przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 20 grudnia 2012

Bezpieczna i szczęśliwa rodzina fundamentem społeczeństwa – Miasto Dzierżoniów

  |   Fot. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie Fot. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie Fot. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie Fot. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie od kilku lat następuje modernizacja pracy socjalnej oraz interdyscyplinarna pomoc podopiecznym w rozwiązywaniu ich problemów, celem zwiększenia ich niezależności oraz integracji społecznej. Inicjatywa ta została podjęta w listopadzie 2007 roku i trwa nadal.
 
Miasto Dzierżoniów położone jest w województwie dolnośląskim i zamieszkuje je 34 tysiące mieszkańców.
 
Opis działań
 
Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwia korzystanie z pomocy specjalistów. W 2007 r. uruchomiono popołudniowe dyżury pracowników socjalnych i dzielnicowych, następnie – w 2008 r. zatrudniono psychologa, a w 2009 r. – oddzielono pracę socjalną od pomocy finansowej.
 
Dodatkowo, dla uzyskania poprawy funkcjonowania rodzin, powstały zespoły zadaniowe:
 • Zespół ds. Usług Opiekuńczych: działa od stycznia 2009 r.
Pracownicy socjalni pracują z osobami starszymi, niepełnosprawnymi objętymi usługami opiekuńczymi, a także monitorują środowiska osób, które nie korzystają z pomocy, lub rezygnują z usług opiekuńczych, a które – z racji wieku, samotności oraz stanu zdrowia – wymagają zainteresowania.
 • Zespół ds. asysty rodzinnej (wcześniej pod nazwą Zespół ds. rodziny): działa od września 2010 r.
Zespół pracuje z rodzinami dotkniętymi różnymi problemami, zwłaszcza przemocą domową. Priorytetowym celem aktywności jest udzielanie pomocy dzieciom krzywdzonym przez swoich bliskich oraz profilaktyka. W skład zespołu wchodzi dwóch pracowników socjalnych, specjalista pracy z rodziną z kwalifikacjami pedagogicznymi oraz asystent rodziny.
 
Interdyscyplinarna praca z rodziną możliwa jest w Dzierżoniowie dzięki ścisłej współpracy z instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Od 2009 r. w siedzibie OPS odbywają się spotkania, w których uczestniczą pedagodzy, kuratorzy sądowi, psycholog, pracownicy socjalni, a także wychowawcy, przedstawiciele służby zdrowia.
 
Interdyscyplinarne analizowanie sytuacji i szukanie rozwiązań dla występujących problemów pozwala szybko i skutecznie podejmować najlepsze działania wobec rodzin.
 
Dla wzmocnienia efektów pracy z rodzinami, już w 2009 r. zatrudniono asystenta rodziny, wyprzedzając obowiązek, jaki wynika z nowych regulacji prawnych z 2011 r. Drugi asystent został zatrudniony w 2012 r. po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek zapewnia też bezpłatną pomoc prawną.
 
Ponadto, dla zmiany postaw klientów pomocy społecznej, przyzwyczajonych do tradycyjnych form wsparcia, uruchomiono szereg aktywności, dzięki którym nabywają rozmaite umiejętności oraz pożytecznie i ciekawie spędzają czas, nie izolując się od społeczności lokalnej. Aktywność ta obejmuje m.in.:
 • cykliczne imprezy dla dzieci i prelekcje dla młodzieży (np. powitanie wiosny, Dzień Dziecka, warsztaty teatralne dla gimnazjalistów i licealistów, warsztaty plastyczno-muzyczne i wycieczki w czasie wakacji);
 • grupy wsparcia („Być dobrym rodzicem”, „Promyk nadziei” – dla osób doznających przemocy);
 • warsztaty, prelekcje i konferencje („Organizacja życia w rodzinie”, „Konsekwencje w wychowaniu”, „Konflikt – jak kłócić się fair”, „Zawód wyuczony – mądry rodzic”; „Depresja – stan duszy czy choroba”).
Modernizacja działań Ośrodka to również dbałość o profesjonalizm usług. Pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych konferencjach i dokształcając się w trybie studiów podyplomowych. W OPS zatrudnionych jest siedemnastu pracowników socjalnych, z których ośmiu ze specjalizacją I stopnia w zawodzie, natomiast pozostali posiadają wykształcenie wyższe. Pracownicy socjalni mają szeroki dostęp do uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach, w tym organizowanych w siedzibie OPS np. o sposobach radzenia sobie ze stresem.
 
Rezultaty
 
W Dzierżoniowie maleje liczba monitorowanych rodzin (w 2007 r. było to 76 rodzin, w 2009 r. – 63, w 2010 r. – 57, a w 2011 – 43) i następuje wyraź-na poprawa ich funkcjonowania, co zmniejsza konieczność umieszczania dzieci w zastępczych formach opieki. W przypadku dwóch rodzin dzieci przebywające w pieczy zastępczej powróciły do rodzin biologicznych.
 
Porównując statystyki dotyczące liczby dzieci umieszczanych w zastępczych formach opieki, istnieje tendencja malejącą. W 2007 r. do opieki zastępczej trafiło 15 dzieci, w 2009 r. (rozpoczęto metodę pracy z asystentem rodziny) – ośmioro, a w 2011 r. – sześcioro dzieci umieszczono w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 
Szeroka i konsekwentna współpraca z instytucjami i miejskimi służbami poprawiła wzajemne relacje i świadomość. Dzięki interdyscyplinarnemu rozwiązywaniu bieżących problemów klientów pomocy społecznej, w Dzierżoniowie umacnia się lokalna tożsamość i współodpowiedzialność za sprawy potrzebujących.
 
Partnerzy
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie,
 • Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień „Essere”,
 • Straż Miejska Dzierżoniowa,
 • Szkoły,
 • Miejska Biblioteka Publiczna,
 • Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu,
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzierżoniowie.
Budżet
 
Środki budżetu miasta (rok 2011): ok. 64 500 z ł, (psycholog, asystent rodziny, organizacja ferii zimowych i wypoczynku letniego, konferencje, konkursy, wkład do projektu „Dajemy szansę”). Wydatki na pozostałe działania w 2011 r. ponoszone były w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Dotacje:
 • Fundusze UE: ok. 290 tys. zł. (lata 2008–2010) – szkolenia, warsztaty rodzicielskie, wycieczki dla dzieci;
 • Fundusze UE: 87 tys. zł (2011 r.) – projekt „Dajemy szansę” – szkolenia, warsztaty rodzicielskie, wycieczki;
 • Środki budżetu państwa: 4 000 zł (2011 r.) projekt „Dajemy szansę” – szkolenia, warsztaty rodzicielskie, wycieczki.
Wsparcie sponsorów: pomoc rzeczowa, w tym żywność, artykuły papiernicze, przybory szkolne, plecaki, nagrody w konkursach.

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28