Menu rozwijane

29 grudnia 2003
29 grudnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniwski podpisał następujące ustawy: - Ustawa z dnia 11 grudnia 2003 roku uchylajaca ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz o zmianie innych ustaw