przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 24 września 2011

List Prezydenta RP z okazji Jubileuszowej Inauguracji Roku Akademickiego Uczelni Niepublicznych 2011/2012

Rektor ALK Witold T. Bielecki przekazał na ręce min. Macieja Klimczaka okolicznościowego medalu jubileuszowego dla Prezydenta RP

Rektor ALK Witold T. Bielecki przekazał na ręce min. Macieja Klimczaka okolicznościowego medalu jubileuszowego dla Prezydenta RP z okazji 20-lecia Uczelni Niepublicznych w Polsce

List odczytał Doradca Prezydenta RP prof. dr hab. Tomasz Borecki. Podczas uroczystości Rektor ALK Witold T. Bielecki przekazał na ręce Podsekretarza Stanu w KPRP Macieja Klimczaka okolicznościowy medal jubileuszowy dla prezydenta Bronisława Komorowskiego z okazji 20-lecia Uczelni Niepublicznych w Polsce.
 
 
 
Uczestnicy Jubileuszowej Inauguracji
Roku Akademickiego

Uczelni Niepublicznych 2011/2012

                                                                                   w Akademii Leona Koźmińskiego

                                                                                   w Warszawie

 
Magnificencje Panie i Panowie Rektorzy!
Członkowie Wysokich Senatów!
Panie i Panowie Profesorowie!
Młodzieży Akademicka!
Szanowni Państwo!
 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym w warszawskiej Akademii
Leona Koźmińskiego. Rok akademicki 2011/2012 inaugurują Państwo w szczególnej atmosferze jubileuszu 20-lecia uczelni niepublicznych w Polsce. Z tej okazji pragnę powinszować
wszystkim, którzy swoją pracą naukową, dydaktyczną i menedżerską w ciągu minionych
dwóch dekad przyczynili się do wielkiego sukcesu edukacyjnego Rzeczypospolitej.
W tym dziele uczelnie niepubliczne położyły wielkie i trudne do przecenienia zasługi.

 

Kiedy przed 20 laty Polska weszła na drogę transformacji, ważne zmiany zaczęły się
także dokonywać w szkolnictwie wyższym. Była to prawdziwa edukacyjna rewolucja,
która trwa do dziś. Nigdy wcześniej tak wielu młodych Polaków nie miało dostępu do wiedzy
i wykształcenia. Ten boom edukacyjny wyraża się w konkretnych liczbach: mamy dziś w Polsce ponad 450 uczelni, na których kształci się prawie 2 miliony studentów. To jedna z najlepszych inwestycji, jakie nasze społeczeństwo poczyniło na rzecz pomyślnej przyszłości.

 

Wielkim osiągnięciem uczelni niepublicznych w tym okresie było zarówno wykształcenie rzeszy studentów, jak również zapracowanie przez szereg z nich na własną renomę w skali ogólnopolskiej, a nierzadko też wykraczającej poza granice kraju. W tym miejscu należy wspomnieć, że u progu polskiej transformacji prywatne szkoły wyższe jeszcze nie istniały, a chlubne międzywojenne tradycje tego rodzaju uczelni zostały radykalnie przerwane wskutek działań władz komunistycznych i wkrótce poszły w niepamięć. Tę trudną sytuację wyjściową potraktowali Państwo jako wyzwanie niełatwe, ale któremu należy sprostać, chcąc przekonać społeczeństwo o potrzebie i wartości oferty przedstawianej przez uczelnie niepubliczne dla całego systemu edukacji. Z uznaniem i satysfakcją trzeba dzisiaj podkreślić, że ten ambitny cel udało się Państwu osiągnąć.

 

Czas jednak nie stoi w miejscu, a polska nauka i szkolnictwo wyższe muszą wciąż podejmować wysiłek modernizacyjny, aby spełniać wymagania stawiane nam przez realia jednoczącej się Europy i globalizującego świata. Wraz z inauguracją tego roku akademickiego wkraczają Państwo w nową rzeczywistość. Wprowadzone zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym stanowią doniosłą reformę; pierwszą o tak kompleksowym charakterze od czasu rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego. Poszerza ona autonomię szkół wyższych, lecz z drugiej strony – zwiększa również ich społeczną odpowiedzialność.


Dzięki nowym rozwiązaniom uczelnie mają stawiać na najlepsze, mobilne i konkurencyjne kadry naukowe, które bardziej wszechstronnie przygotują studentów do wymagań rynku pracy
i wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. Reforma buduje mosty pomiędzy nauką a sektorem gospodarczym, pomagające przekładać sukces naukowy na komercyjny. Nowo stworzony system zachęca, a nawet zobowiązuje uczelnie i naukowców do współpracy z przedsiębiorcami oraz nakłada na naukę polską współodpowiedzialność za rozwój kraju.

Przewidziany coroczny wzrost nakładów na naukę o 8% dowodzi zrozumienia, że bez włączenia na dużą skalę środowisk naukowych w proces modernizacyjny Polska nie rozwinie w pełni swojego kapitału społecznego.

 

Refleksji nad kondycją polskiej nauki i edukacji służą spotkania w ramach Forum Debaty Publicznej, organizowane w mojej Kancelarii. Uczestnicząc w tych dyskusjach, z uwagą wsłuchuję się w głos środowisk naukowych. Mam świadomość, że choć nowelizacja ustawy jest krokiem w dobrą stronę, wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia.


Uczelnie potrzebują więcej przejrzystości i uczciwej konkurencji. Konieczne jest stymulowanie dobrej dydaktyki, zachęcanie pracowników naukowych do większej mobilności, a także przyciąganie studentów z zagranicy. Polskie uczelnie muszą być nie tylko inkubatorami technologicznych innowacji, ale także przestrzenią dialogu, otwartości i tolerancji.


Widzę tu wielkie zadania stojące przed naukami humanistycznymi i społecznymi, które poprzez refleksję nad społeczeństwem i kulturą także powinny włączać się w dzieło modernizacji i promocji naszego kraju.

 

W tak uroczystym dniu warto jednocześnie przypomnieć, że niezależnie od wszelkich reform, każda uczelnia pozostaje przede wszystkim społecznością akademicką – autonomiczną wspólnotą, której głównym powołaniem jest zmierzanie do prawdy, badanie otaczającego świata i budowanie uniwersum wiedzy łączącego pokolenia. Bez ciekawości, pasji odkrywania i relacji uczeń-mistrz nie ma prawdziwej uczelni. Humboldtowski ideał uniwersytetu nie przestał być aktualny, ale musi być podjęty w nowych okolicznościach i z myślą o wyzwaniach naszej współczesności. Jestem przekonany, że właśnie na drodze do tego ideału potencjał polskich uczelni niepublicznych ma szansę rozwinąć się najpełniej.

 

Gratulując dzisiejszego jubileuszu, z serca życzę wszystkim Państwu, aby następne dekady przyniosły Państwa szkołom wiele kolejnych sukcesów. Studentom zaś życzę, aby potrafili wykorzystać stwarzane im znakomite warunki kształcenia i otwierające się przed nimi możliwości, a w życiu zawodowym mogli spełnić swoje nadzieje i aspiracje.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.