Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 października 2013

Seminarium „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy"

  |   Seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”.

Kancelaria Prezydenta RP zorganizowała we wtorek seminarium eksperckie „Kodeks pracy a tworzenie miejsc pracy w sektorze mikro, małych i średnich firm”. Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.

 

Minister Dziekoński podkreślił, że przedsiębiorcy muszą mieć możliwość nie tylko podejmowania ryzyka w postaci inwestycji w kapitał trwały i nowe projekty, ale również większego ryzyka w zatrudnianiu nowych pracowników i inwestowaniu w ich rozwój. Do tego celu potrzebna wydaje się m.in. zmiana przepisów kodeksu pracy, służąca poprawie licznych regulacji i tworząca instytucje ułatwiające firmom budowę większych i bardziej wydajnych struktur, zdolnych do konkurowania w dzisiejszej globalnej gospodarce.

 

Należy ograniczyć koszty ponoszenia ryzyka inwestycji w kapitał ludzki, generowanego przez niepewność zatrudnienia. Układy zbiorowe i porozumienia zakładowe, negocjowane ze związkami zawodowymi lub radami pracowniczymi są tutaj instrumentem wartym rozważenia dla rozwoju MŚP i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.

 

W wystąpieniach otwierających dyskusję prelegenci odnieśli się do restrykcyjności przepisów prawa pracy zarówno wobec pracowników, jak i przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem, jakie zmiany w konkretnych przepisach lub obszarach prawa pracy ułatwiłyby przedsiębiorcom tworzenie nowych miejsc pracy, zwiększały produktywności w gospodarce oraz polepszały relacje pracowników i pracodawców.

 

Jan Rutkowski z Banku Światowego w wystąpieniu zatytułowanym „Jakość miejsc pracy w Polsce. Dylematy polityki” wskazał na zjawisko rosnącego dualizmu rynku pracy w Polsce – w podziale na rynek pracy oparty na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne oraz omówił pozytywne i negatywne efekty tego zjawiska dla rozwoju kapitału ludzkiego. Polska ma jeden z największych w Europie udział umów cywilno-prawnych w rynku pracy. Przyczyn tego zjawiska należy szukać, z jednej strony, w restrykcyjnych przepisach kodeksu pracy i normach społecznych.

 

Po drugie, co jest szczególnie widoczne w przypadku Polski, w zjawisku klina podatkowego z tytułu pozapłacowych kosztów pracy i opodatkowania pracy. Rynek pracy nie jest monolitem. Składa się z sektora usług i przemysłu o bardzo różnorodnej specyfice pracy w każdym z tych sektorów. Przy globalizacji gospodarki i potrzebie konkurowania przez firmy na globalnym poziomie, kodeks pracy musi się dostosować do zmian, aby nie utrudniać modernizacji polskiej gospodarki. Jan Rutkowski podkreślił, że są to dylematy wymagające rozwiązania, gdyż rzutują istotnie tak na gospodarkę jak i na społeczeństwo w krótkiej i długiej perspektywie.

 

Mecenas Bożena Głowacka ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w wystąpieniu „Rzeczywistość małych i średnich firm a kodeks pracy” wskazała, że kodeks pracy jest stworzony przede wszystkim z myślą o dużych firmach. Tymczasem to sektor MŚP stanowi ponad 99% sektor przedsiębiorstw w Polsce. Mikro, małe i średnie firmy zatrudniają głównie z wykorzystaniem umowach cywilno-prawnych, a czasem w szarej strefie, z licznych powodów. Pani Mecenas wśród nich wymieniła: wysokie obciążenia pozapłacowe pracy, elastyczność zatrudnienia gwarantowaną przez umowy cywilno-prawne, konieczności podejmowania konkurencji globalnej oraz preferowanie elastycznych form zatrudnienia przez nowe gałęzie gospodarki oparte na pracy projektowej, w których to gałęziach najsilniej działają MŚP. ZPP wskazuje na dwie możliwości rozwiązania kwestii restrykcyjnego prawa pracy: wprowadzenie działu dla MŚP w kodeksie pracy, lub rozszerzenie możliwości stosowania umów dedykowanych dla MŚP (tzn. odejście od regulacji pracy).

 

Mecenas Waldemar Gujski z Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Gujski Zdebiak w wystąpieniu „Restrykcyjne przepisy prawa pracy wobec przedsiębiorców i pracowników - diagnoza” wskazał na liczne regulacje prawne, których zmiana lub eliminacja poprawiłyby – jego zdaniem - jakość rynku pracy, relacje pracodawców i pracowników oraz umożliwiły firmom tworzenie większej ilości miejsc pracy. Mecenas Gujski zwrócił uwagę m.in. na takie kwestie jak: zbyt krótki (7-dniowy) termin na odwołanie się pracownika do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę (art. 264 § 1 kp), konieczność rozwiązania umowy o pracę z tytułu mobbingu jako niezbędny warunek odszkodowania (art. 943 § 4 kp), instytucję urlopu na żądanie (art. 167 kp), konieczność przywrócenia przez pracodawcę pracownika do pracy po wygraniu przez pracownika sprawy przed sądem pracy, z podkreśleniem, że eliminacja tej instytucji musiałaby spowodować istotne zwiększenie wysokości wypłacanego pracownikowi odszkodowania (art. 45 § 1 kp), konieczność płacenia wynagrodzenia chorobowego pracownikom przez 33 dni (art. 92 § 1 ust. 1 kp). Zdaniem mecenasa należy również uregulować w kodeksie pracy instytucję zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

 

Uczestnicy spotkania wskazali jednak na liczne problemy prawne i ekonomiczne, do których może doprowadzić wyłączenie mikro-firm z przepisów kodeksu pracy. Uelastycznienie kodeksu pracy jest natomiast konieczne, aby gospodarka mogła sprostać wyzwaniom nowych branż sektora usług, pracy krótkotrwałej i projektowej. Uelastycznienie kodeksu pracy, zarządzania czasem pracy oraz szkoleniami zawodowymi nie jest przy tym jednoznaczne z ograniczeniem funkcji ochronnej prawa pracy. Prawo pracy musi być bardziej czytelne w czym może pomóc eliminacja martwych i korekta nieefektywnych ekonomicznie przepisów.

 

Warto rozważyć przeniesienie wielu regulacji na poziom firm. Wskazano również, że zdarzenia losowe mają ogromny wpływ na MŚP – które z racji na niższą płynność i zasoby często bankrutują w wyniku zdarzeń, którymi można by łatwiej zarządzać jako elementem ryzyka, gdyby przepisy umożliwiały przedsiębiorcom dostosowanie. Jednocześnie wskazano, że jest to powód dla którego popularność umów cywilno-prawnych jest taka duża wśród MŚP.
 

Poleć znajomemu