Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 27 maja 2013

Prezydent: Jest dobry klimat dla rodziny

  |   Prezydent wraz z Małżonką przed spotkaniem z przedstawicielami klubów parlamentarnych ws. polityki rodzinnej Spotkanie Prezydenta wraz z Małżonką z przedstawicielami klubów parlamentarnych ws. polityki rodzinnej Spotkanie Prezydenta wraz z Małżonką z przedstawicielami klubów parlamentarnych ws. polityki rodzinnej Spotkanie Prezydenta wraz z Małżonką z przedstawicielami klubów parlamentarnych ws. polityki rodzinnej Briefing Prezydenta RP nt. polityki rodzinnej

Jest dobry klimat dla rodziny – ocenił prezydent Bronisław Komorowski po spotkaniu z przedstawicielami klubów parlamentarnych dotyczącym programu polityki rodzinnej. Prezydent zapowiedział, że program zostanie poddany dalszym konsultacjom.

 

- Oceniam to spotkanie jako udane i otwierające perspektywę na dalszą współpracę. Po deklaracjach wszystkich praktycznie środowisk politycznych oceniam, że jest dobry klimat dla rodziny, także w kręgach środowisk politycznych – powiedział prezydent na poniedziałkowym briefingu.

 

- W sprawie tego programu będą także konsultacje z rządem – zapowiedział.  - Na dziś odnotowuje, że przedstawiciele koalicji wyrazili zainteresowanie, życzliwość i pełną wolę współpracy w zakresie znalezienia minimum programowego – ocenił.

 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że chciałby, aby minimum programowe polityki prorodzinnej było uzgodnione i realizowane w czasie dłuższym niż jedna kadencja rządu, parlamentu, prezydenta. - Chciałbym, aby to minimum oznaczało także minimum zgody i akceptacji, że coś jest najważniejsze – podkreślił.

 

Prezydent wskazywał, że część projektu nie wiąże się z żadnymi wydatkami z budżetu centralnego, ani nowymi regulacjami ustawowymi. - To jest np. dążenie do stworzenia Karty Dużej Rodziny - Ogólnopolskiej. Dziś jest kilkadziesiąt samorządów w Polsce, które tego rodzaju kartę już wprowadzają – mówił.

 

- To jest rzeczywiście chyba ostatni moment na podjęcie skutecznej akcji, dlatego, że dzietność w Polsce spadła do poziomu 1,3, a średnia Europejska wynosi 1,6. Ponadto dziś ten program możemy adresować do stosunkowo jeszcze licznej grupy młodych Polaków i Polek, którzy zastanawiają się nad tym, czy mieć dziecko albo ile mieć dzieci. Za parę lat, kiedy zacznie się starzeć obecny wyż demograficzny będziemy mogli taki program adresować do o wiele mniejszej liczby potencjalnych matek i ojców – argumentował.

 

W związku z tym skuteczność każdego programu, a nawet wydania większych pieniędzy w przyszłości, będzie wiele mniejsza – przekonywał prezydent.
 

- To jest moment ważny, odnoszę wrażenie, że praktycznie wszystkie środowiska polityczne ten sygnał odebrały i w pełni rozumieją, że to moment decydujący, czy wydane pieniądze mogą przynieść pozytywny efekt – ocenił.
 

Zdaniem prezydenta, to jest program minimum z punktu widzenia potrzeby osiągnięcia efektu w postaci zatrzymania procesu spadania dzietności w Polsce i pogłębiania się kryzysu demograficznego oraz z punktu widzenia odbicia się przynajmniej w kierunku średniej europejskiej.
 

Przed briefingiem prezydent rozmawiał o programie polityki rodzinnej z przedstawicielami klubów parlamentarnych. W spotkaniu uczestniczyła też Małżonka Prezydenta RP oraz ministrowie w KPRP Irena Wóycicka i Sławomir Rybicki.

 

 

Program „Dobry Klimat dla Rodziny” to 44 rekomendacje. Najważniejsze z nich to:


Wzmocnienie samodzielności finansowej rodzin wychowujących dzieci, w tym:


- ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby dzieci w rodzinie i zastąpienie nią obecnego sposobu obliczania ulgi na wychowanie dziecka;
- wprowadzenie Ogólnopolskiej Karty Dużych Rodzin, ustanawiającej powszechne zniżki w opłatach za usługi publiczne dla rodzin wielodzietnych;
- wprowadzenie zasady, że przy uchwaleniu ustaw czy zmienianiu już istniejących przepisów trzeba policzyć, w jaki sposób zmiany mogą wpłynąć na materialną sytuację rodzin wychowujących dzieci.

 

Wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej młodych rodzin przez wprowadzenie kompleksowej polityki mieszkaniowej dla osób o różnej zamożności, w tym:


- sprawą priorytetową jest wdrożenie wspieranego ze środków publicznych programu społecznych mieszkań czynszowych;
- zakup mieszkania przez osoby bardziej zamożne mógłby być wspomagany przez uruchomienie systemu oszczędzania na cele mieszkaniowe;
- uproszczenie przepisów budowlanych oraz przyspieszenie uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Organizacja i czas pracy przyjazny rodzicom, w tym:


- ograniczenie skali pracy ponadwymiarowej;
- szersze stosowanie sprzyjającej rodzicom elastycznej organizacji czasu pracy i pracy w niepełnym wymiarze.

 

Elastyczny i prosty system urlopów związanych z opieką nad małym dzieckiem, w tym:


- wprowadzenie elastycznych rozwiązań w formule urlopów rodzicielskich: urlop rodzicielski mógłby być brany w częściach do ukończenia przez dziecko co najmniej 4. roku życia, tak jak obecnie w przypadku urlopów wychowawczych.
- elastyczna formuła urlopów związana jest z koniecznością wydłużania okresu urlopów proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w sytuacji łączenia urlopów z pracą w niepełnym wymiarze;
- wprowadzenie urlopu macierzyńskiego trwającego 20 tygodni oraz urlopu rodzicielskiego, dla ojców i matek, trwającego pozostałe 32 tygodnie;
- w drugim etapie włączenie systemu urlopów wychowawczych do urlopów rodzicielskich oraz wydłużenie urlopów rodzicielskich dla rodziców wychowujących dwoje i więcej dzieci w wieku do lat 3.

 

Przyjazne miejsca opieki i edukacji małych dzieci do skończenia przez nie 12 lat, w tym:


- szybkie zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3, wymaga to znacznego zwiększenia nakładów publicznych;
- wprowadzenie górnego limitu wysokości opłaty rodziców za opiekę w żłobkach i klubach dziecięcych;
- wprowadzenie, w miarę upowszechniania się miejsc opieki i edukacji najmłodszych dzieci, bonów opiekuńczych dla rodzin o niższych dochodach, które powinny służyć finansowaniu opieki we wszystkich dopuszczalnych formach opieki;
- zwiększenie różnorodności form zatrudnienia opiekunów dziennych, przez wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, wspieranej przez gminy w ramach tzw. pomocy de minimis lub też zatrudnienie opiekunów bezpośrednio przez rodziców;
- stworzenie nowej formy opieki, tzw. żłobków rodzinnych na wzór creches familliales we Francji;
- zapewnienie, żeby w każdej szkole podstawowej działała dobrze zorganizowana świetlica oraz wprowadzenie standardów opieki i edukacji dzieci w świetlicach szkolnych;
- opracowanie spójnych podstaw programowych obejmujących wszystkie etapy systemu opiekuńczo-edukacyjnego (żłobek – przedszkole– klasy I–III szkoły podstawowej);
- upowszechnianie standardów opieki i edukacji dzieci do lat 3.

 

Równość w pracy, w tym:


- Popularyzowanie mechanizmów równości kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu.
 

Dobre rodzicielstwo, w tym:


- promowanie odpowiedzialności obojga rodziców za wychowanie dzieci;
- rozwój kompetencji rodziców poprzez włączanie obojga rodziców w działania instytucji edukacji i opieki nad małym dzieckiem;
- wprowadzenie obowiązkowego nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie prowadzonego przez przygotowanych do tego nauczycieli i włączenie do tych programów edukacji prorodzicielskiej– zachęcającej do posiadania dzieci i pokazującej, jak się dziećmi kompetentnie opiekować.

 

Szczegóły Programu "Dobry Klimat dla Rodziny"  <<<<<<<<

Poleć znajomemu