Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 16 stycznia 2014

Dyskusja o nowoczesnej administracji podatkowej

  |   Seminarium eksperckie pt. Nowoczesna administracja podatkowa dla polskiej gospodarki Seminarium eksperckie pt. Nowoczesna administracja podatkowa dla polskiej gospodarki Seminarium eksperckie pt. Nowoczesna administracja podatkowa dla polskiej gospodarki Seminarium eksperckie pt. Nowoczesna administracja podatkowa dla polskiej gospodarki Seminarium eksperckie pt. Nowoczesna administracja podatkowa dla polskiej gospodarki Seminarium eksperckie pt. Nowoczesna administracja podatkowa dla polskiej gospodarki Seminarium eksperckie pt. Nowoczesna administracja podatkowa dla polskiej gospodarki

Nowoczesna administracja podatkowa dla polskiej gospodarki - to temat zorganizowanego w czwartek w Pałacu Prezydenckim seminarium eksperckiego.  Było to drugie spotkanie dotyczącego systemu podatkowego. Gospodarzem seminarium był Sekretarz Stanu KPRP Olgierd Dziekoński.

 

W seminarium brali udział Doradca Prezydenta RP Jarosław Neneman, prezes ZUS Zbigniew Derdziuk, przedstawiciele KPRP, MF, Biura Analiz Sejmowych, administracji podatkowej, kancelarii podatkowych, przedsiębiorstw i akademii. Prelegentami dyskusji byli: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Jacek Kapica, były pracownik IOTA Marek Welenczyk z Ministerstwa Finansów, oraz były wiceminister finansów Mirosław Barszcz z kancelarii prawnej GWW.
 

Minister Dziekoński wskazał, że należy obniżać koszt funkcjonowania administracji i zwiększać jej efektywność dla obrotu gospodarczego, w czym może pomóc obecnie realizowana informatyzacja. Kwestią istotną nad którą należy podjąć prace jest kwestia dwuinstancyjności i praktyka ponownego rozpatrywania sprawy przez różnie wyodrębnione organizacyjnie organy. Funkcje drugiej instancji mogłyby zatem pełnić sądy administracyjne rozstrzygające w sposób obiektywny spory między podatnikami i administracją.

 

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Jacek Kapica przedstawił działania resortu dążące do stworzenia narzędzi informatycznych, które umożliwią właściwe wykorzystanie informacji będących w posiadaniu różnych organów i w przyszłości ich funkcjonalną integrację. MF wyznaczyło 5 wskaźników do których dąży: zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów budżetowych, zmniejszenie zaległości podatkowych, rozwój przyjaznej administracji, poprawa jakości decyzji i postanowień i zmniejszenie skali oszustw. Efektem zmian będzie zwiększenie efektywności administracji, w tym obniżenie kosztów poboru, rozwój lepszych usług i zarządzania ryzykiem.
 

Marek Welenczyk z Ministerstwa Finansów zwrócił uwagę, że na świecie można zauważyć dwa trendy: nastawienie na zmniejszenie kosztów działalności administracji podatkowej, oraz poprawa jej efektywności. Cele te są realizowane np. poprzez umożliwienie akceptacji deklaracji podatkowej przez podatników za pomocą smartfonów, jak i zamieszczanie na serwerach administracji publicznej transakcji VAT rejestrowanych przez kasy fiskalne w czasie rzeczywistym.

 

Mirosław Barszcz z kancelarii GWW wymienił cztery funkcje administracji podatkowej: poborcy (obsługa i egzekucja podatków), kontrolną (organa ścigania oszustw), informacyjno-administracyjną (informowanie o prawach i obowiązkach, system wiążących interpretacji) i strategiczną (nadzór nad polityką podatkową i wytyczanie celów innych niż cel fiskalny, np. wzrost zatrudnienia, PKB itp.). Funkcje te są niekompatybilne ze względu na umieszczenie ich w jednym organie, stąd konieczny jest ich podział na część wykonawczą i polityczno-strategiczną, dodatkowo rozdzielenie ścigania oraz interpretacji od poboru.
 

Uczestnicy dyskusji często podkreślali, że obszarami wymagającymi poprawy w działalności administracji podatkowej są ochrona obrotu gospodarczego poprzez lepszą ochronę praw podatnika wraz z jednoczesną poprawą skuteczności w przeciwdziałaniu wyłudzeniom VAT, którego lukę szacuje się według różnych źródeł na 16-36 mld zł. Dyskutanci podkreślali potrzebę zmian strukturalnych w formie pozostawienia funkcji kontrolnej wyłącznie w Urzędach Kontroli Skarbowej, przeniesienia funkcji poboru wyłącznie do Urzędów Skarbowych, z pozostawieniem funkcji polityki w gestii resortu finansów, oraz wyłączenie administracji podatkowej jako drugiej instancji w procesie postępowania administracyjnego (tzn. pozostawienie administracji jako pierwszej instancji), co skróciłoby terminy postępowań.

 

Wskazano na inne istotne potrzeby zmian w obszarze szybkiego eliminowania oszustów podatkowych, co pomaga nie tylko budżetowi, ale również uczciwym przedsiębiorcom poprzez wzmocnienie konkurencyjności, m.in. pierwszeństwo winny posiadać działania prewencyjne i systemowe, które mogą skutecznie zmniejszyć wyłudzenia VAT. Omawiano sens informatyzacji systemu podatkowego, którego docelowy model nie został jeszcze zdeterminowany, jak i funkcje pełnione przez US, UKS, Izby Skarbowe, ZUS i KRUS, oraz możliwości ich konsolidacji oraz specjalizacji. Istotne są również wskaźniki zarządcze (KPI), które należy dostosowywać dla zwiększenia efektywności administracji i jej pro-rozwojowego nastawienia do gospodarki. Bardzo ważną kwestią dla MŚP jest kwestia dualizmu obecnej kontroli i brak zapewnienia stosowania jednolitego prawa. Trendem powinno być ograniczanie ilości obowiązków wynikających z występujących danin publicznych w ogóle i funkcjonalne zróżnicowanie urzędów na wykonujące administracyjno-wykonawcze działania, w podziale na pobór, kontrolę i interpretację.

Poleć znajomemu