Menu rozwijane

29 grudnia 2003
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozpatrzył 15 wniosków Prokuratora Generalnego w sprawie ułaskawienia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 23 grudnia 2003 r. zastosował prawo łaski wobec 6 osób i odmówił zastosowania prawa łaski wobec 9 osób. Informacja statystyczna 1/. We wszystkich sprawach postępowanie ułaskawieniowe toczyło się w trybie zwykłym na podstawie art. 561 kpk. W sprawach tych Sądy orzekające w I lub w I i II instancji pozytywnie zaopiniowały prośby skazanych o łaskę. 2/. Prokurator Generalny wobec 4 osób wystąpił z pozytywnym wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skorzystanie z prawa łaski. 3/. Prezydent RP zastosował prawo łaski wobec 6 osób, przy czym osoby te w chwili ułaskawienia pozostawały na wolności, bowiem: - 3 osoby zostały skazane na kary grzywien, - 2 osoby zostały skazane na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na stosowne okresy próby, - 1 osoba korzystała z przerwy w wykonaniu kary w trybie art. 568 kpk. 4/. Osoby wobec których Prezydent RP zastosował prawo łaski, były skazane za przestępstwa: - z art. 177 § 1 i 2 kk (wypadek drogowy – 2 sprawy), - z art. 190 1 kk (groźba karalna – 1 sprawa), - z art. 270 § 2 kk i art. 271 § 1 kk (fałszowanie i poświadczenie nieprawdy – 1 sprawa), - z art. 270 § 1 kk (fałszowanie – 1 sprawa), - z art. 288 § 1 kk (uszkodzenie rzeczy – 1 sprawa). 5/. W 4 sprawach akt łaski dotyczył zarządzenia zatarcia skazania. Motywy ułaskawienia: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podejmując decyzje o skorzystaniu z prawa łaski wobec wymienionych 6 osób miał na uwadze względy społeczne i humanitarne a przede wszystkim: odbycie części kary pozbawienia wolności, wykonanie orzeczonej kary grzywny, trudną sytuację materialną rodziny skazanego, stan zdrowia skazanego – inwalidy I grupy, trwale niezdolnego do samodzielnej egzystencji, stan zdrowia żony skazanego po przebytej operacji kręgosłupa, nieznaczny stopień szkodliwości społecznej czynu, incydentalny charakter przypisanego czynu a także pomyślne odbycie znacznego okresu wymaganego do zatarcia skazania z mocy prawa i pozytywne opinie środowiskowe.