Menu rozwijane

13 października 2020

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Szanowni Panowie Ambasadorowie,
Szanowni przedstawiciele ukraińskich i polskich środowisk gospodarczych, a więc Szanowni Państwo Prezesi, Dyrektorzy,
Wszyscy Dostojni przybyli Goście,
Drodzy Ukraińscy Przyjaciele!

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to ważne wydarzenie, którego rezultaty – mam nadzieję – przyczynią się do budowy nowych mostów pomiędzy Polską i Ukrainą.

Szczególnie cieszę się, że to dzisiejsze spotkanie odbywa się właśnie tutaj w Odessie, w miejscu, które chyba większości moich rodaków kojarzy się z oknem na świat – z wielkim portem, rozwijającą się gospodarką, z tętniącym życiem gospodarczym miejscem na mapie Europy i świata, zresztą chyba na całym świece znanym. Cieszę się, że właśnie w tej Odessie, która w ostatnich latach rozwija się i staje się centrum biznesowym Ukrainy, spotykamy się dzisiaj my Polacy razem z gospodarzami – z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi. Cieszę się, że razem z panem Prezydentem możemy być tutaj obecni. Ogromnie ciszę się z tego, że kiedy dyskutujemy na temat przyszłej współpracy logistyczno-transportowej i energetycznej jest z nami polski minister infrastruktury pan Andrzej Adamczyk. Chciałbym, żeby dla wszystkich Państwa, zwłaszcza dla naszych ukraińskich gospodarzy, obecność pana ministra obok mnie była takim oczywistym świadectwem tego, że Polska do tej współpracy z Ukrainą, do rozwoju więzi gospodarczych podchodzi naprawdę bardzo poważnie. Widzimy to jako wielkie zadanie na przyszłość, wielką perspektywę, która mam nadzieję przyniesie ogromne korzyści zarówno Rzeczypospolitej, jak również i Ukrainie.

Mówiąc o mostach, mam na myśli zarówno metaforyczny sens tego słowa – czegoś, co łączy, co zbliża, pozwala na lepszą komunikację, ułatwia handel i wymianę osobową, ale również fizyczną infrastrukturę – drogi, przejścia graniczne, linie kolejowe, porty, terminale logistyczne, słowem wszystko to, czego potrzebują gospodarki nowoczesnych państw, aby się rozwijać  i budować dobrobyt swoich obywateli. Chcę z całą mocą podkreślić, że Polska od lat przywiązuje dużą wagę do rozwoju sieci korytarzy transportowych. Za punkt wyjścia przyjęliśmy założenie, że bez dobrze zorganizowanej infrastruktury nie da się budować efektywnej i wzajemnie korzystnej współpracy handlowej.

W 2019 r. obroty w handlu polsko-ukraińskim sięgnęły prawie 7,7 miliarda EUR. Obserwowaliśmy przez lata rosnącą dynamikę zarówno w polskim eksporcie na Ukrainę, jak i w imporcie z Ukrainy. Oczywiście trzeba przyznać, że ten ostatni rok, obecny 2020, kiedy oba nasze kraje, tak jak cała Europa i świat, zmagają się z pandemią koronawirusa, to są bez wątpienia lata, w których ta dynamika ogromnie spadła. Ogromnie spadła w eksporcie polskim na Ukrainę i w imporcie z Ukrainy do Polski. Ale kiedy rozmawiamy o perspektywach, zwłaszcza dla tak twardego sektora poważnych inwestycji, jakim są inwestycje logistyczno-transportowe i energetyczne, to nie ma wątpliwości, że taki okres można w tym aspekcie pominąć, że jest to czas przejściowy. Nikt chyba na świecie nie przewiduje, że ta sytuacja potrwa w sumie dłużej niż dwa lata. Pokonamy pandemię koronawirusa dzięki szczepionce, która zostanie wynaleziona, dzięki lekom, nad którymi pracuje się w tej chwili na całym świecie i sytuacja będzie mogła w pełni wrócić do normalnego funkcjonowania. A to normalne funkcjonowanie to jest dla mnie rozwój. I my o tym rozwoju dzisiaj mówimy i o tym na przyszłość dzisiaj myślimy za co również Państwu bardzo dziękuję.

Dlaczego można patrzeć na ten rozwój śmiało i z podniesioną głową, wierząc w to, że bez wątpienia, jeżeli będziemy się starali i działali w tym kierunku to on nastąpi? Nie mam żadnych wątpliwości, że potencjał rozwoju naszej współpracy jest znacznie większy, niż to było nawet do tej pory wykorzystane, biorąc chociażby pod uwagę wielkość naszych rynków wewnętrznych – prawie 42 mln obywateli na Ukrainie oraz niespełna 38 mln w Polsce. To są fakty, to są twarde dane, liczby, konsumenci. To wielkie europejskie rynki.  Z pewnością do rozwoju wzajemnego handlu przyczyni się modernizacja istniejących oraz utworzenie nowych łańcuchów logistycznych. Powinny one cechować się wykorzystaniem nowoczesnych środków transportu oraz sprawną i szybką obsługą towarów zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Zgromadzeni,

W Polsce dostrzegamy aktywność Ukrainy w wielu międzynarodowych projektach transportowych na dużą skalę. Pragnę zapewnić, że będziemy wspierać uzasadnione ambicje Ukrainy do odgrywania roli ważnego węzła transportowego w Europie Wschodniej i pełnego wykorzystania jej potencjału jako państwa tranzytowego. Panie Prezydencie, rzecz jasna, będziemy czynili wszystko, aby zrealizować nasze zobowiązania wobec Ukrainy, jeśli chodzi o liczbę uzyskanych pozwoleń. Staramy się to robić, mamy nadzieję, że także i ze strony ukraińskiej system elektroniczny pozwoli na weryfikacje tego, które z tych zezwoleń są wykorzystywane w sposób właściwy, a także doprowadzi do ograniczenia nielegalnego handlu tymi zezwoleniami. Jednym z takich perspektywicznych intermodalnych korytarzy jest połączenie z Odessy i innych portów Ukrainy, poprzez terminale na granicy polsko–ukraińskiej w Medyce, do portu morskiego Gdańsk  i dalej w kierunku Skandynawii, Wielkiej Brytanii oraz innych państw Europy Zachodniej. Projekt ten ma duży potencjał rozwojowy. W Porcie Gdańsk funkcjonują wyspecjalizowane terminale. Gdańsk jest naszym polskim oknem na świat. Terminale takie, jak naftoport czy terminal zbożowy, a także największy na Morzu Bałtyckim głębokowodny terminal kontenerowy DCT. Już dziś przeładowuje się w nim ponad 2 miliony TEU.

Dzięki zaplanowanym i już toczącym się inwestycjom, o łącznej wartości ponad 12 miliardów złotych, Port Gdańsk stale zwiększa swoje możliwości przeładunkowe. Celem jest zapewnienie temu podmiotowi pozycji lidera wśród wszystkich portów Morza Bałtyckiego. To jest nasza ambicja i właśnie po to, aby to zrealizować, rozpoczęliśmy już realizację rozbudowy portu gdańskiego obok portu w Gdyni, a także portów w Szczecinie i Świnoujściu. Chcemy stać się najpoważniejszym partnerem w handlu morskim na Morzu Bałtyckim. Mam taką ambicję i wierzę w to, że uda nam się ją zrealizować. W kontekście połączeń pomiędzy Polską i Ukrainą istotną rolę mogą odegrać terminale na przejściu granicznym w Medyce należące do Grupy PKP. Ich potencjał nie jest jeszcze w pełni wykorzystany a warto zaznaczyć, że mogą one obsługiwać składy o różnej szerokości rozstawu kół. Przygotowane do realizacji nowych zleceń są również polskie terminale w Gliwicach czy Sławkowie, który jest intermodalną bazą przeładunkową usytuowaną na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru i linii normalnotorowej.

Jestem przekonany, że także ukraińskie terminale lądowe i morskie mogą przedstawić klientom atrakcyjną ofertę przewozu towarów i tym samym zostać uwzględnione w ramach nowego korytarza transportowego pomiędzy Polską i Ukrainą. Musimy przy tym patrzeć na to połączenie szerzej – jako istotny element międzynarodowej sieci transportowej z potencjałem przewozu towarów także z Europy Zachodniej, Skandynawii, Turcji, lecz również obsługi wymiany handlowej z państwami Azji Wschodniej.Dlatego tak ważne jest, aby polskie i ukraińskie podmioty zaangażowane w realizację połączeń transportowych, wspólnie opracowały szczegóły koncepcji tego korytarza, uwzględniając potencjał przewozowy na poszczególnych odcinkach oraz aspekty finansowe tego przedsięwzięcia.

Cieszę się z podpisywanego dziś „Memorandum o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk i Administracją Portów Ukrainy”, które daje początek procesowi stworzenia w niedalekiej przyszłości nowego intermodalnego korytarza transportowego. Wierzę, że dzięki dialogowi pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami z branży transportu, spedycji i logistyki opracowane zostaną inne wspólne projekty, które przyniosą korzyści obu stronom oraz bardziej zintegrują gospodarki Polski i Ukrainy.

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo,

Pragnę podkreślić, że Polska jest i pozostanie adwokatem spraw tej części Europy. Wspieramy wielowymiarową integrację regionalną, czego najlepszym przykładem jest realizowana przez nas i rozwijana Inicjatywa Trójmorza. Choć na obecnym etapie w formacie tym mogą uczestniczyć wyłącznie państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej, to zasięg projektów realizowanych w ramach Inicjatywy dalece wykracza poza granice tego regionu. Liczę na to, że w dalszej perspektywie również Ukraina będzie czerpać korzyści wynikające z impulsu rozwojowego, jaki wschodniej części Unii Europejskiej nadaje Inicjatywa Trójmorza. Z pewnością przykładem takiego projektu jest budowa szlaku transportowego Via Carpatia, o którym rozmawialiśmy zresztą wczoraj sporo z panem Prezydentem. Obiecałem panu Prezydentowi, że na zbliżającym się szczycie państw Trójmorza w Estonii przedstawię sprawę współpracy państw Trójmorza z Ukrainą, omówię zarówno perspektywy tej współpracy, jak i jej możliwą formułę tak, aby ta współpraca jak najszybciej był możliwa. Wierzę w to, że uda się to zrealizować jako jeszcze większe zbliżenie Ukrainy z Unią Europejską, a przede wszystkim z państwami Unii Europejskiej naszej części europejskiego kontynentu.

Unia Europejska uznała znaczenie tego międzynarodowego korytarza jakim jest Via Carpatia i wyraziła zgodę na wpisanie wszystkich odcinków transgranicznych na trasie od Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry, aż do Rumunii, wraz z odcinkami transgranicznymi z Białorusią i Ukrainą, w poczet projektów drogowych finansowanych w ramach funduszu Łącząc Europę. Kontynuujemy prace nad budową drogi S17, która jest już gotowa w parametrach drogi ekspresowej na odcinku od Warszawy do Piasków za Lublinem. W przyszłym roku ogłoszone zostaną przetargi na budowę trzech kolejnych odcinków łączących Zamość  z przejściem granicznym w Hrebennem.

Szanowny Panie Prezydencie, 

Szanowni Państwo!

Skala wyzwań jest ogromna. Prawda jest taka, że również i skala opóźnień historycznych jest wielka. Wierzę w to jednak głęboko, że mamy ogromną szansę, jedyną w swoim rodzaju, aby te opóźnienia nadrobić. Naszym obowiązkiem jest tę szansę wykorzystać. Ponieważ potencjał naszej współpracy zdecydowanie uzasadnia podjęcie działań na rzecz podwyższenia jakości obsługi logistyczno-transportowej dobrosąsiedzkich relacji polsko-ukraińskich; budowania ich i wzmacniania jako więzi, które będą na przyszłość trwały i przyniosą  pożytki i długofalowe zyski obu naszym narodom i państwom. Dziękując za uwagę, życzę Państwu owocnych obrad i wielu nowych pomysłów na rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Ukrainą i Polską. Dziękuję bardzo.