Menu rozwijane

21 grudnia 2001
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 5 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 20 grudnia 2001 r. zastosował prawo łaski wobec 5 osób. Informacja statystyczna 1/. Postępowanie ułaskawieniowe wobec wszystkich osób toczyło się w trybie zwykłym na podstawie art. 561§1 kpk. 2/. W przedstawionych sprawach sądy orzekające I lub I i II instancji pozytywnie zaopiniowały prośby skazanych o łaskę i Prokurator Generalny wystąpił z pozytywnymi wnioskami do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z prawa łaski. 3/. Prezydent RP zastosował prawo łaski wobec 5 osób, przy czym w chwili ułaskawienia pozostawały one na wolności na podstawie stosownych decyzji Sądów: - 4 osoby korzystały ze wstrzymania wykonania kary w trybie art. 568 kpk, - 1 osoba korzystała z przerwy w wykonaniu kary w trybie art. 151 kkw. 4/. Osoby, wobec których Prezydent RP zastosował prawo łaski, były skazane za przestępstwa: -z art. 148§1 d.kk w zw. z art. 25§2 d.kk (zabójstwo w warunkach ograniczonej poczytalności - 1 sprawa), -z art. 201 i 166 d.kk (zagarnięcie mienia i sfałszowanie dokumentu - 1 sprawa), -z art. 210§1 i 203 d.kk (rozbój i kradzież - 1 sprawa), -z art. 278§1 kk (kradzież - 1 sprawa), -z art. 80§1 uks (wprowadzenie w błąd urzędu celnego - 1 sprawa). 6/. W 1 sprawie akt łaski dotyczył zarządzenia zatarcia skazania. Motywy ułaskawienia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski wobec wymienionych 5 osób miał na uwadze względy humanitarne i społeczne, a przede wszystkim: stan zdrowia skazanych lub ich najbliższych (w tym m.in. inwalidztwo skazanego, choroby psychiczne dzieci ), bardzo trudną sytuację materialną (długotrwałe pozostawanie bez pracy i bez zasiłków), naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, znaczne odbycie orzeczonych kar pozbawienia wolności i pozytywne opinie z zakładów karnych, nadto pomyślnie odbyta część okresu wymaganego do zatarcia skazania z mocy prawa.