Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 23 kwietnia 2013

List prezydenta z okazji uroczystości inaugurującej 95-lecie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

 Organizatorzy i Uczestnicy

uroczystości inaugurującej

95-lecie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

 
 
Panie i Panowie!
 

Pragnę pozdrowić organizatorów i uczestników dzisiejszej uroczystości, rozpoczynającej obchody 95-lecia Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Szczególne pozdrowienia i gratulacje kieruję do laureatów tegorocznych Nagród ZAiKS-u, zaś na ręce Pana Prezesa Janusza Foglera raz jeszcze składam podziękowanie za piękny album poświęcony temu szacownemu jubileuszowi.

 

Utworzony w marcu 1918 roku Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych od samego początku był znakomitym przykładem nowoczesnego myślenia o państwie, społeczeństwie i sztuce. Nowatorska, jedna z pierwszych w Europie polska ustawa o prawach autorskich z roku 1927, a także nawiązanie szerokiej, rozwijanej po dziś dzień współpracy z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządu prawami autorskimi uczyniło z ZAiKS-u instytucję ważną i szanowaną, integrującą różnorakie środowiska twórcze. Dzięki społecznikowskiemu zaangażowaniu wielu członków Stowarzyszenia – wśród których nie brak największych mistrzów, autorów niezapomnianych utworów muzycznych, poetyckich i prozatorskich – jak również dzięki profesjonalizmowi etatowych pracowników ZAiKS-u polscy artyści, publicyści i uczeni mogą w pełni poświęcić się swojemu powołaniu. Zdjęty z nich został ciężar indywidualnego dochodzenia należności za korzystanie z owoców ich pracy – co było bardzo trudne już dziesięciolecia temu, a obecnie, w dobie Internetu oraz niezwykle ułatwionego powielania i przetwarzania danych na nośnikach elektronicznych, jest jeszcze trudniejsze.


Innym, równie ważnym elementem misji Stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o prawach autorskich, o ich znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju kultury, sztuki i nauki.


W czasach „ojców założycieli” ZAiKS-u tyleż fałszywe, co rozpowszechnione stereotypy dotyczące procesu twórczego oraz godziwej gratyfikacji dla artystów kładły się długim cieniem na życiu, a w konsekwencji na dorobku wielu twórców dóbr kultury. Obecny stan świadomości społecznej w tej dziedzinie wydaje się znacząco lepszy, choć bez wątpienia wciąż pozostało wiele do zrobienia. Jestem przekonany, że pełne wykorzystanie krajowego i unijnego instrumentarium prawnego, jakim dysponuje Stowarzyszenie, a także jedność i determinacja środowisk twórczych przyczynią się do awansu Polski w rankingach krajów zapewniających najlepszą, rzeczywistą ochronę praw autorskich.

 

Wszystkim członkom Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, a także niezrzeszonym w tej organizacji, lecz korzystającym z jej pomocy twórcom kultury i nauki, składam serdeczne jubileuszowe gratulacje. Życzę wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z sukcesów Stowarzyszenia – które zabiegając o Państwa interesy w szerszym wymiarze działa również z pożytkiem dla nas, miłośników Państwa talentów.

 

 

Poleć znajomemu