Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 20 grudnia 2012

Oferta wychowawczo-edukacyjna dla rodzin z dziećmi – Miasto Zielona Góra

  |   Fot. Tomasz Misiak Fot. Tomasz Misiak

Zielona Góra realizuje program wsparcia rodziców w opiece nad dziećmi, umożliwiając mieszkańcom godzenie ról rodzicielskich i zawodowych. Inicjatywa prowadzona jest od 1997 roku.

 

Miasto Zielona Góra położone jest w województwie lubuskim. Zamieszkuje go 116 tysięcy mieszkańców.

 

Rezultaty
 

Placówki będące w rejestrze Miasta Zielona Góra (trzy żłobki miejskie, dwa niepubliczne, dwóch dziennych opiekunów) zapewniają opiekę na poziomie 16%, biorąc pod uwagę statystykę urodzeń dzieci w wieku do lat 3 i zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi w tym wieku. Placówki niepubliczne uzupełniają tę ofertę do poziomu 58% zapotrzebowania.

 

W Zielonej Górze dla każdego dziecka jest miejsce w przedszkolu, gdyż – poprzez statystyki urodzeń – prowadzona jest obserwacja potrzeb grupy docelowej. Ponadto od 2006 r. rekrutacja do przedszkoli następuje elektronicznie, co pozwala zaplanować odpowiednie działania. Obecnie w Zielonej Górze do przedszkoli uczęszcza około 4500 dzieci, system sprawdza się, dlatego miasto rekomenduje swoje rozwiązania innym samorządom.

 

Zielonogórski Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych niweluje różnice i wspomaga rozwój psychospołeczny dzieci i młodzieży z różnych środowisk; integruje rówieśników w mieście. Ponadto, Zielona Góra, promując i kształtując zdrowy styl życia, poprzez uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży, osiąga wzrost świadomości i aktywności społecznej uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych, wzmacniając w ten sposób społeczeństwo obywatelskie.

 

Zwiększanie dostępu do wiedzy, zwłaszcza dla uczniów mających trudności w nauce i rozbudzanie aspiracji edukacyjnych uczestników projektu, szczególnie uzdolnionych i utalentowanych, wzmacnia potencjał miasta.

 

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych realizowany jest w 57 placówkach (przedszkola i szkoły) na terenie Zielonej Góry i skierowany jest do wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. Możliwość udziału w zajęciach nie jest w żaden sposób limitowana. Podstawowym założeniem tego programu jest kierowanie się przekonaniem, że wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci następuje poprzez faktyczną ogólnodostępność do rozmaitych form zajęć.

 

W Zielonej Górze obserwuje się stałe zainteresowanie korzystaniem z dodatkowych lekcji matematyki, co przedstawia się następująco:

 • w roku szkolnym 2009/2010 – 3308 uczniów gimnazjów oraz 5760 uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • w roku szkolnym 2010/2011 – 3088 uczniów gimnazjów oraz 5742 uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • roku szkolnym 2011/2012 – 2943 uczniów gimnazjów oraz 5717 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Efekty dodatkowych zajęć matematyki wyraźnie obrazują najlepsze w województwie wyniki egzaminów, np. w 2011 r. wynik egzaminu maturalnego wyniósł 54,75% (województwa lubuskiego – 46,74%, a okręgu 47,08%), natomiast w 2012 r. – 64,36% (województwo lubuskie 58,85%, okręg 57,90%).

 

Opis działania
 

Kompleksowy program obejmuje wsparcie rodzin z dziećmi na wszystkich etapach opieki i edukacji:

 • Opiekę nad najmłodszymi dziećmi sprawują trzy żłobki miejskie (uczęszcza do nich 400 dzieci) i dwóch dziennych opiekunów (zapewniają opiekę 40 dzieciom);
 • Maluchy w wieku przedszkolnym znajdują opiekę w 24 przedszkolach miejskich oraz 15 niepublicznych. W zakresie edukacji przedszkolnej opieką objętych jest w publicznych palcówkach ponad 3 tys. dzieci i w niepublicznych – ponad tysiąc.

Zielona Góra kontynuuje wsparcie rodzin, udzielając pomocy dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym. W efekcie konsultacji wśród rodziców, pedagogów i pracowników pomocy społecznej, wzbogacono ofertę edukacyjno-wychowawczą o takie działania, jak: wyrównywanie deficytów uczniów poprzez dodatkowe godziny lekcji matematyki oraz wspieranie rozwoju dzieci szczególnie uzdolnionych (stypendia dla najlepszych uczniów). W ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych organizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne, mające na celu korygowanie wad postawy, doskonalące umiejętności z wybranych dyscyplin sportowych, oraz inicjatywy promujące zdrowy styl życia. Program oferuje zajęcia pozalekcyjne, poszerzające wiedzę szkolną: matematyczne, polonistyczne, plastyczne, rekreacyjno-ruchowe, z zakresu nauki języków obcych, kompensacyjne, z zakresu przygotowania do sprawdzianu w klasach 6 i rewalidacyjne.

 

Ponadto realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • obserwatorium astronomiczne;
 • warsztaty teatralno-filmowe w języku francuskim;
 • warsztaty prawnicze;
 • warsztaty ekonomiczne;
 • laboratorium fizyczne;
 • koło dziennikarskie.

Miasto Zielona Góra od kilkunastu lat wspomaga szkoły w zakresie organizacji czasu wolnego dla uczniów w trakcie roku szkolnego, w szczególności podczas ferii zimowych. W ramach tych działań prowadzone są zajęcia edukacyjno-rekreacyjno-sportowo-artystyczne dla uczniów szkół na wszystkich etapach kształcenia. Odbywają się stacjonarnie w postaci: warsztatów, olimpiad przedmiotowych, turniejów, oraz poza szkołą: wycieczki terenowe, spacery z przewodnikiem. Konkursy, przeglądy szkolne i międzyszkolne obejmują również dzieci i młodzież z Gminy Zielona Góra.

 

W realizację tych zadań włączają się różne jednostki budżetowe miasta, proponując szeroki wachlarz zajęć zapewniających bezpieczne i ciekawe spędzanie czasu wolnego, np. zajęcia na basenie, lodowisku. Stało się już tradycją, że propozycje zagospodarowania czasu wolnego w okresie ferii zimowych uzupełnia oferta CINEMA CITY, gdzie projekcje filmów dla dzieci szkolnych odbywają się bezpłatnie.

 

Rodziny wielodzietne otrzymują wsparcie od miasta, bez względu na uzyskiwane dochody, w postaci wyprawek szkolnych.

 

Partnerzy
 • kurator oświaty,
 •  żłobki,
 •  przedszkola publiczne i niepubliczne,
 • jednostki oświatowe.
Budżet
 
Środki budżetu miasta:

Żłobki: koszt związany z opieką nad 400 dziećmi w żłobkach wynosi 4 564 800zł rocznie;

 • Przedszkola: roczny koszt utrzymania dziecka: 5317 zł;
 • Dodatkowe lekcje matematyki: 600 000 zł rocznie;
 •  Stypendia naukowe i stypendia Prezydenta Miasta: 1500–2500 zł/osoba (jednorazowo);
 • Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych: ponad 5 mln zł (2006–2012).

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30