Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 grudnia 2003

Prezydent RP podpisał ustawę

22 grudnia 2003 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski podpisał ustawę z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. W trakcie konferencji prasowej, w której uczestniczyła również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Banach, Szef Kancelarii Prezydenta RP Jolanta Szymanek-Deresz wygłosiła oświadczenie uzasadniające podpisanie ustawy. Poniżej treść oświadczenia: Prezydent podjął dzisiaj decyzję o podpisaniu ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Była to jedna z trudniejszych decyzji Pana Prezydenta, bowiem ustawa ta ma bardzo rozległe skutki społeczne i też odzew społeczny był niespotykany. Prezydent otrzymał mnóstwo listów, ale listy te nie tylko krytykowały rozwiązania przyjęte w tej ustawie, były też listy osób, które miały świadomość tego, że nowo ustalone świadczenia rodzinne poprawią ich sytuację bytową. Najwięcej kontrowersji wzbudziło rozwiązanie, które przewidywało likwidację Funduszu Alimentacyjnego. Chciałam przypomnieć, że Fundusz Alimentacyjny został utworzony w 1974 roku, w czasie, kiedy inaczej wyglądał nasz rynek pracy, kiedy praca była dobrem powszechnie dostępnym. Zatem egzekucja świadczeń alimentacyjnych poprzez Fundusz Alimentacyjny była o wiele łatwiejsza. Dzisiaj okazało się, że Fundusz Alimentacyjny nie może skutecznie funkcjonować i pojawiła się koncepcja wprowadzenia nowego rozwiązania. W ocenie Prezydenta ustawę tę należało podpisać przede wszystkim ze względu na to, że rozwiązania w niej przyjęte w sposób bardziej racjonalny kierują pomoc państwa dla osób najbiedniejszych. To była zasadnicza przesłanka decyzji Prezydenta. Bowiem fundusz Alimentacyjny wypłacając świadczenia nie wspierał tylko najuboższych, ale wspierał do pewnej wysokości również tych, którzy mieli zasądzone alimenty w takiej wysokości, której nie można potraktować w kategoriach zaliczanych do dochodów osiąganych przez rodziny najuboższe. Natomiast świadczenia rodzinne przyznawane przez tę ustawę i dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci poszerza krąg osób, które dostaną świadczenia właśnie z tytułu, że samotnie wychowują dzieci. Z Funduszu Alimentacyjnego, podkreślam jeszcze raz, świadczenia otrzymywały wyłącznie te osoby, które miały zasądzone alimenty i te alimenty były w różnej wysokości. Natomiast dodatek rodzinny z tytułu samotnego wychowywania dziecka będzie przysługiwał niezależnie od tego, czy alimenty zostały zasądzone, niezależnie od tego czy są egzekwowane. Jedynym kryterium będzie przychód na osobę w rodzinie i ten przychód został określony na kwotę 504 zł netto. Najważniejszą kwestią jest to, że poprzez rozwiązania przyjęte w tej ustawie, osoby samotnie wychowujące dzieci, czyli i matki i ojcowie, którzy nie mają świadczeń alimentacyjnych, nie mają możliwości ich ustalenia, np. wdowy, wdowcy czy kobiety w stosunku do dzieci, których nie jest ustalone ojcostwo. To jest ten drugi aspekt, który zadecydował o tym, że ta ustawa została przez Prezydenta podpisana. Poszerzenie kręgu osób, które będą korzystały z pomocy państwa. Nie ma też obawy, że pewne rozwiązania, które funkcjonowały przedtem wespół z Funduszem Alimentacyjnym osłabią dzisiaj możliwość ścigania tych, którzy uporczywie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego, bowiem kodeks karny przewiduje odpowiedzialność karną wobec nich. W przypadku, kiedy świadczenia były wypłacane przez Fundusz alimentacyjny, ściganie tych osób następowało z urzędu. Dzisiaj została tą ustawą wprowadzona również zmiana do kodeksu karanego, gdzie jest powiedziane, że ta osoba, która dostaje i świadczenie rodzinne i dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, w takiej sytuacji ściganie osób uchylających się od płacenia alimentów będzie następowało z urzędu. Trzecim elementem decydującym o podpisaniu ustawy był fakt, że ta ustawa ujednolica kryterium przyznawania pomocy przez państwo. Do dzisiaj było tak, że co do różnych świadczeń różnie był ustalany przychód. Dzisiaj wprowadzono jednolite kryterium, czyli dochód w rodzinie na osobę nie przekraczający 504 zł. Również decydującym argumentem był fakt, że ustawa wprowadza nowe świadczenia, które do dzisiaj nie funkcjonowały w naszym systemie. Nowymi świadczeniami jest dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Do dzisiaj mieliśmy tylko dodatek dla pierwszoklasistów w postaci wyprawki. Dzisiaj każde dziecko rozpoczynające rok szkolny taki dodatek otrzyma, i również dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Poważnym argumentem było to, że ustawa o świadczeniach rodzinnych jest elementem reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Do dzisiaj przyjęta została ustawa z 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej, oraz ustawa z 13 czerwca o zatrudnieniu socjalnym. Obecna ustawa o świadczeniach rodzinnych, oraz proponowana jest nowa ustawa o pomocy społecznej, której rządowy projekt rozpatrywany jest obecnie przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny. (...) Chcę podkreślić, że Prezydent miał świadomość tego, że istnieje część osób, która po wejściu w życie tej ustawy będzie musiała obniżyć standard życia. Niemniej jednak przeważającym argumentem były powyższe kwestie, a przede wszystkim skierowanie pomocy do rodzin najbiedniejszych i poszerzenie kręgu osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych.
Poleć znajomemu