Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 23 stycznia 2014

Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa

  |   Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa Seminarium eksperckie: Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa

W czwartek 23 stycznia 2013 r. w Pałacu Prezydenckim zorganizowano seminarium eksperckiept. Przejrzysta i efektywna ordynacja podatkowa. Było to trzecie spotkanie dot. systemu podatkowego. Gospodarzem seminarium był Sekretarz Stanu KPRP Olgierd Dziekoński. W spotkaniu brali udział Doradca Prezydenta RP Jarosław Neneman, Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów Izabela Leszczyna, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Finansów, Biura Analiz Sejmowych, administracji podatkowej, kancelarii doradztwa podatkowego, MŚP, organizacji pracodawców i nauki. Do dyskusji wprowadzili: prof. dr. hab. Włodzimierz Nykiel, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych: „Unormowania służące ochronie praw podatnika”, dr hab., prof. UŁ Henryk Dzwonkowski, Biuro Analiz Sejmowych: „Praktyczne i teoretyczne filary nowej ordynacji podatkowej”, Włodzimierz Gurba, Ministerstwo Finansów: „Ordynacja podatkowa – pożądane zmiany”, Andrzej Nikończyk, Rada Podatkowa Lewiatan: „Pożądane warunki brzegowe nowej ordynacji podatkowej”, dr hab., prof. UŁ Adam Mariański, Uniwersytet Łódzki: „Zasada in dubio pro tributario”.

 

Minister Olgierd Dziekoński uznał za celowe, także przeprowadzenie zmian w ordynacji podatkowej, która powinna gwarantować ochronę praw podatnika i stwarzać możliwości współpracy z administracją – gdyż bez współpracy nie ma możliwości stworzenia lepszego systemu podatkowego. Realizacja tych postulatów może nastąpić poprzez naprawę wadliwych przepisów, procedur podatkowych przy jednoczesnym uporządkowaniu przepisów dla zapewnienia przejrzystości ordynacji. Wskazał również, że problemem, który należy rozwiązać jest problem pozornej dwuinstancyjności wewnątrz administracji podatkowej i praktyki ponownego rozpatrywania sprawy przez różnie wyodrębnione organizacyjnie organy, gdyż funkcje drugiej instancji mogą pełnić sądy administracyjne rozstrzygając w sposób obiektywny spory między podatnikami i administracją.

 

Włodzimierz Nykiel podkreślił, że ordynacja podatkowa powinna zapewniać równowagę praw podatnika, poprzez poszanowanie jego praw i państwa w postaci skutecznego poboru podatków. Nawiązał do potrzeby bezpośredniego wprowadzenia w ordynacji podatkowej brakujących ogólnych zasad, w szczególności zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, oraz uporządkowania trwałości korzystania z ulg i zwolnień. Podważył również praktykę nakładania obowiązków na podatników nie wynikających bezpośrednio z prawa podatkowego, stąd rekomendował stworzenie nowej ordynacji podatkowej. Henryk Dzwonkowski przedstawił podstawowe zadania ordynacji jakie powinna pełnić tj. zamianę obowiązku podatkowego
w indywidualne zobowiązanie podatkowe w sposób przystępny, przejrzysty i efektywny dla podatnika. Wymagająca rekonstrukcji i usystematyzowania ordynacja podatkowa może być napisana od nowa, ale też uporządkowana – nad czym pracowało Biuro Analiz Sejmowych przedstawiając swoją propozycję podczas konferencji Zmiany w Ordynacji podatkowej. Poprawa jakości i uproszczenia
.

 

Włodzimierz Gurba wskazał, że Ministerstwo Finansów ma zamiar wykorzystać dzisiejszą ordynację podatkową i olbrzymi dorobek orzeczniczy, pracując docelowo w długiej perspektywie nad kodyfikację prawa podatkowego. Jednak, w krótkim okresie przeprowadzać będzie pilne zmiany. Andrzej Nikończyk z Rady Podatkowej Lewiatan podkreślił, że ordynacja podatkowa musi zacząć spełniać główną potrzebę przedsiębiorców, czyli jasność, pewność i stabilność prawa podatkowego. Przepisy ordynacji nie powinny bezzasadnie utrudniać ani zwiększać kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, niestety w praktyce funkcjonuje zasada in dubio pro fisco tzn. rozstrzygania wątpliwości na korzyść Skarbu Państwa, a brak jednoznaczności regulacji w zakresie faktycznych terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych powoduje niepewność obrotu i dodatkowe koszty działalności. Takie same efekty generuje również dualizm w zakresie kontroli i orzekania o zobowiązaniach podatkowych.

 

Postulowaną przez przedmówców potrzebę wprowadzenia zasady in dubio pro tributario tzn. rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jako ustanowionej explicite zasady w polskim prawie podatkowym omówił szerzej Adam Mariański, który przedstawił zalety jej wpisania do ordynacji podatkowej. Wprowadzenie zasady in dubio pro tributario zwiększyło by pewność prawa, polepszyło sposób funkcjonowania administracji podatkowej i sądów, oraz realizowałoby konstytucyjną zasadę demokratycznego państwa prawa. Podkreślił również, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. wbrew obecnie stosowanej praktyce stosowania prawa podatkowego przez sądy i organy podatkowe wskazał na konieczność kierowania się tą zasadą przy wykładni przepisów. Realizacja tej zasady może ograniczyć przenoszenie ryzyka nieprecyzyjnych przepisów oraz związanych z tym kosztów na podatnika, gdy ryzyka nie leżą po jego stronie.

 

Uczestnicy dyskusji podkreślali, że poprawy wymaga ochrona obrotu gospodarczego poprzez stabilność prawa podatkowego, którego podstawą jest ordynacja podatkowa. Liczne głosy w dyskusji dotyczyły również potrzeby wprowadzenia zasady in dubio pro tributario. Wskazano także na problem ponoszenia ciężaru dowodu przez podatnika, który nie ma wystarczającego uzasadnienia w prawie, przewlekłość toczących się czynności kontrolnych oraz postępowań podatkowych, oraz uporządkowanie przepisów dotyczących przedawnienia podatkowego. Duże problemy rodzi też dualizm kontroli podatkowej oraz dwuinstancyjność, która obecnie jedynie wydłuża postępowanie podatkowe. Podano pod rozwagę możliwość egzekucji podatków w postaci rozkładu płatności podatku na raty wobec rzetelnych firm, które przeżywają problemy płynnościowe, aby nie doprowadzać do ich upadku lub utraty jej konkurencyjności, oraz rozwinięcia współpracy z organami podatkowym np. w postaci monitoringu horyzontalnego, jaki ma miejsce w Holandii. Wielokrotnie podnoszono problemy związane z funkcjonowaniem interpretacji indywidualnych. Pewnym rozwiązaniem mogłoby być nadanie niezależnemu od Ministerstwa Finansów podmiotowi funkcji interpretacji prawa podatkowego zapewniając jej obiektywność np. sądom. Wskazywano również na celowość pilnego wprowadzenia możliwych zmian w obecnej ordynacji, pracując jednocześnie nad kształtem przyszłej ordynacji, która powinna mieć charakter kodeksowy.

 

Poleć znajomemu