Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 28 listopada 2012

Nowe Pomniki Historii

  |   Uroczystość wręczenia rozporządzeń w sprawie uznania pięciu nowych obiektów za Pomniki Historii Uroczystość wręczenia rozporządzeń w sprawie uznania pięciu nowych obiektów za Pomniki Historii Uroczystość wręczenia rozporządzeń w sprawie uznania pięciu nowych obiektów za Pomniki Historii Uroczystość wręczenia rozporządzeń w sprawie uznania pięciu nowych obiektów za Pomniki Historii Uroczystość wręczenia rozporządzeń w sprawie uznania pięciu nowych obiektów za Pomniki Historii Uroczystość wręczenia rozporządzeń w sprawie uznania pięciu nowych obiektów za Pomniki Historii

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w środę rozporządzenia w sprawie uznania pięciu nowych obiektów za Pomniki Historii. Są wśród nich:
 

1. Łowicz – Bazylika Katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny,
2. Paczków – Zespół Staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji,
3. Sulejów – Zespół Opactwa Cystersów,
4. Strzegom – Kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła,
5. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary.

 

Prezydent podczas środowej uroczystości podkreślił, że  z zabytkami oprócz sfery materialnej wiąże się także sfera niematerialna -  emocje, uczucia, modlitwy - ważna dla funkcj0nowania społeczności lokalnej, ważna dla funkcjonowania całego narodu, społeczeństwa. Wskazywał na pracę ludzi, którzy dbają o te zabytki i chcą o nie dbać w dalszym ciągu oraz czynić zabytki wspólną własnością budującą naszą dumę narodową, poczucie państwowości, związku ze wszystkim, co zostawiła nam historia.

 

Bronisław Komorowski dziękował wszystkim osobom, instytucjom, władzom samorządowym, wojewódzkim, kościelnym za aktywność na rzecz chronienia tych ważnych źródeł naszej wiedzy o sobie, naszej dumy, tożsamości - tak bogatej, zróżnicowanej i ważnej dla wszystkich.

 

- Polskę stać i powinno być stać na coraz większe zwracanie uwagi na dziedzictwo przeszłości, w sytuacji, kiedy przyszłość narodu jawi się jako dobra - zaznaczył prezydent. - Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli rozmawiać także o dobrych efektach działań podejmowanych wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmierzających do tego, aby dyplomom towarzyszyły wymierne formy wsparcia i uznania - zaznaczył Bronisław Komorowski.

 

Zobacz także: Mecenat prezydenta nad Rezydencjami Królewskimi

 

W uroczystości wzięli udział ministrowie w KPRP Sławomir Rybicki, Maciej Klimczak i Irena Wóycicka oraz Doradca Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz, a także parlamentarzyści, przedstawiciele rządu oraz  samorządów, na których terenie znajdują się nowe Pomniki Historii.

 

Łowicz – Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny


Celem ochrony tego Pomnika Historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, materialne i niematerialne, cennego obiektu architektury sakralnej bogato wyposażonego w dzieła sztuki, których autorami byli najwybitniejsi artyści Rzeczypospolitej pomiędzy XVI i XVIII w. Jest to dawna świątynia rezydencjonalna i nekropolia arcybiskupów gnieźnieńskich i Prymasów Polski, którzy podczas elekcji i w okresach bezkrólewia pełnili funkcję interrexów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
 

Katedra łowicka jest zabytkiem o najwyższych wartościach i znaczeniu dla polskiej historii i kultury. Wielkie znaczenie ma wysoka klasa i autentyczność zabytkowej świątyni, a także wystrój i wyposażenie jej wnętrza. Powstałe w wyniku mecenatu największych dostojników kościelnych dzieła współtworzą oryginalną, integralną całość obejmującą formy od gotyku po późny barok. Stanowi ona doskonałe świadectwo harmonijnego przenikania się i uzupełniania stylów.
 

Niezwykłym walorem tego obiektu, obok autentyczności substancji zabytkowej, jest także ciągłość tradycji i rangi miejsca. Od roku 1999 łowicka katedra nosi tytuł Bazyliki Mniejszej.

 

Paczków – Zespół staromiejski ze średniowiecznym systemem fortyfikacji


Celem ochrony tego Pomnika Historii jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, materialne i niematerialne, zespołu staromiejskiego ze średniowiecznym systemem fortyfikacji, układem przestrzennym miasta i jego historyczną parcelacją.


Staromiejski zespół Paczkowa otaczają jedne z najlepiej zachowanych średniowiecznych obwarowań miejskich w Polsce. Fortyfikacje te przetrwały do naszych czasów na niemal pełnej długości. Wewnątrz murów miejskich zachował się doskonale czytelny, regularny układ przestrzenny z 2 poł. XIII w. z centralnie zlokalizowanym rynkiem. Większość z zachowanych kamienic mieszczańskich pochodzi z XVIII i XIX w.


Szczególną wartość w zabudowie miasta przedstawia kościół parafialny pw. św. Jana Ewangelisty, któremu w 1529 r. nadano cechy obronne i włączono w system miejskich umocnień.
 

Staromiejski zespół Paczkowa wraz z dawnym cmentarzem przedstawia wybitne walory kompozycyjne, przestrzenne i krajobrazowe. Tworzy jednorodną strukturę z nawarstwieniami obrazującymi historyczne przemiany i działalność artystyczno-architektoniczną jego twórców. Jest to dzisiaj jedyny na Śląsku tak dobrze zachowany historyczny organizm miejski otoczony średniowiecznymi murami.

 

Więcej informacji o Pomnikach Historii.
 

Sulejów – Zespół Opactwa Cystersów
 

Celem ochrony tego Pomnika Historii jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, materialne i niematerialne, Zespołu Opactwa Cysterskiego stanowiącego przykład warownego założenia klasztornego. Zespół ten odznacza się wyjątkową autentycznością substancji zabytkowej wpisującej się naturalnie w krajobraz okolicy.
 

Sulejów jest jedynym cysterskim opactwem warownym w Polsce z tak dobrze zachowanymi i silnie rozwiniętymi późnośredniowiecznymi obwarowaniami klasztornymi. Szczególną wartość artystyczną przedstawia kościół klasztorny pw. NMP i św. Tomasza Kantuaryjskiego, który obrazuje przełom epok w historii sztuki i architektury. Utrwalony w detalu architektonicznym i rzeźbie styl późnoromański ustępuje miejsca wczesnogotyckim nowościom w postaci sklepienia krzyżowo-żebrowego. Niezwykle istotne, a integralne z zabytkiem są jego walory krajobrazowe. Klasztor nadal stanowi malowniczą dominantę w otaczającym pejzażu.

 

Strzegom – kościół pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła


Celem ochrony tego Pomnika Historii jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, artystycznych, materialnych i niematerialnych kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. Kościół ten stanowi świadectwo wpływu zakonu joannitów na kształtowanie się kultury śląskiej w średniowieczu. Jest jednym z największych na Dolnym Śląsku średniowiecznych kościołów bazylikowych o doskonale zachowanym i niezwykle bogatym detalu rzeźbiarskim.
 

Strzegomską bazylikę charakteryzuje wysoki artyzm i wyjątkowa spójność koncepcji architektonicznej. Uwagę zwracają zwłaszcza trzy bogato rzeźbione portale, z których najcenniejszym jest portal zachodni.
 

We wnętrzu, obok XV-wiecznych sklepień sieciowych (założonych dopiero 100 lat po wzniesieniu kościoła), zachowały się cenne obiekty rzemiosła artystycznego, głównie z XIV-XV w.
 

W roku 2002 kościół otrzymał godność Bazyliki Mniejszej.
 

Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary


Celem ochrony tego Pomnika Historii jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, materialnych i niematerialnych drewnianego budownictwa muzułmańskiego łączącego tradycje islamu z lokalną tradycją budownictwa sakralnego, które wraz z mizarami stanowią dziedzictwo polskich muzułmanów. Są świadectwem różnorodności kulturowej i tolerancji religijnej na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Integralnie przynależą do historii i Kultury polskiej.


Pierwsze muzułmańskie domy modlitwy w Bohonikach i Kruszynianach zbudowano na przełomie XVII i XVIII w. Pochodzący z tego okresu meczet w Bohonikach, nie zachował się jednak, a dzisiejszy datowany jest na 1873 r. -wyremontowany został w latach 80-tych XX wieku. Meczet w Kruszynianach jest starszy – pochodzi z końca XVIII w. Po II wojnie światowej budynek ten był kilkakrotnie remontowany, zawsze jednak z zastosowaniem tradycyjnych materiałów. Zachowano oryginalną konstrukcję obiektu oraz zieloną kolorystykę elewacji.


Meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach stanowią niespotykane nigdzie indziej w Polsce materialne źródło dziejów islamu i Tatarów na naszych ziemiach. Są wyjątkowym świadectwem wielowiekowej obecności w państwie chrześcijańskim społeczności muzułmańskiej, która zachowała swoją odrębność, czego dowodem są niezwykłe zabytki językowe w postaci inskrypcji nagrobnych. Meczety wraz z mizarami stanowią materialne dziedzictwo pokoleń muzułmanów, których ojcowie i synowie stawali w obronie Rzeczypospolitej.
 

Poleć znajomemu