Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 4 października 2012

Prezydent podpisał Ustawę o zgromadzeniach

Pałac Prezydencki

Podstawowym celem ustawy uchwalonej z inicjatywy Prezydenta RP jest ustanowienie przepisów wspomagających ochronę pokojowych demonstrantów przed chuligańskimi ekscesami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, a także zapobieżenie powstawaniu szkód materialnych.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej kierując projekt ustawy do Sejmu miał na względzie dwie wartości: poszanowanie wolności organizowania pokojowych zgromadzeń oraz troskę o bezpieczeństwo osób, które w sposób pokojowy manifestują swoje poglądy. Istotne jest również bezpieczeństwo osób trzecich, nieangażujących się w demonstrację, jednak bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych agresją.

 

Nie bez znaczenia jest również zapobieganie powstawaniu szkód materialnych.
 

Najważniejsze zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach:
 

• Wprowadzenie zakazu posiadania przez uczestników zgromadzenia wyrobów pirotechnicznych lub innych niebezpiecznych materiałów lub narzędzi.
 

• Możliwość dopuszczenia zakazu organizowania 2 lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie, jeżeli nie jest możliwe ich oddzielenie lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu.
 

• W przypadku zgłoszenia 2 lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu i czasie – zobowiązanie organu gminy do wezwania organizatora zgromadzenia zgłoszonego później do zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. Chodzi o przypadki, kiedy oddzielenie zgromadzeń lub ich wspólne odbycie nie jest możliwe względu na potrzebę zachowania porządku publicznego.
 

• Zmiana terminu, w jakim najpóźniej powinno dotrzeć do organu gminy zgłoszenie o zgromadzeniu. Termin ten wskutek nowelizacji wyniesie 3 dni robocze.
 

• Modyfikacja procedury odwoławczej od decyzji zakazującej zgromadzenia polegająca na określeniu terminów dla poszczególnych czynności.
 

• Zobowiązanie organu gminy do delegowania swoich przedstawicieli na zgromadzenia, jeżeli przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia.
 

• Ustanowienie wykroczenia, które może popełnić przewodniczący zgromadzenia poprzez zaniechanie działań zmierzających do zachowania pokojowego charakteru zgromadzenia albo przez uczestnika zgromadzenia, który zlekceważy decyzje przewodniczącego.

 

Prezydent nie proponował wprowadzenia bezwzględnego zakazu uczestniczenia w zgromadzeniach osób zamaskowanych . Był jedynie zwolennikiem wprowadzenia obowiązku informowania organu gminy o udziale w zgromadzeniu takich osób. Niestety propozycja stosownych przepisów została usunięta podczas prac nad ustawą w Parlamencie. Prezydent w tej sprawie wyraża podobne zdanie jak opinia publiczna.

 

Konstytucja w art. 57 zapewnia każdemu wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Nie jest to jednak wolność o charakterze absolutnym bo może być, w zgodzie z Konstytucją, ograniczona ustawą wtedy, gdy jest to konieczne dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zdrowia lub praw innych osób.

 

Poleć znajomemu