Menu rozwijane

25 kwietnia 2017
Andrzej Duda wziął udział w uroczystym posiedzeniu Prezydium Senatu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
Andrzej Duda wziął udział w uroczystym posiedzeniu Prezydium Senatu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
Andrzej Duda wziął udział w uroczystym posiedzeniu Prezydium Senatu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
Andrzej Duda wziął udział w uroczystym posiedzeniu Prezydium Senatu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
Andrzej Duda wziął udział w uroczystym posiedzeniu Prezydium Senatu Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
o2005123808.jpg
o1487836860.jpg
o2131366681.jpg
o1433129021.jpg
o396715322.jpg

Szanowny Panie Przewodniczący Senatu,

Szanowna Pani Przewodnicząca Izby Deputowanych,

Szanowna Pani Przewodnicząca Grupy Przyjaźni Meksyk-Polska w Izbie Deputowanych,

Szanowni Państwo Przewodniczący klubów parlamentarnych,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Parlamentarzyści!

Dziękuję za zaproszenie do złożenia oficjalnej wizyty w Meksyku i za możliwość spotkania się z Państwem, możliwość wystąpienia podczas uroczystej sesji Senatu. Moja obecność w sercu parlamentaryzmu meksykańskiego, to wyraźny znak, że nasze relacje dyplomatyczne wchodzą na nowy poziom. Świadczy o tym także podpisana przeze mnie i Pana Prezydenta Meksyku Nieto wspólna deklaracja "W kierunku partnerstwa strategicznego między Meksykiem i Polską". Może Cię zainteresować Otwarcie Biura PAIH i uroczyste posiedzenie Senatu. Ostatni dzień wizyty w Meksyku [PL/ENG]

Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że jako pierwszy Prezydent RP w historii, składam oficjalną państwową wizytę w Meksyku. W kraju, który odgrywa ważną rolę na arenie międzynarodowej, zarówno w sferze politycznej, jak i w sferze gospodarczej. Wiem, że obywatele Meksyku, to ludzie niezwykle ambitni, a przede wszystkim dumni. Podobnie jak Polacy. Łączy nas umiłowanie takich wartości, jak: wolność, niepodległość, a także szacunek dla rodziny, tradycji, solidarności oraz godności każdego człowieka.

Dla nas Polaków, ale wiem również, że dla wielu mieszkańców Meksyku, człowiekiem, który uosabiał wszystkie te wartości, był mój wielki rodak, święty Jan Paweł II. Wiem, że kochał on Meksyk i Meksykanów. Kochał tą miłością, jaką darzył i darzy swoją ojczyznę – Polskę. Można powiedzieć, że miał takie poczucie dwóch ojczyzn: Meksyku i Polski, w której się urodził.

Szanowni Państwo, w systemie międzynarodowym zachodzą dynamiczne historyczne zmiany. Na naszych oczach formuje się nowy geopolityczny podział. Eksperci zajmujący się stosunkami międzynarodowymi mówią o możliwości odtworzenia się stref wpływów wielkich mocarstw. Polska nie jest rzecznikiem takiego świata. Polska chce świata zbudowanego na współpracy i bezpieczeństwie, w oparciu o prawo międzynarodowe, wolność narodów i równość państw. Wierzę i jestem przekonany, że Meksyk jest dla nas ważnym partnerem właśnie w dziele budowy takiego świata.

Szanowni Państwo, musimy razem podjąć ten wysiłek, dlatego że w wielu miejscach świata ludzie żyją w strachu o swoje życie, a co najstraszniejsze, bardzo często nie widzą żadnej perspektywy na przyszłość. Polska konsekwentnie opowiada się za rozwiązaniem problemu konfliktów oraz uchodźctwa u ich źródeł. Tam, gdzie toczą się wojny; tam, gdzie ludzie realnie cierpią. Dlatego kierujemy naszą pomoc humanitarną i wojskową w rejon konfliktu na Bliskim Wschodzie: do Syrii i państw z nią sąsiadujących i apelujemy do społeczności międzynarodowej o skuteczne działania na rzecz zakończenia i tamtej wojny i innych wojen.

Kwestia wojny i pokoju nie jest dla nas zagadnieniem wyłącznie teoretycznym. Tuż za naszą granicą, na Ukrainie, trwa konflikt zbrojny powstały w wyniku otwartego złamania prawa międzynarodowego oraz brutalnego naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy. Dlatego tak mocno podkreślamy konieczność przywrócenia podstawowych norm i zasad w relacjach międzynarodowych.

Wielka w tym odpowiedzialność przywódców współczesnego świata, by nie doprowadzać do nowych podziałów, ale by budować wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku. Mówił o tym wspomniany przeze mnie święty Jan Paweł II, gdy radził, że "trzeba podjąć wysiłek współpracy, aby umacniać pokój między sobą i wokół siebie! Nie można pozostawić żadnego kraju, nawet słabszego, poza obrębem wspólnot, które obecnie powstają! Wzniosłość misji ludzi kierujących polityką polega na tym, że mają oni działać w taki sposób, aby zawsze była szanowana godność każdej ludzkiej istoty; stwarzać sprzyjające warunki dla solidarności, która nie pozostawia na marginesie żadnego współobywatela". Ojciec święty Jan Paweł II mówił te słowa w czasie pielgrzymki do Polski, do mojej i swojej Ojczyzny w 1997 r., a kierował je do prezydentów państw Europy Środkowej w Gnieźnie, w historycznej, pradawnej stolicy Polski 3 czerwca 1997 r.

Dziś, w moim głębokim przeświadczeniu, to właśnie solidarna współpraca, a także przestrzeganie i egzekwowanie prawa międzynarodowego daje nam, wspólnocie różnych narodów, legitymację do stawiania oporu dyktatowi siły i ochrony pokoju na świecie.

Dlatego polska polityka międzynarodowa stara się realizować, chronić i promować właśnie te trzy wartości: solidarność, wspólnotę oraz pokój poprzez prawo, przez prawo międzynarodowe.

Pierwsza z nich: solidarność, to pojęcie szczególnie bliskie Polakom. Dla moich rodaków to synonim wolności a zarazem nazwa ruchu społecznego, dzięki któremu możliwe było dokonanie pokojowej zmiany politycznej, odrzucając ustrój oparty na kłamstwie i zniewoleniu. Tym, co dało trwałe podstawy polskiej Solidarności, była wspólnota wrażliwości na niedolę innych oraz szacunku dla każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia i jego materialnego statusu.

Szanowni Państwo, Polska chce działać solidarnie nie tylko na poziomie własnego narodu i społeczeństwa, ale także na poziomie relacji z innymi krajami. Solidarność zakłada rozwój pojmowany w imię dobrobytu wszystkich grup społecznych oraz narodów, a nie wyłącznie tych najsilniejszych i tych najbardziej wpływowych. Solidarna polityka to polityka, która troszczy się o słabszych i nie ulega silniejszym.

Na poziomie krajowej polityki gospodarczej chodzi o podejmowanie takich działań, które będą służyć zabezpieczeniu interesu kraju w momentach kryzysowych. Krach finansowy z 2008 roku pokazał po raz kolejny, że pieniądze mają narodowość, a brak odpowiedniego nadzoru ze strony instytucji państwowych oraz ponadnarodowych prowadzi do nadużyć. Ich ofiarami padają niestety przede wszystkim najbiedniejsi. Obywatele, ale też kraje. W pierwszym przypadku, to państwo, jako solidarna wspólnota narodowa, musi reagować, aby naprawiać błędy rynku i przywrócić sprawiedliwą równowagę zaburzoną przez kryzys. Natomiast na poziomie państw, ten obowiązek spoczywa na społeczności międzynarodowej, która stanowi międzynarodowe prawo.

Jednocześnie solidarna polityka gospodarcza pomaga budować międzynarodową pozycję kraju, ale nigdy kosztem innego państwa. Chodzi o odrzucenie współpracy gospodarczej, która tylko w teorii zakłada równe traktowanie stron, a w praktyce polega na bezwzględnym wykorzystywaniu słabszego partnera. My się z tym nie zgadzamy.

W dobie globalizacji, poszukiwanie nowych rynków zbytu poza granicami własnego kraju czy kontynentu jest niezbędne, aby zapewnić rozwój gospodarczy i technologiczny. Ale konkurencja, która przecież jest zjawiskiem naturalnym, a nawet pożądanym pomiędzy krajami czy przedsiębiorstwami, musi mieć charakter zdrowej, uczciwej rywalizacji. Tylko w takim przypadku jest szansa, że przyczyni się ona do powstania produktów lepszej jakość oraz opracowania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Innymi słowy, że przyniesie w efekcie obopólne korzyści.

Chcemy, jako Polska, w taki właśnie sposób budować nasze relacje gospodarcze z innymi państwami, w tym z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy gotowi do tak pojmowanej solidarnej współpracy.

Jestem głęboko przekonany, że taka współpraca jest możliwa i korzystna dla obu państw i narodów. Potencjał naszych krajów jest naprawdę duży. Powiedziałbym, że wręcz ogromny. Znajdujemy się przecież tu w Meksyku na terenie piętnastej gospodarki świata, państwa członkowskiego grupy G-20. Z kolei ja reprezentuję kraj, który jest siódmą gospodarką Unii Europejskiej i największym rynkiem Europy Środkowej. Chciałbym, żeby moja wizyta w Meksyku, której ważnym elementem są wydarzenia biznesowe, gospodarcze pomogła również w realizacji tego celu.

Szanowni Państwo, nasze dotychczasowe osiągniecia we współpracy gospodarczej pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Już teraz nasza wymiana handlowa bije historyczne rekordy – w 2015 roku wartość wymiany towarów po raz pierwszy przewyższyła jeden miliard dolarów. Jednocześnie cieszy wzrost wzajemnych inwestycji. W 2015 roku meksykańskie inwestycje w Polsce wyniosły ponad 2 mln dolarów, podczas gdy polskie firmy ulokowały w sensie skumulowanym prawie 12 mln dolarów w Meksyku. Dzięki tym środkom w obu naszych krajach powstały nowe miejsca pracy. Liczę na kontynuację tego pozytywnego trendu, widząc znaczny potencjał do wykorzystania, zwłaszcza we współpracy wiodących sektorów obu naszych gospodarek.

Szanowni Państwo, dla owocnej współpracy gospodarczej największym zagrożeniem jest brak stabilizacji i pokoju. Brak stabilizacji a więc stan niepewności, chaosu; brak pokoju, a więc stan wojny. W jego rezultacie dobro całej wspólnoty międzynarodowej musi ustąpić przed siłą i interesami największych państw.

Dlatego Polska, aby zapobiegać potencjalnym konfliktom, promuje ideę solidarnej współpracy międzynarodowej w kontaktach z państwami swojego regionu i kontynentu. Zacieśniamy współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, skupiającej czterech najbliższych sąsiadów Polski z Europy Środkowej. Jednocześnie podejmujemy działania w ramach szerszego bloku państw regionu, a więc tak zwanej Inicjatywy Trójmorza. Zakłada ona współpracę w zakresie rozwoju infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego krajów leżących między trzema morzami w Europie: Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Głównym wydarzeniem związanym z tą inicjatywą będzie planowany na lipiec tego roku, Drugi Szczyt Trójmorza, który odbędzie się w Polsce.

Równocześnie istotnym polem naszej aktywnej polityki na poziomie europejskim jest Unia Europejska, której jesteśmy ważnym krajem członkowskim. Przed Wspólnotą stoją teraz ważne wyzwania spowodowane przez masową migrację, konflikt zbrojny na Ukrainie oraz decyzję brytyjskich wyborców o opuszczeniu Wspólnoty przez Wielką Brytanię, czyli tak zwanym Brexicie.

Europa oraz Unia Europejska są dla nas naturalnym środowiskiem politycznym i gospodarczym. Dlatego Polska konsekwentnie opowiada się za europejską jednością i sprzeciwia się tworzeniu podziałów i hierarchii państw. W naszym przekonaniu Europa będzie tylko wtedy silna, gdy będzie oparta na czterech jednościach: jedności instytucji integracji europejskiej, jedności prawa wspólnotowego, jedności europejskiego rynku oraz jedności budżetu w zakresie wspólnej polityki. W ramach tych jedności, obywatele Unii powinni mieć prawo do równego korzystania z europejskich swobód. Kto dzieli Europę, ten osłabia Europę. Kto dzieli świat zachodu, ten go osłabia.

Szanowni Państwo, konsekwentnie zwiększamy naszą aktywność również na poziomie globalnym. Polacy to w pewnym sensie naród globalny. Ponad 20 mln moich rodaków mieszka poza granicami ojczyzny, także tutaj, w Meksyku. Jestem dumny z ich wkładu we wszechstronny rozwój państw, w których mieszkają. I jestem dumny z tego, że zdecydowana większość z nich, z moich Rodaków aktywnie pokazuje przywiązanie do narodowej wspólnoty, naszej kultury i tradycji. Polonia na świecie, to najważniejsze bogactwo polskiej polityki globalnej. Jednocześnie ta polityka ma jeszcze dwa inne, ważne elementy. Pierwszym jest nasza aktywność gospodarcza, o której już wspomniałem. Jest ona dzisiaj szczególnie ważna, bo Polska poszukuje na świecie nowych partnerów na rzecz swojego rozwoju. Chcemy budować wspólnie z globalnymi partnerami, nowoczesną oraz innowacyjną gospodarkę XXI wieku, gospodarkę w Polsce i na świecie.

Drugi element naszej globalnej agendy, to polityka na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. W ubiegłym roku Polska była gospodarzem Szczytu NATO, który został powszechnie uznany za sukces. W jego trakcie podjęto ważne decyzje wzmacniające spójność sojuszniczego bezpieczeństwa, m.in. poprzez rozlokowanie wojsk sojuszniczych, wojsk NATO na wschodniej flance Sojuszu, także w Polsce.

Teraz ubiegamy się o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako rzecznik zasad i wartości, o których wspomniałem na wstępie: pokoju, wolności oraz międzynarodowej solidarności.

Chciałem z tego miejsca jeszcze raz podziękować władzom Meksyku za wsparcie polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019.

Muchas gracias!

Szanowni Państwo, to nie geografia decyduje, jak bliskie lub dalekie są sobie narody i państwa. Decydują o tym ludzie, ich otwartość na innych, serdeczność, zainteresowania, wspólne ambicje, cele i wartości. W tym sensie mogę śmiało powiedzieć, że Polska i Meksyk to kraje sąsiedzkie. Jesteśmy sobie bliscy i ufam, że mamy wszelki potencjał do tego, by na długie lata zbudować trwałe więzi przyjaźni i partnerstwa. Możemy liczyć na siebie nawzajem, w myśl jednego z najważniejszych polskich haseł politycznych: „Za wolność waszą i naszą”.

Szanowni Państwo, wczoraj w symboliczny sposób otrzymałem wieki dar od władz Mexico City, klucze do miasta jako Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I zapewniam państwa, że użyję ich: sin duda (z pewnością ).

Dziękuję bardzo.

(PAP)