobnością do nakreślenia głównych kierunków działania polskiej dyplomacji na arenie międzynarodowej.

 

Gratuluję Państwu sukcesów, budujących silną pozycję naszego kraju, której bez Państwa zaangażowania, jestem o tym przekonany, nie udałoby się w ostatnich latach wzmocnić.

 

Szanowni Państwo,

 

w tegorocznym wystąpieniu chciałbym skupić się nie tylko na przeglądzie politycznych wydarzeń, wyzwań i kierunków działań, ale przede wszystkim poruszyć dwie, istotne z punktu widzenia polskiego interesu, kwestie.

 

 

Pierwsza to wzrost w ostatnim czasie międzynarodowej pozycji naszego kraju. Właśnie zakończyliśmy drugi okres sprawowania przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym roku kończymy nasze niestałe członkostwo w tym najbardziej znaczącym organie Narodów Zjednoczonych, odpowiedzialnym za utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. W ramach naszego członkostwa uczestniczymy w dyskusjach i podejmujemy decyzje w sprawach globalnych. Bronimy systemu prawa międzynarodowego oraz podnosimy potrzebę zapobiegania konfliktom. Bronimy uniwersalnych wartości zakorzenionych w chrześcijaństwie. Cieszę się, że to właśnie dzięki polskiej inicjatywie ONZ przyjęło rezolucję uznającą dzień 22 sierpnia jako Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy na tle Religijnym. Zwracamy również uwagę na los grup szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci czy osoby niepełnosprawne w konfliktach zbrojnych. Aby jeszcze skuteczniej działać na rzecz przestrzegania prawa międzynarodowego i podstawowych praw człowieka, kandydujemy teraz do Rady Praw Człowieka.

 

Jako Prezydent Polski, miałem zaszczyt dwukrotnie zabierać głos na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ podczas debat o znaczeniu prawa międzynarodowego oraz nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Kwestia promocji prawa międzynarodowego, jako gwaranta budowania bezpiecznego i pokojowego porządku na świecie, jest motywem przewodnim naszych działań na tym forum. Można śmiało powiedzieć, że Polska stała się jednym z liderów ruchu podkreślającego konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, a organizowane przez nas debaty i podejmowane inicjatywy spotkały się z dużym zainteresowaniem dyplomatów na całym świecie. Dlatego ten nasz dorobek trzeba rozpowszechniać i promować. Cieszę się, że pełny zapis debaty, która odbyła się w maju zeszłego roku, podczas naszej pierwszej prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, ukazał się drukiem. Chciałbym, aby Państwo poprzez swoje placówki promowali nasze zaangażowanie oraz podejmowane inicjatywy w krajach, gdzie reprezentują Państwo Polskę.

 

Ekscelencje,

 

Czynnikami, które umożliwiają wzrost naszej pozycji międzynarodowej są, z jednej strony polski sukces gospodarczy, a z drugiej aktywna i konsekwentna polityka zagraniczna ostatnich lat. Jesteśmy największą gospodarką w regionie, a od zeszłego roku należymy do prestiżowego grona 25 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Co nie mniej ważne, prognozy wzrostu PKB w bieżącym roku są również bardzo obiecujące i plasują nasz kraj na 4. miejscu na świecie pod względem tempa wzrostu gospodarczego.

 

Pozycję Polski na arenie międzynarodowej pomaga systematycznie umacniać również nasza aktywna polityka zagraniczna. Oprócz wspomnianego już członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ostatni rok przyniósł tak ważne i mające miejsce w Polsce wydarzenie, jak katowicka konferencja COP24 w sprawie zmian klimatu, zakończona wielkim sukcesem w postaci przyjęcia przez negocjatorów ze 196 krajów Katowice rulebook, a więc uzgodnień w sprawie wdrażania Porozumienia paryskiego.

 

Ponadto w Warszawie na początku roku odbyła się konferencja na temat pokoju na Bliskim Wschodzie, w której wzięli udział goście z całego świata. Z kolei dwa dni temu zakończyły się wielkie międzynarodowe obchody upamiętniające 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej z udziałem m.in. Prezydenta Niemiec i Wiceprezydenta USA oraz przeszło dwustu pięćdziesięciu gości z zagranicy, w tym w sumie 20 Prezydentów.

 

Było to naprawdę duże wydarzenie. Muszę Państwu powiedzieć, że Pan Prezydent Steinmeier, kiedy rozmawiał ze mną, gdy spotkaliśmy się wieczorem 31 sierpnia w Łodzi w hotelu powiedział mi, że nie spodziewał się, że przeprowadzimy tak wielkie przedsięwzięcie i że tak wielu prezydentów przybędzie do warszawy. Powiedział, że gratuluje, że to jest rzeczywiście duże dla niego zaskoczenie. Więc nawet naszych sąsiadów zza zachodniej granicy potrafimy czasem zaskoczyć.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Nasza aktywna polityka promuje nowe formaty współpracy wielostronnej, takie jak Inicjatywa Trójmorza czy wschodnia flanka NATO, które uzupełniają dotychczasową współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Liczę na to, że Trójmorze m.in. dzięki powołanemu Funduszowi Trójmorza, stanie się aktywnym narzędziem wspierania rozwoju infrastrukturalnego całego regionu w ramach Unii Europejskiej. Z kolei bukaresztańska „9” stała się awangardą na rzecz wzmocnienia, modernizacji i adaptacji Sojuszu do nowych wyzwań. Jesteśmy aktywni na forum Unii Europejskiej. Warto przypomnieć nasz wkład w dyskusję o przyszłości Zjednoczonej Europy – to nasz kraj, we współpracy z partnerami z regionu, postuluje rozwiązania zgodne nie tylko z interesem Polski, ale również z interesem Unii jako wspólnoty równych sobie państw. Wzmacniamy strategiczny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi oraz podejmujemy działania mające na celu przełamywanie rosyjskiego monopolu na dostawy gazu do Polski i szerzej do Europy Środkowej. Jednocześnie nadal aktywnie szukamy na forum globalnym nowych partnerów w zakresie polityki gospodarczej i zagranicznej, którzy pomogą nam skutecznie zmierzyć się z nowymi wyzwaniami takimi jak wyłanianie się na światowej scenie nowych potęg gospodarczych, rewolucja technologiczna, narastanie napięć w handlu międzynarodowym, zwalczanie skutków zmian klimatu, czy w końcu utrzymująca się presja migracyjna. 

 

Ekscelencje,

 

Nie mam wątpliwości, że ten pozytywny proces systematycznego budowania coraz silniejszej pozycji Polski na arenie międzynarodowej jest rezultatem naszej wspólnej intensywnej pracy. Skłania mnie to do szerszej refleksji na temat związanych z nim wyzwań. I tu pojawia się drugi szczególnie istotny aspekt, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Mianowicie wzrost pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz nasze ambicje nie pozostają niezauważone. A to znaczy, że spotykają się i nadal będą się spotykać z kontrreakcją. Powtarzam zawsze, że jednym z prawideł rządzących polityką zagraniczną jest zasada, że przy stole w stosunkach międzynarodowych nie ma wolnych miejsc. Jeżeli jedno państwo zyskuje, to zawsze znajdują się kraje, które postrzegają zaistniałą sytuację, jako proces dla siebie niekorzystny i w związku z tym będą starały się mu zapobiec. Musimy być przygotowani na działania usiłujące hamować wzrost naszej pozycji i uwzględniać to w naszych strategiach. I dlatego musimy konsekwentnie budować oraz wzmacniać nasze bezpieczeństwo i odporność na niekorzystne dla Polski działania zewnętrzne.

 

Dzisiaj szczególnie dużo mówi się o zagrożeniach hybrydowych w kontekście rozwoju i użycia zawansowanych technologii i związanych z tym wyzwań dla bezpieczeństwa narodowego. Nie ulega wątpliwości, że jest to zagadnienie bardzo ważne i również w tej sprawie podejmujemy wiele niezbędnych działań. Ale ja chciałbym dziś zwrócić Państwa uwagę na to, co możemy nazwać „miękkimi” zagrożeniami hybrydowymi, a więc takimi, które występują w obszarze narracji historycznej i polityki wizerunkowej. Nie mam wątpliwości, że Państwo ambasadorowie, wypełniając swoje obowiązki, stykają się z takimi działaniami na co dzień. Z pewnością mogą Państwo obserwować w praktyce, w jaki sposób różne kraje, aby realizować swoje twarde interesy gospodarcze i polityczne, używają miękkich narzędzi perswazji. My także musimy być zdolni do podejmowania takich działań. Dlatego mając świadomość wagi wyzwań, jakie przed nami stoją w kwestii budowy soft power Polski, kontynuujemy tę długą sekwencję ważnych wydarzeń historycznych z udziałem najważniejszych światowych przywódców, których celem jest zaprezentowanie partnerom zagranicznym prawdy historycznej, uwzględniającej nasze doświadczenia i nasze interesy. Nie możemy tego zadania odłożyć na później, gdyż nasze obecne słabości w dziedzinie soft power są bezwzględnie wykorzystywane przez inne kraje, z którymi konkurujemy politycznie i gospodarczo. Niestety obszar soft power jest bardzo narażony i wrażliwy na dezinformację i manipulację. Musimy zawsze stać po stronie prawdy, bo jestem przekonany, że prawda o polskiej historii, gospodarce i potencjale obroni się, ale tylko wtedy, gdy będzie powszechnie znana.

 

Jako Prezydentowi RP zależy mi na tym i takie też jest moje oczekiwanie, aby wykazywali się Państwo wyjątkową wrażliwością w tym obszarze i aby byli Państwo wyczuleni na kwestię narracji i opisu w niej Polski, gdyż jest to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed naszym krajem. Szczególnie mocno podkreślam to w świetle problemu prawdy i dezinformacji - nie można lekceważyć i pozostać obojętnym na działania, które kryją się pod pozornie niegroźnym pojęciem fake news. Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że są to działania mające na celu pozbawienia nas owoców naszej aktywności dyplomatycznej, rosnącej pozycji międzynarodowej i sukcesu gospodarczego ostatnich lat. Odbieram je jako próbę zdyskredytowania wspólnego wysiłku Polaków oraz umniejszenia autentycznego sukcesu naszego kraju, z którego wszyscy powinniśmy być dumni, gdyż podobnych przykładów jest tylko kilka w najnowszej historii świata.

 

 

Ekscelencje, Wielce Szanowni Państwo,

 

chciałbym, aby mieli Państwo poczucie reprezentowania Polski ambitnej, dynamicznie się rozwijającej, skutecznie realizującej swoje interesy, ale też aktywnie poszukującej sojuszników w celu stawiania czoła wyzwaniom na poziomie europejskim i globalnym. Polski świadomej coraz większej odpowiedzialności i gotowej podejmować nowe wyzwania. Proszę, aby Państwo z satysfakcją mówili o tym w stolicach obcych krajów, gdzie reprezentujecie Rzeczpospolitą.

 

Kończąc, chciałbym podziękować raz jeszcze za Państwa wysiłek na rzecz budowy silnej pozycji Polski na świecie. Dziękuję za wzmacnianie wspólnoty narodowej, która obejmuje również naszych Rodaków, mieszkających poza granicami i przywracanie dumy z przynależności do tej wspólnoty; za promowanie polskiej historii i kultury. Dziękuję za to, że często wbrew fałszywym stereotypom, ukazują Państwo heroizm Polaków, którzy umieli sprzeciwić się obu totalitaryzmom XX wieku i wywalczyć dla siebie wolność, która jest naszym największym skarbem Polaków. Przypominając to, możemy skutecznie budować autorytet naszego państwa – Rzeczypospolitej Polskiej. Pokazując jej prawdziwe oblicze i broniąc jej i Polaków przed niesprawiedliwymi, nieuczciwymi i kłamliwymi oskarżeniami. Chcę, żebyście byli Państwo w tym zakresie aktywni i nie odpuszczali żadnej takiej sytuacji, zwłaszcza, kiedy Polska i Polacy są szkalowani. 

 

Życzę Państwu udanego roku w służbie dyplomatycznej, życzę, żebyście mieli Państwo satysfakcję ze swojej pracy i służby. Życzę wszelkiego powodzenia.

  |   Prezydent Andrzej Duda przyjął Ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczących w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Czynnikami, które umożliwiają wzrost naszej pozycji międzynarodowej są, z jednej strony polski sukces gospodarczy, a z drugiej aktywna i konsekwentna polityka zagraniczna ostatnich lat – mówił – Pozycję Polski na arenie międzynarodowej pomaga systematycznie umacniać również nasza aktywna polityka zagraniczna – zaznaczył – Nie mam wątpliwości, że ten pozytywny proces systematycznego budowania coraz silniejszej pozycji Polski na arenie międzynarodowej jest rezultatem naszej wspólnej intensywnej pracy – podkreślił – Chciałbym podziękować raz jeszcze za Państwa wysiłek na rzecz budowy silnej pozycji Polski na świecie – zaznaczył – Dziękuję za wzmacnianie wspólnoty narodowej, która obejmuje też Rodaków, mieszkających poza granicami i przywracanie dumy z przynależności do tej wspólnoty – akcentował
Poleć znajomemu