Menu rozwijane

09 lutego 2021

IX Szczyt Przywódców Europy Środkowowschodniej i Chin z udziałem Prezydenta

o974996180.jpg

Szanowny Panie Przewodniczący Xi, 

Panie i Panowie Prezydenci, Premierzy, Ministrowie!

Pragnę na wstępie przede wszystkim podziękować Gospodarzom dzisiejszego spotkania, w tym osobiście Panu Przewodniczącemu Xi, za stworzenie okazji do omówienia współpracy w ramach formatu 17+1 – współpracy istotnej z punktu widzenia walki z pandemią Covid-19 oraz ożywienia naszych gospodarek. Jak słusznie Pan zauważył w zaproszeniu na Szczyt, najwyższy czas, aby podjąć wspólny wysiłek na rzecz odbudowy i rozwoju porządków społeczno-gospodarczych naszych państw.

Gratuluję Panu Przewodniczącemu Xi sukcesów w opanowaniu epidemii na terytorium Chin, jak również powrotu Pańskiego kraju na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Jestem przekonany, że nam – europejskim uczestnikom mechanizmu 17+1 – również uda się szybko i na trwałe powrócić do wyników gospodarczych sprzed pandemii, dzięki m.in. wymianie handlowej z Chinami. Mam również nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli wrócić do świata sprzed Covid-19, a więc bez ograniczeń w poruszaniu się, strachu przed infekcją, ze spotkaniami twarzą w twarz i z uściskiem dłoni. Świata, który będzie bardziej solidarny zarówno na poziomie międzyludzkim, jak i międzynarodowym. Pozytywnych przykłady takiej solidarnej współpracy mogliśmy doświadczyć zwłaszcza w pierwszym okresie wybuchu pandemii, gdy zakupy wyposażenia medycznego z Chin pozwoliły ustabilizować sytuację epidemiczną.

Życzę nam wszystkim, aby światowa współpraca gospodarcza po przezwyciężeniu pandemii nie była tylko prostym powrotem do wymiany handlowej, jaką znaliśmy sprzed jej wybuchu, ale była rozumiana w szerszej perspektywie, uwzględniającej dbałość o środowisko naturalne oraz potrzeby człowieka wynikające z jego przyrodzonej godności.

Szanowni Państwo,

Minęło blisko 9 lat od zainicjowania w Warszawie współpracy państw Europy Środkowowschodniej i Chin. Jest to już drugi szczyt, w którym uczestniczę osobiście, jako najwyższy przedstawiciel polskich władz. Jako Prezydent RP wychodzę bowiem z założenia, że żadne istotne wydarzenie dotyczące Europy Środkowowschodniej nie może odbyć się bez obecności Polski. Postrzegam ten mechanizm współpracy jako ważną platformę dialogu uzupełniającą kanały relacji dwustronnych – które niezmiennie traktujemy priorytetowo, obok relacji UE-Chiny, a także innych formatów współpracy regionalnej.

Jednocześnie wciąż czujemy niedosyt i żywimy oczekiwanie, że współpraca w ramach formatu 17+1 zacznie przynosić bardziej wymierne i obopólnie korzystne rezultaty w sferze gospodarczej – przede wszystkim w postaci zwiększenia przez Chiny importu towarów i usług z krajów Europy Środkowowschodniej oraz większego napływu chińskich inwestycji typu greenfield.

Podobnie jak większość państw regionu – Polska widzi potrzebę szerszego otwarcia rynku chińskiego na polskie towary i oczekuje podjęcia przez władze ChRL możliwych w tym zakresie działań – takich jak chociażby zniesienie administracyjnych ograniczeń dla importu towarów rolno-spożywczych z Polski. Rozmawiamy dziś o pandemii i możliwościach powrotu naszych gospodarek na ścieżkę rozwoju. Nie mam wątpliwości, że osiągniemy ten cel szybciej, gdy nasze relacje handlowe będą bardziej zbilansowane.

Pragnę w tym miejscu podziękować stronie chińskiej za przyspieszenie w ostatnim okresie szeregu procedur administracyjnych obejmujących eksport polskich produktów. Mam nadzieję, że ta dobra współpraca instytucjonalna będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach.

Dlatego chciałbym, aby podczas planowanego spotkania ministrów ds. handlu i gospodarki 17+1, uczestnicy przeprowadzili szczerą i pogłębioną dyskusję na temat nierównowagi w handlu i kwestii związanych z wzajemnym dostępem do swoich rynków.

Może Cię zainteresować IX Szczyt Przywódców Europy Środkowowschodniej i Chin z udziałem Prezydenta RP [PL/EN]

Szanowni Państwo!

Żyjemy w trudnych czasach ograniczonej mobilności społecznej, w tym biznesowej. Obowiązujące restrykcje, choć służą ochronie zdrowia naszych obywateli, mają niestety również negatywne skutki dla naszych kontaktów gospodarczych.

Chciałbym z tego powodu zaproponować powrót do uruchomienia tzw. szybkiej ścieżki (fast track) dla przedsiębiorców z krajów Europy Środkowowschodniej podróżujących do Państwa Środka. My już takie rozwiązania stosujemy. Jestem przekonany, że również chińskie władze, bez uszczerbku dla wymogów bezpieczeństwa, mogłyby wprowadzić podobne ułatwienia.

Szanowni Państwo!

Europa Środkowowschodnia, w tym Polska – korzystając ze swojego położenia geograficznego - planuje wzmacniać swoją rolę w wymianie handlowej pomiędzy Europą i Chinami. Rozbudowujemy w tym celu swój potencjał transportowy i przeładunkowy. Nie zamierzamy być przy tym jedynie obszarem tranzytowym. Chcemy aktywnie zwiększać udział naszego kraju i regionu w globalnych łańcuchach dostaw.

Cieszę, że Chiny dostrzegają potencjał Europy Środkowowschodniej i są gotowe wspólnie z nami poszukiwać synergii naszego modelu rozwoju z własnymi inicjatywami oraz z unijnymi projektami wzmacniania połączeń Europa-Azja. Jest to rodzaj współpracy, na której wszyscy możemy wygrać.

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że powinniśmy wspólnie dążyć do pragmatycznej współpracy polegającej na poszukiwaniu ekonomicznych wartości dodanych i skoncentrowanej na konkretnych, możliwych do osiągnięcia celach. Jestem przekonany, że szereg takich selektywnych projektów realizowanych przez nasze państwa zaowocuje większą synergią między naszymi gospodarkami. Polska szanuje indywidualną ścieżkę poszczególnych państw, którą obierają w ramach formatu 17+1. Każde z państw regionu posiada i powinno posiadać prawo do samodzielnego określenia pułapu oczekiwań i zakresu możliwej współpracy, adekwatnie do własnego rozwoju politycznego i gospodarczego. Z pewnością jeden model nie sprawdzi się dla wszystkich, ale właśnie takie forum jak to obecne pozwala wspólnie omówić te zróżnicowane modele.

Panie Przewodniczący Xi, 

Panie i Panowie Prezydenci, Premierzy i Ministrowie!

Pragnę jeszcze raz podziękować za możliwość wymiany poglądów w tak licznym i przyjaznym gronie – chociaż moim życzeniem jest, abyśmy na kolejnym Szczycie mogli spotkać się osobiście.

Panu Przewodniczącemu Xi oraz jego współpracownikom życzę radosnego świętowania Chińskiego Nowego Roku, który przypada za kilka dni – xin nian kuai le. 

Nam wszystkim życzę jak najszybszego pokonania pandemii Covid-19 oraz powrotu na ścieżkę trwałego i wysokiego wzrostu gospodarczego.

Dziękuję za uwagę!

Xiexie!