Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 15 kwietnia 2015

Wystąpienie podsumowujące 5 lat prezydentury

Szanowni Państwo!

 

Zbliża się koniec pięcioletniej kadencji sprawowania przeze mnie urzędu prezydenta. Była to kadencja nietypowa, gdyż poprzedzona trzema miesiącami wypełniania jednocześnie funkcji marszałka Sejmu i głowy polskiego państwa.

 

Obejmowałem odpowiedzialność za Polskę w sytuacji niezwykle trudnej, po katastrofie smoleńskiej, w której zginął nie tylko mój poprzednik, prezydent Lech Kaczyński, ale i wielu innych, wybitnych, istotnych funkcjonariuszy państwa polskiego. Obejmowałem odpowiedzialność za Polskę w sytuacji głębokiego podziału i głębokiego kryzysu politycznego. Wtedy pierwszym i najważniejszym zadaniem było ustabilizowanie państwa i jego instytucji. Oznaczało to m.in. powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego i prawie wszystkich najważniejszych dowódców wojskowych. Elementem stabilizacji były też przedterminowe wybory prezydenckie.

 

Wygrane wybory oznaczały zakończenie, jakże kosztownego dla Polski, konfliktu na linii prezydent – rząd. Oznaczały również szansę na nowe ułożenie relacji na linii prezydent – opozycja. W imię szukania zgody i współdziałania zaproponowałem wtedy liderom partyjnym, także opozycyjnym, uczestnictwo w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Nie wszyscy z tej propozycji skorzystali. Tym większe więc podziękowania kieruję dzisiaj ku tym, którzy to wyzwanie podjęli.

 

Wygrane wybory oznaczały też postawienie na prezydenturę niezależną, utrzymującą życzliwy dystans i od rządu, i od partii politycznych. Dystans pozwalający na własną politykę, ale jednocześnie pozwalający na wspólne rozwiązywanie istotnych problemów kraju. Dążyłem do tego aby moją prezydenturę regulowała Konstytucja, a nie polityczne układy i układziki.

 

Szanowni Państwo!

 

Polacy są narodem ambitnym, jesteśmy narodem ambitnym. Chcemy żyć w bezpiecznym i zamożnym kraju europejskim. Polacy mają świadomość, że chociaż wiele już osiągnęliśmy, to wciąż wiele zostało do zrobienia, by dogonić skutecznie najmocniejsze kraje świata zachodniego. Dlatego trzeba polskie sprawy widzieć nie tylko w perspektywie kalendarza wyborczego, ale także z myślą o następnych dziesięcioleciach, a nawet pokoleniach, określając strategiczne cele i strategiczne wyzwania dla państwa i dla narodu. Tak rozumiałem i tak rozumiem rolę prezydenta. Tak pracowałem przez minione pięć lat. Dzisiaj przedstawiam Państwu moje sprawozdanie z mijającej kadencji, wskazując jednocześnie, co należy w moim przekonaniu kontynuować, co rozwinąć i co uzupełnić w latach następnych.

 
DIALOG
 

W ciągu ostatnich pięciu lat – tak jak zapowiadałem wcześniej – Pałac Prezydencki, Belweder i siedziba BBN stały się miejscami otwartej dyskusji i współpracy nad kluczowymi wyzwaniami dla Polski. Bo dialog jest podstawą do budowania zgody, zgody której tak bardzo potrzebowała i potrzebuje Polska. Dialog jest podstawą mojej prezydentury. Tylko w zainicjowanych przeze mnie spotkaniach Forum Debaty Publicznej wzięło udział około 13 tysięcy osób. Za pośrednictwem Internetu przysłuchiwało się im niemal ćwierć miliona osób.

 

To na dialogu opierają się także moje działania i kontakty na arenie międzynarodowej. W czasie pięciu lat miało miejsce około 270 spotkań międzynarodowych i w Polsce, i poza Polską. Dialog jest główną metodą współpracy z partnerami w ramach Unii Europejskiej. Dialog, pojednanie i szukanie tego, co łączy, jest podstawą polskiej polityki wschodniej – między innymi w kluczowych relacjach z Ukrainą. Jest też podstawą polityki historycznej w polsko-niemieckim, polsko-żydowskim oraz polsko-ukraińskim wymiarze.

 

Dialog to również najskuteczniejsze narzędzie rozwiązywania problemów wewnątrzkrajowych. Dlatego we współpracy ze związkami zawodowymi, z organizacjami pracodawców i z rządem zainicjowałem przygotowanie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Cieszę się z dobrych owoców rozmów prowadzonych z moim udziałem od półtora roku. Liczę na szybkie uchwalenie tej potrzebnej Polsce ustawy. Oczywiście najważniejszy jest stały dialog z Polakami. Odbywał się on w ramach składanych od pięciu lat wizyt krajowych we wszystkich nieomal zakątkach Polski. Było ich około 400.

 

Dialog jest podstawą mojej prezydentury budowanej w oparciu o pięć priorytetów: bezpieczeństwo, rodzinę, konkurencyjną gospodarkę, dobre prawo i nowoczesny patriotyzm. W ciągu tych pięciu lat udało się zrealizować wiele celów i zamierzeń. To było pięć lat, pięć priorytetów i wybranych 25 konkretów.

 
BEZPIECZEŃSTWO
 

Szanowni Państwo!

 

Chcemy bezpiecznej Polski w bezpiecznej Europie, dlatego na straży naszego kraju musi stać silna armia. Chcemy być państwem, które może nieść pomoc sojusznikom, a nie tylko oczekiwać pomocy od innych.

 

 Dlatego od kilkunastu lat prowadzimy konsekwentny program modernizacji Sił Zbrojnych, który zapoczątkowałem w 2001 roku jako Minister Obrony Narodowej. To dzięki tej konsekwencji dysponujemy wieloma nowoczesnymi systemami w armii, dysponujemy wiarygodnością sojuszników. To dlatego, z mojej inicjatywy, w ostatnich pięciu latach rozpoczęliśmy tworzenie polskiej tarczy antyrakietowej oraz zakończyliśmy politykę ekspedycyjną, zapewniając w ten sposób większe pieniądze na zakup nowoczesnego uzbrojenia, przygotowującego polską armię do obrony własnego terytorium. To dlatego wzmocniliśmy naszą pozycję w NATO i doprowadziliśmy do przyjęcia korzystnych dla Polski i Sojuszu jako całości ustaleń na szczytach w Lizbonie, Chicago i Newport. To dlatego kolejny szczyt NATO w 2016 roku odbędzie się, na moje zaproszenie, w Warszawie. Dlatego również o sprawach bezpieczeństwa rozmawiamy ponad partyjnymi podziałami na posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Jednak dla mnie osobiście, w ciągu ostatnich pięciu lat prezydentury, w ramach której jestem zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, najistotniejsze było przekonanie rządu i parlamentu – po raz drugi, bo kiedyś zrobiłem to jako Minister Obrony Narodowej – do podniesienia do poziomu 2 procent PKB wydatków na armię. To dobra odpowiedź na zagrożenia płynące ze Wschodu. Ważne, że wokół tej inicjatywy udało się stworzyć szeroką ponadpartyjną zgodę. Ta idea, podobnie jak budowa tarczy antyrakietowej, uzyskała poparcie także partii opozycyjnych. Jestem przekonany, że wprowadzenie i twarde realizowanie tej zasady w kolejnych latach będzie kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa Polsce, w generalnie niebezpiecznym świecie.

 
RODZINA
 

Jestem naprawdę dumny, że w ciągu pięciu lat udało się sprawić, że polityka rodzinna w Polsce przestała być tylko tematem debaty publicznej, a stała się przedziałem realnych działań instytucji państwa. Że z poziomu politycznych obietnic polityka rodzinna awansowała do poziomu politycznych działań.

 

W odpowiedzi na kryzys demograficzny powstał w Kancelarii Prezydenta pierwszy kompleksowy program polityki rodzinnej Dobry Klimat dla Rodziny. Ten program realizujemy konsekwentnie. W ostatnich latach, razem z samorządami, pracodawcami, organizacjami pozarządowymi i z rządem stworzyliśmy prawdziwie dobry klimat dla polskich rodzin. I powiem więcej – udało się stworzyć sytuację, w której w ciągu ostatnich lat jak nigdy przedtem polityka prorodzinna uzyskała absolutny priorytet w wymiarze państwa i osiągnęła bardzo wymierne rezultaty z punktu widzenia rodzin. Nigdy wcześniej nie było takich konsekwentnych i na taką skalę działań przeprowadzanych przez państwo na rzecz rodziny.

 

Partnerstwo i zgoda, można powiedzieć, procentują jeśli chodzi o politykę prorodzinną. Coraz więcej rodzin w Polsce po prostu odczuwa te dobre zmiany. To między innymi ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, z której korzysta już prawie milion osób i cały system ponad 300 samorządowych Kart Dużej Rodziny oraz dłuższe urlopy rodzicielskie, przedszkola i inne rozwiązania. To również przygotowany w Kancelarii Prezydenta i skierowany do Sejmu projekt zmian w Kodeksie pracy, ułatwiający łączenie – a to jest koniecznością – życia rodzinnego i zawodowego. Rozwiązania z tego projektu uelastycznią czas pracy i system urlopów rodzicielskich. Najważniejsze było doprowadzenie do stworzenia nowego systemu ulg podatkowych na dzieci. To jeden z głównych zapisów programu. Z nowych ulg polskie rodziny korzystają już teraz – rozliczając podatki za 2014 rok. To konkretne wsparcie dla ponad miliona polskich rodzin.

 

Dobry Klimat dla Rodziny uruchomił dobre zmiany. Pokazał, że w oparciu o dialog i współpracę można wspólnie realizować ponadpartyjne, obywatelskie programy społeczne. Ten kierunek działań trzeba utrzymać i wzmocnić.

 

KONKURENCYJNA GOSPODARKA

 
Drodzy Państwo!
 

Im silniejsza i bardziej konkurencyjna będzie polska gospodarka, tym Polska będzie zamożniejsza i bardziej bezpieczna. Dlatego konsekwentnie wspieram polskich przedsiębiorców. Bo nie ma wolności bez przedsiębiorczości.

 

Od pięciu lat Prezydent RP jest znowu sojusznikiem polskich przedsiębiorców, bo to od nich w największym stopniu zależy zamożność naszego kraju, jego obywateli, od nich zależą nowe i dobre miejsca pracy. To właśnie po to, aby promować najlepsze polskie przedsiębiorstwa i ułatwiać ich dalszy rozwój, przywróciłem Nagrodę Gospodarczą Prezydenta.

 

Polska gospodarka potrzebuje promocji za granicą. Oficjalne wizyty, które złożyłem jako prezydent m.in. w Chinach, Turcji, Korei i wielu innych krajach, były okazją nie tylko do sfinalizowania kontraktów o wartości wielu miliardów złotych, ale i do nawiązania nowych kontaktów handlowych. Niemal we wszystkich organizowanych wizytach zagranicznych towarzyszą mi polscy przedsiębiorcy.

 

Aby pozostać krajem sukcesu gospodarczego, Polska potrzebuje nowych impulsów do rozwoju. Dlatego w Kancelarii Prezydenta opracowana została ustawa wspierająca innowacyjność. Jest już w Sejmie. Ułatwi ona współpracę nauki i biznesu. Wprowadzi nowe, sięgające nawet 150 procent ulgi podatkowe na badania i rozwój oraz ułatwi umiędzynarodowienie polskich uczelni. To dzięki tej ustawie robimy pierwszy konkretny krok, by w ciągu 10 lat znaleźć się w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych państw Unii Europejskiej.

 

Konkretnym rozwiązaniem wspierającym konkurencyjność gospodarki i ułatwiającym życie przedsiębiorcom są także ustawowe zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnym, bo dotyczą one także spraw gospodarczych. Przyspieszą one rozpatrywanie spraw oraz pozwolą – zgodnie z obowiązującą w państwie prawa zasadą – na szybką realizację wyroku sądu przez organ administracji. Istotne było złożenie w Sejmie projektu ustawy wprowadzającej zasadę in dubio pro tributario – to piękny termin łaciński oznaczający tyle, że prawo ma chronić podatnika, a nie urząd, nakazuje rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatników.

 
DOBRE PRAWO
 

Sprawne państwo musi tworzyć dobre prawo. Polska jest krajem drastycznie przeregulowanym. Wyzwaniem pozostaje więc likwidacja zbędnych przepisów, a nie tylko uchwalanie nowych.

 

Stworzyłem nowy model pozytywnego zaangażowania głowy państwa w tworzenie prawa. Jest on oparty na dialogu, a nie tylko na zasadzie łatwego stosowania weta i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, co w przeszłości miało miejsce najczęściej w ramach bieżącej walki politycznej, a nie dbałości o jakość prawa. Pewnie dlatego żadne z moich wet nie zostało odrzucone przez Sejm, a Trybunał Konstytucyjny potwierdził moje zastrzeżenia do niemal wszystkich skierowanych przeze mnie wniosków. Zbiór konkretnych rekomendacji służących opracowywaniu dobrego prawa został zawarty w przygotowanej w Kancelarii Prezydenta Zielonej Księdze System stanowienia prawa w Polsce.

 

Wychodząc z przekonania, że wymiar sprawiedliwości musi służyć obywatelom, zgłosiłem pakiet proobywatelskich zmian w sądownictwie. To między innymi mający zagwarantować dostępność wymiaru sprawiedliwości projekt korygujący pochopny plan likwidacji sądów w małych miejscowościach. To także i ustawa o sądach administracyjnych. Ważne w obszarze dobrego prawa są również zmiany w Kodeksie wyborczym. Projekt m.in. przywraca istniejącą wcześniej informację o przyczynach nieważności oddanych głosów. Ta nowelizacja Kodeksu wyborczego pozwoli, w moim przekonaniu, wyeliminować błędy w organizacji oraz sprawniej przeprowadzić kolejne wybory.

 

NOWOCZESNY PATRIOTYZM

 

Szanowni Państwo!


Polska to nie tylko kraj z kart historycznych książek. Polska naszych marzeń i naszej codziennej pracy to Polska sukcesu. To Polska z sercem do walki i z sercem do rywalizacji z najlepszymi na świecie. To Polska dumna ze swoich tradycji i z osiągnięć 25 lat naszej wolności. To Polska bez kompleksów, śmiało patrząca w przyszłość. Jednym słowem – to Polska oparta na nowoczesnym patriotyzmie. Dlatego nowoczesny patriotyzm jest i pozostanie ważnym priorytetem prezydentury.


To w nowoczesnym patriotyzmie mają źródło radosne obchody narodowych rocznic –  między innymi marsz Razem dla Niepodległej 11 listopada czy na przykład odbudowywana tradycja przygotowywania i używania kokard narodowych. To z nowoczesnego patriotyzmu wypływa nowa polityka odznaczeniowa – doceniająca w większym stopniu osiągnięcia ludzi kultury, sportowców, naukowców. Wszystkich, którzy swoimi talentami, codzienną pracą i swoimi sukcesami sprawiają, że możemy czuć dumę z Polski, czuć dumę z tego, że jesteśmy Polakami. To nowoczesny patriotyzm był inspiracją do akcji Narodowe Czytanie – publicznego, wspólnego czytania dzieł wybitnych polskich pisarzy i poetów. Umacnianiu nowoczesnego patriotyzmu służy również przyjęta dzięki mojej inicjatywie ustawa zobowiązująca do umieszczania godła narodowego na strojach sportowców reprezentujących Polskę.


Jednak najważniejszym dla mnie symbolem nowoczesnego patriotyzmu pozostają obchody Święta Wolności – 4 czerwca 2014 roku. Uroczystości 25-lecia naszej wolności, promujące nowoczesną Polskę, obejmowały ponad 400 wydarzeń krajowych i 200 międzynarodowych. Rok temu Warszawa gościła między innymi prezydenta USA, Francji, Niemiec oraz ponad 30 innych zagranicznych delegacji pragnących uhonorować naszą szczególną rolę w obalaniu komunizmu. Te obchody 25-lecia wolności pozostaną dla mnie najważniejszym osiągnięciem w ramach kształtowania nowoczesnego patriotyzmu Polaków, kształtowania polskiej dumy.

 
Drodzy Państwo!
 

To było pięć lat, pięć priorytetów i wybranych 25 konkretów.


Za codzienne wsparcie w trakcie tych minionych pięciu lat prezydentury chciałbym szczególnie podziękować mojej żonie. Z całego serca dziękuję za wiele, dziękuję za zaangażowanie i uwiarygodnianie programu polityki Dobrego Klimatu dla Rodziny. Dziękuję za włączenie się – tak z potrzeby serca, autentycznie – w działalność charytatywną,  między innymi Szlachetną Paczkę i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dziękuję za trwający od pięciu lat także cykl koncertów promujących młode talenty w Polsce.


Dziękuję wszystkim ministrom, doradcom i pracownikom Kancelarii Prezydenta. Macie Państwo duży, a może i decydujący udział, w pozytywnych opiniach dotyczących poziomu zaufania i dobrych ocen pracy prezydenta, wyrażanych od wielu już lat w wielu badaniach opinii publicznej.

 

Wszystkim Polkom i Polakom, wszystkim obywatelom dziękuję za zaufanie, którym Państwo obdarowali mnie przez te pięć lat. Państwo to właśnie obywatele. Dlatego wszystkie moje działania w ostatnich pięciu latach łączy jedna podstawowa cecha – stworzyłem model prezydentury otwartej na obywateli. Nigdy nie byłem prezydentem jednej partii, czy jednego środowiska. Jestem prezydentem wszystkich obywateli. To zobowiązuje do podejmowania odpowiednich wyzwań, czasami niełatwych wyzwań.

 

Dotychczasowe priorytety prezydentury – w moim przekonaniu – warte są podtrzymania i rozwinięcia. Trzeba także wskazać nowe ambitne kierunki działania. Polacy chcą żyć w coraz lepszym otoczeniu. Chcą się cieszyć coraz lepszą jakością życia, oczekują ładu wokół siebie. Rośnie więc znaczenie ochrony krajobrazu i przestrzeni architektonicznej przed dewastacjami. Moje projekty ustaw o ochronie krajobrazu i o ścieżkach rowerowych to zapowiedź dalszych działań w tym samym zakresie. To kolejny priorytet, który trzeba podjąć i udźwignąć.


Jest jeszcze jeden szczególnie ważny obszar, w którym potrzeba istotnych zmian. Trzeba ten obszar uczynić obszarem strategicznie ważnym dla całego państwa polskiego. Ten obszar to młodzi ludzie. Bo są szczególnie zapomnianą grupą, co może dziwić. To jest grupa, która nie krzyczy głośno i nie jest tak dobrze zorganizowana jak inne, a jak podejmuje decyzje, to na przykład decyzje o wyjeździe z Polski. Młodzi ludzie kończący edukację i wchodzący w dorosłe życie to przyszłość Polski. W moim przekonaniu jest najwyższy czas, by podjąć konkretne działania, które poprawią ich sytuację. Państwo musi być bliżej młodych ludzi. Te działania muszą być ważną częścią strategii rozwoju Polski. Tym bardziej, że dzisiaj młode pokolenie to najlepiej wykształcone pokolenie w naszej historii. Musimy uwolnić i wykorzystać potencjał, jaki tkwi w pokoleniu wiedzy. Musimy usunąć bariery, jakie młodzi ludzie napotykają na progu startu w dorosłe życie. Dlatego razem, wspólnie z nimi, trzeba zbudować program Dobry Start dla Młodych, który będzie odzwierciedlał aspiracje młodego pokolenia i polskie potrzeby.

W najbliższym czasie, na odrębnej konferencji, przedstawię zasadnicze kwestie dotyczące sytuacji młodych ludzi w Polsce, które zamierzam podjąć. Wśród propozycji znajdą się między innymi:

– po pierwsze: wprowadzenie Karty Młodego Przedsiębiorcy, tak aby młodym ludziom ułatwić zakładanie i prowadzenie własnej firmy;

– po drugie: rozwiązanie problemu nadużywania przy zatrudnianiu umów cywilnoprawnych, tak aby stosowanie tego rodzaju umów było wyjątkiem, jak to było planowane, a nie regułą;

– po trzecie: szybkie wdrożenie programu budowy mieszkań na wynajem z umiarkowanym czynszem;

– po czwarte: szybkie uchwalenie ustawy o innowacyjności, aby powstawały w Polsce lepsze i lepiej płatne miejsca pracy.

 

Chodzi o to, aby młodzi ludzie chcieli żyć i pracować tu, w Polsce. Wielką falę emigracji z lat 2005-2007 szczęśliwie mamy już za sobą. Skala wyjazdów zmalała ośmiokrotnie. To naprawdę jest wielkie osiągnięcie, ale musi być jeszcze lepiej. Musi być tak, jak stało się z Dobrym Klimatem dla Rodziny, który także dotyczy sytuacji młodych ludzi chcących założyć własną rodzinę. Musi być tak, jak z programem dla rodziny. Udało się z rodziną, uda się także z młodymi.


Dla mnie sprawdzian możliwości i umiejętności budowania współpracy w kwestiach polityki prorodzinnej to zachęta i nieomal gwarancja, że da się to powtórzyć również w odniesieniu do programu adresowanego do młodych ludzi w Polsce. Naprawdę wierzę, że działając razem, w zgodzie, konsekwentnie i odważnie możemy sprawić, że kolejnym pokoleniom przekażemy jeszcze lepszą Polskę.

 

Poleć znajomemu