Menu rozwijane

05 października 2017
Udział Prezydenta RP i Prezydenta RB w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym
Udział Prezydenta RP i Prezydenta RB w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym
Udział Prezydenta RP i Prezydenta RB w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym
Udział Prezydenta RP i Prezydenta RB w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym
Udział Prezydenta RP i Prezydenta RB w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym
Udział Prezydenta RP i Prezydenta RB w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym
o1005108623.jpg
o562261701.jpg
o752534373.jpg
o634703319.jpg
o1572096479.jpg
o1956372283.jpg

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo  Ekscelencje Ambasadorowie,

Szanowni Państwo Prezesi,

Wszyscy Dostojni Zebrani Goście,

Przedstawiciele biznesów z naszych krajów!

Przede wszystkim chciałbym wszystkim Państwu bardzo gorąco podziękować za przybycie.  W pierwszej kolejności chciałem podziękować za przybycie Panu Prezydentowi Rumenowi Radewowi, że zechciał przybyć na to forum i swoją obecnością podkreślić znaczenie jakie dla nas obydwu, jako prezydentów Bułgarii i Polski, ma współpraca gospodarcza między naszymi krajami, w  istocie  przecież sprowadzająca się do współpracy gospodarczej przedsiębiorców  z naszych państw.

Szanowni Państwo, dyplomacja gospodarcza to  obecnie jedna z kluczowych dziedzin aktywności międzynarodowej wielu  państw w Europie i na świecie. Musze powiedzieć, że z tego względu także i ja, jako Prezydent Rzeczypospolitej, postanowiłem uczynić kwestie związane z ekspansją gospodarczą polskich przedsiębiorstw oraz promocją polskiego rynku jednym z priorytetów mojej polityki - przede wszystkim - polityki zagranicznej.

Chcę w ten sposób, aby dzięki takim wydarzeniom ja to forum, mieli Państwo okazję poznać się wzajemnie, rozbudowywać sieć kontaktów a także -  mam nadzieję, nawiązać długofalową współpracę. Jednak poprzestanie tylko i wyłącznie na organizacji forów spotkań biznesowych byłoby błędem. Chcąc podnieść poziom rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych do pułapu realnie odpowiadającego, z jednej strony potencjałom naszych gospodarek, z  drugiej strony, a może przede wszystkim, naszym ambicjom musimy dokonać znacznie głębszych zmian i podjąć znacznie głębsze działania.

Jestem przekonany, że fundamentalną rolę odegrają tutaj trzy czynniki. Po pierwsze - stabilność i atrakcyjność inwestycyjna Polski i Bułgarii. Drugie - infrastrukturalne zdolności obsługi wzajemnej współpracy. Po trzecie - powiększanie technologicznych możliwości naszych gospodarek. To są te trzy czynniki, które możemy hasłowo, skrótowo określić jako: inwestycje, infrastruktura, innowacyjność.

Sytuacja gospodarcza Polski i Bułgarii otwiera przed nami dzisiaj bardzo szerokie horyzonty i stwarza wielkie możliwości inwestycyjne. Pozytywna dynamika polskiej gospodarki znajduje wyraz przede wszystkim w lepszej sytuacji na rynku pracy i rosnącym poziomie zamożności polskiego społeczeństwa. Ktoś z przedsiębiorców powie, to nam utrudnia sytuację, bo Polacy chcą, żeby im płacić coraz więcej, mają roszczenia. Sytuacja na rynku pracy się wręcz utrudniła, bo bezrobocie spadło i mówią, że  to raczej praca szuka pracownika, niż pracownik pracy. Być może Proszę Państwa, ale patrząc na to z punktu widzenia i państwowego, i myślę także, że patrząc dalekim horyzontem na interes przedsiębiorców trzeba to postrzegać w pryzmacie następującym – otóż Polska rozwija się gospodarczo.

Polska straciła na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bardzo wielu młodych, zdolnych ludzi, którzy na skutek stagnacji jaka była, jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce, o realizację właśnie tych ambicji młodego pokolenia, wyjechało za granicę, żeby mieć pracę, żeby zarobić pieniądze, żeby móc godnie utrzymać rodzinę.

Wystąpienie Prezydenta podczas Polsko-Bułgarskiego Forum Gospodarczego - zdjęcie w treści artykułu

To, że dzisiaj rynek pracy w Polsce się zmienia oznacza także, że być może świetnie wykształceni, przygotowani i doświadczeni polscy specjaliści, którzy spędzili kilka czy nawet kilkanaście lat na zachodzie Europy wrócą dzisiaj do naszego kraju. Mówiliśmy o tym dzisiaj z Panem Prezydentem, że mamy młodych ludzi przede wszystkim dzisiaj w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania dzisiaj boryka się ze swoimi problemami, jak i cały zachód Europy. Coraz więcej młodych ludzi myśli o powrocie do kraju. Oni może będą drodzy, patrząc na nasz rynek pracy, bo będą mieli oczekiwania, ale będą przynosili ze sobą wiedzę, której nie ma wielu spośród ich rówieśników. Doświadczenie zdobyte na zachodzie Europy, w renomowanych zachodnich firmach, własne doświadczenie prowadzenia swojego biznesu mogą okazać się skarbem, który w przyszłości spowoduje dynamiczny rozwój Państwa firm. Ja tak bym patrzył na ten rynek pracy i dlatego mówię o dynamicznie poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, a nie pogarszającej się. Bo dla mnie sytuacja, w której bezrobocie znika, i w której szukać trzeba specjalistów jest sytuacją dobrą. Dobrą, dla kształcenia polskiej młodzieży, dobrą dla tej młodzieży, która już jest wykształcona, dobrą dla specjalistów.

My chcemy budować gospodarkę wysokotechnologiczną, wyspecjalizowaną, nie opartą na prostej produkcji na zasadzie skręcania śrubek. Chcemy mieć gospodarkę innowacyjną, nowoczesną, na skalę europejską, która będzie mogła konkurować z innymi gospodarkami, i na zachodzie Europy, i na świecie. Sądzę, że jest to dążenie nie tylko polskie. Jestem przekonany, że tak samo patrzy na to Pan Prezydent, to jednoznacznie wynika z naszych rozmów. I w takiej właśnie gospodarce, i w takim właśnie ujęciu chcemy razem współpracować, i oczywiście chcemy też razem konkurować, ale w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Szanowni Państwo, zauważalna jest także wyraźna poprawa sytuacji gospodarczej Bułgarii. W 2016 roku, po raz pierwszy od 2008 roku, Bułgaria zamknęła rok nadwyżką budżetową w wysokości 1,6% PKB. PKB zaś wzrosło o 3,5 %. Natomiast stopa bezrobocia obniżyła się do 7%. To szerszy trend w Europie środkowej, który znajduje odzwierciedlenie w dynamicznie rosnącej wymianie handlowej krajów leżących pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym.

 Polsko-bułgarska wymiana towarowa w 2016 roku była o 10% wyższa niż w tym samym okresie roku  poprzedniego, i wyniosła ponad 1,5 miliarda euro. Trend wzrostowy utrzymał się również w ciągu 7 miesięcy roku bieżącego 2017, i wyniósł 7%. Jednocześnie dynamicznie wzrasta eksport bułgarski do Polski. Świadczy to o rosnącej konkurencyjności towarów bułgarskich. Przytoczone dane potwierdzają dotychczasowe sukcesy i siłę tak polskich, jak i bułgarskich firm.

Czynnikiem, który jednak wyraźnie osłabia pełne wykorzystanie potencjału naszych gospodarek i sprzyjającej im koniunktury, są trwałe ograniczenia w niezbędnej infrastrukturze transportowej. Niewielkie infrastrukturalne zdolności obsługi wzajemnej współpracy są problemem i wyzwaniem nie, nie tylko dla Polski i Bułgarii, ale i dla całego regionu Trójmorza. Dlatego inwestycje drogowe, kolejowe i lotnicze, a także energetyczne są niezbędnym dopełnieniem aktywności środowisk biznesowych. Bez nich nie przekroczymy granicy poziomu współpracy, którą wyznaczają odległości przestrzenne i wciąż długi czas transportu towarów pomiędzy naszymi krajami. Do tego potrzebna jest współpraca inwestycyjna państwa polskiego i bułgarskiego, a także kooperacja na poziomie specjalistycznych przedsiębiorstw. Liczę na to, że swoją szansę wejścia na rynek bułgarski wykorzystają polskie firmy, takie jak Trakcja i Zue, które mają wysokie kompetencje w realizacji tego rodzaju projektów infrastrukturalnych.

Wystąpienie Prezydenta podczas Polsko-Bułgarskiego Forum Gospodarczego - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Szanowni Państwo, istotnym czynnikiem wzmacniającym pozytywne trendy ekonomiczne, jest strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, czyli założenia polityki gospodarczej na najbliższe lata przyjęte przez rząd Rzeczypospolitej  Polskiej. Strategia zawiera szereg działań mających wzmocnić  rozpoznawalność polskich produktów, unowocześnić ofertę eksportową, a także wspierać nowe kierunki ekspansji polskich firm. Jednym z filarów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jest zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego produktów, i stymulowanie powstawania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W oparciu o własne zasoby przedsiębiorstw i przewagi konkurencyjne w handlu zagranicznym w większym stopniu chcemy podwyższenia jakości i innowacyjności proponowanych produktów. Jestem przekonany, że cały czas rosnąca innowacyjność polskiej gospodarki zwiększy konkurencyjność polskich firm, a polskie produkty wytworzone przez branżę wysokiej technologii, w tym przez startupy, zyskają uznanie, także na rynku bułgarskim.

Na koniec pragnę podziękować przede wszystkim gospodarzom dzisiejszego forum – Ministerstwu Rozwoju i Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, którzy we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą zorganizowali udział polskich przedsiębiorców w tym spotkaniu. Dziękuję także wszystkim uczestnikom za aktywność w promowaniu i nawiązywaniu wzajemnych kontaktów gospodarczych.

Szanowni Państwo, wiem, że forum już się kończy. Mam nadzieję, że mieliście okazję Państwo wymienić poglądy, mam nadzieję, że mieliście Państwo okazję wymienić się informacjami o swojej działalności, o swoich produktach, mam nadzieję, że może mogliście się już wstępnie wymienić ofertami. Chciałem Państwu życzyć tego, aby te dzisiaj nawiązane kontakty, czy dzisiaj podtrzymywane kontakty przerodziły się w kontrakty biznesowe, w konkretne przedsięwzięcia, które będziecie Państwo realizowali z pożytkiem dla swoich firm, dla naszych państw i dla naszych społeczeństw.

Dziękuję bardzo.