Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 4 maja 2015

List prezydenta do uczestników Europejskiego Kongresu Samorządów

Uczestnicy i Organizatorzy
Europejskiego Kongresu Samorządów
Europa Regionów – nowe otwarcie
w Krakowie

 

 


Nie ma wolności bez samorządności. I nie ma konsekwentnej, udanej modernizacji bez samorządności. Odrodzenie demokracji lokalnej stało się źródłem wielkich sukcesów wolnej Polski. Reforma samorządowa uwolniła drzemiącą w społeczeństwie energię. Stała się jednym z elementów „powrotu do Europy”. Lokalne wspólnoty, samodzielnie decydujące o swoich sprawach i solidarnie budujące pomyślność własnych małych ojczyzn, odmieniły polską rzeczywistość. W rocznicę 25-lecia samorządności, wielkie święto społeczeństwa obywatelskiego, składam gratulacje i wyrazy uznania wszystkim twórcom tych osiągnięć.

Cieszę się, że Europejski Kongres Samorządów staje się miejscem wspólnej debaty liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Spotykają się Państwo w szczególnym czasie. Europa potrzebuje impulsów rozwojowych. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej stawia przed samorządami istotne wyzwanie, wynikające z przesunięcia środków z programów ogólnokrajowych na rzecz programów regionalnych. Ważne jest, by dostrzec w tym i dobrze wykorzystać szanse rozwojowe dla lokalnych społeczności. Stolica Małopolski to odpowiednie miejsce dla dyskusji o tych zagadnieniach. Z Krakowa – ponadregionalnego ośrodka naukowego, gospodarczego i kulturowego – rozciąga się interesująca perspektywa. Cieszę się, że organizowany tu po raz pierwszy Europejski Kongres Samorządów przyciągnął tyle osobistości. Serdecznie witam naszych znakomitych gości na polskiej ziemi.

Obradują Państwo inspirowani hasłem: Europa Regionów – nowe otwarcie. Koncepcja europejskiej integracji opartej na wspólnocie regionów to ogromny potencjał, ciągle jeszcze nie w pełni wykorzystany. Pamiętamy, że u fundamentów projektu europejskiego leży zasada subsydiarności – jedna z najważniejszych zasad organizacji życia społecznego i podstawa samorządności. Pozwala ona na skuteczne rozwiązywanie lokalnych wyzwań. Zachęca również do nawiązywania współpracy pomiędzy niezależnymi, dążącymi do podobnych celów partnerami. Wymowne jest, że dziś polskie samorządy prowadzą współpracę w ramach blisko czterech tysięcy partnerstw. Najwięcej takich mostów stworzyliśmy z partnerami z Niemiec, Francji i Ukrainy. Współpraca samorządowa jest dziś ważną formą polskiego wsparcia dla ukraińskiej transformacji.

Bilans jedenastu lat Polski w UE imponuje. Wielka w tym zasługa samorządów. Najbardziej widocznym efektem naszego członkostwa we Wspólnocie są służące ludziom i skierowane w przyszłość inwestycje, finansowane z unijnych funduszy. Dzisiaj, u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej wyzwaniem jest mądre i perspektywiczne wykorzystanie funduszy wspólnotowych. Warto także, aby Polska jeszcze intensywniej brała udział w rozwiązywaniu najważniejszych spraw, przed jakimi staje dziś wspólnota europejska. Europa innowacyjna powinna wspierać się na fundamencie proinnowacyjnych samorządów. Regionalny wymiar działań na rzecz innowacji powinien wzmacniać samorządy w działaniach dla spełnienia wymogów zawartych w Rankingu Innowacyjnej Europy. To nasze wspólne europejskie, ale i polskie wyzwanie. Wierzę, że Kongres dostarczy diagnoz i pomysłów przydatnych w podejmowaniu europejskich wyzwań. Z uwagą będę oczekiwał Państwa opinii i inicjatyw. Życzę Państwu pomyślnych obrad.

Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 

Poleć znajomemu