przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 26 stycznia 2011

Wystąpienie Prezydenta RP podczas FDP "Samorząd terytorialny dla Polski"

Proszę państwa, oprócz powitania i złożenia podziękowań — za dotychcza­sową pracę, ale też w ogóle za chęć przybycia, rozmawiania, dyskutowania i wspólnej pracy - chciałbym również podkreślić, że wiem, iż zespół, który dzięki aktywności panów profesorów udało się zbudować, jest bardzo aktywny. Zobacz także: Prezydent o pakiecie projektów ustaw ws. samorządów

Przypomnę, że moim zamiarem było to, aby na początku tego roku, po wyborach sa­morządowych, czyli w pierwszym kwartale tego roku doszło do inicjatywy legi­slacyjnej opracowanej przez ten zespół, a więc żebyśmy mogli już gotowy pro­jekt skierować do parlamentu. W ramach tego pakietu - prawdopodobnie pakietu - projektów ustaw będzie parę istotnych kwestii, które częściowo już w trakcie tych prac zyskały pewną dodatkową oprawę, dodatkową aktualność. Mam tu na myśli to, co się wiąże z podpisaną przeze mnie niedawno ustawą — Kodeks wy­borczy, w której wprowadzono jednomandatowe okręgi wyborcze na poziomie gmin, nie wprowadzając ich na poziomie miast na prawach powiatu. Chciałbym bardzo, abyśmy konsekwentnie, w ramach wspólnego wysiłku, dążyli do zreali­zowania naszego wspólnego zamysłu, już w czasie poprzednich spotkań przez nas omówionego, czyli tego, aby jednomandatowe okręgi wyborcze obowiązy­wały na wszystkich poziomach i były tym elementem, co do którego jestem głę­boko przekonany, że - można tak powiedzieć — sprzyja kontroli, a być może na­wet gwarantuje taką pełną kontrolę obywateli nad poczynaniami władz samorzą­dowych, na pewno w lepszym stopniu, niż ma to miejsce w ramach obecnego systemu wyborczego. W związku z tym jestem pewien, że zwrócimy się razem do Sejmu o uzupełnienie tego ostatniego rozwiązania, o wprowadzenie jedno­mandatowych okręgów wyborczych z rozszerzeniem tego na wszystkie rodzaje okręgów wyborczych.

 

Jednocześnie wiemy, że - i dzisiaj to właśnie będzie przedmiotem dyskusji, przedmiotem troski - trzeba rozmawiać także o wzmocnieniu roli jednostek po­mocniczych oraz o zwiększeniu obywatelskiego udziału w sprawowaniu władzy na poziomie samorządowym. Chodzi tutaj przecież o to, aby zbliżyć się do roz­wiązań, które pozwoliłyby na inicjatywy, interpelacje, wysłuchania obywatelskie - czyli trochę na to, co ma miejsce w parlamencie - także na poziomie niższym, na poziomie samorządowym.

Chciałbym z góry zapowiedzieć, że mam świadomość, iż podejdziemy tu także do problemu bardzo trudnego, ale w moim przekonaniu niesłychanie waż­nego z punktu widzenia budowania Polski obywatelskiej. Mam tutaj na myśli koncepcję funduszu aktywizacji obywatelskiej. Dotyczy to bezpośrednio tej naj­żywszej tkanki obywatelskiej, obywatelskości w Polsce, a są tu też realne szanse finansowania przez organizacje pozarządowe swojej działalności dzięki 1% po­datku, który każdy ma prawo odpisywać. Ale niewątpliwie szanse na uzyskanie przez różne organizacje i stowarzyszenia tego 1% są zdecydowanie różne, co nie zawsze jest efektem mniejszej czy większej aktywności lub atrakcyjności tych organizacji, tylko łatwiejszego albo trudniejszego dostępu do, że tak powiem wprost, ucha słuchacza czy oka widza, czytelnika. Wiem, że to jest temat wiążą­cy się z dużą porcją poważnych, bardzo dużych napięć, ale mimo to wydaje mi się, że jest absolutnie wart dyskusji, wart szukania rozwiązań, bo to jest temat istotny z punktu widzenia tego, czy realnie rozbudujemy tkankę obywatelskości poprzez działania organizacji pozarządowych, czy też zadowolimy się obecnym stanem rzeczy.

 

Chciałbym również podkreślić znaczenie dyskusji nad procedurami uchwa­lania absolutorium - to jest też istotne z punktu widzenia praktyki i funkcjono­wania samorządów. Jest też problem współpracy międzysamorządowej. Innymi słowy, proszę państwa, tematów w dalszym ciągu jest wiele. Ale chciałbym na pociechę powiedzieć, że cały czas mam sygnały, iż cały szereg kwestii, które wcześniej były dyskutowane, zamienia się już w konkretne propozycje rozwią­zań. I jeszcze raz chciałbym podkreślić, że bardzo liczę na to, iż ten zespół Fo­rum Debaty Publicznej czy działający w ramach Forum Debaty Publicznej, a więc właśnie zespół zajmujący się samorządem terytorialnym, czyli „Samorząd terytorialny dla Polski" - jako, według mnie, najaktywniejszy - najszybciej bę­dzie mógł zaproponować bardzo konkretne i dojrzałe rozwiązania jako propozy­cje do legislacji.

 

Dziękuję serdecznie, życzę ciekawej, aczkolwiek - jestem tego świadomy -niełatwej dyskusji, która nas dzisiaj czeka. Ale czasami i w trudnych sprawach trzeba mieć po prostu odwagę sformułowania problemu, a jeżeli jest szczera wo­la działania na rzecz Polski obywatelskiej, to, jak sądzę, i z tym problemem sobie poradzimy.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.