Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 16 grudnia 2014

Panel ekspercki „Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce”

  |   Panel ekspercki „Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce” Panel ekspercki „Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce” Panel ekspercki „Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce” Panel ekspercki „Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce” Panel ekspercki „Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce” Panel ekspercki „Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce”

We wtorek w Pałacu Prezydenckim odbył się panel ekspercki „Instrumenty fiskalne wspierania działalności badawczo-rozwojowej w Polsce” w ramach Forum Debaty Publicznej. Gospodarzem spotkania był Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczył także Maciej Żylicz, Doradca Prezydenta RP oraz Jarosław Neneman, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

 
W celu rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki potrzebna jest wzmocniona i efektywna współpraca nauki i biznesu - większe zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności B+R. Celem powinien być wyższy odsetek komercjalizacji wyników prac badawczych, a także innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Celem panelu była identyfikacja rozwiązań, które pozwolą na rozwój nowych technologii w naszym kraju:
1.       Jaki model wspierania innowacyjności byłby skuteczny w polskich warunkach (dotacje, ulgi podatkowe, instytucje)?
2.       W jakiej formule należy wykorzystać efektywnie środki UE perspektywie finansowej 2014-2020?
3.       Co powinna obejmować efektywna ulga na prowadzenie działalności B+R w Polsce?
 
Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: Natalia Gorynia–Pfeffer, RKW Kompetenzzentrum, Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacyjnego w Niemczech; Janusz Marszalec, Centrum Edisona, Sposoby wspierania innowacyjności w Finlandii; Magdalena Burnat–Mikosz, Deloitte, Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R implikacje dla Polski; Ewa Komorowska, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo – rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego; Marcin Łata, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Środki UE na innowacyjność – stara i nowa perspektywa.
 
W czasie dyskusji porównano praktyki stosowane w innych państwach, jak np. w Niemczech (finansowanie niezależnie od branży, brak wyznaczonych terminów składania wniosków, wsparcie dla innowacji już od poziomu landów) czy Finlandii (Rada ds. badań i innowacyjności z premierem na czele, korporacyjne metody zarządzania w administracji). Rozwiązania przyjęte w innych państwach nie powinny jednak być kopiowane, lecz traktowane jako źródło inspiracji.
 
Docelowy model wsparcia fiskalnego B+R zależy od przyjętych celów jego funkcjonowania (wsparcie sektorów priorytetowych, zwiększanie wydatków dużych przedsiębiorstw na B+R, wsparcie rozwoju start-upów). Polska gospodarka znajduje się na takim etapie, że sam zakup nowych technologii zagranicą nie będzie impulsem do dalszego wzrostu. Obecnie trzeba zachęcić przedsiębiorców do generowania nowych technologii w kraju. Środki unijne nie powinny być jedynym impulsem do innowacji. Z drugiej strony instrumenty fiskalne również nie są uniwersalnym rozwiązaniem (efektywność ulg jest ograniczona).
 
Rekomendowano w dyskusji potrzebę prostych i powszechnie dostępnych zachęt dla tworzenia własnych innowacji oraz premiowania przedsiębiorców wdrażających własne technologie. Przepisy prawa finansowego i podatkowego powinny być spójne i przewidywalne dla przedsiębiorcy. Wśród rekomendacji zgłaszana była potrzebna stworzenia nowego ekosystemu dla innowacji: przejrzyste otoczenie regulacyjne, współpraca dużych firm z małymi, zasoby, infrastruktura.
 
W szczególności wskazano na potrzebę stanowienia rady ds., innowacji (w oparciu o doświadczenia krajów UE) w skład której wchodziliby właściwi ministrowie, przedstawiciele świata nauki i przedsiębiorcy, a której osobiście przewodniczyłby Premier.
 
W podsumowaniu wskazano, że najbardziej właściwy dla Polski byłby system mieszany łączący dotację z instrumentami finansowymi. W podsumowaniu podkreślono, że przede wszystkim potrzebna jest jednorodna ustawowa interpretacja działalności badawczo-rozwojowej (ujednolicenie i uzupełnienie definicji i pojęć). Dla wypracowania mechanizmów wsparcia kluczowa jest identyfikacja sektorów priorytetowych dla rozwoju naszej gospodarki (o największym potencjale rozwoju). Wskazano na potrzebę zastosowania ulgi inwestycyjnej dla aktualnego okresu planowania UE, która z jednej strony uruchamiałaby proces inwestycji w przedsiębiorstwa z drugiej nie powodowałaby nieuzasadnionych kosztów budżetowych gwarantując wysoką efektywność systemu.
 
W spotkaniu wzięli udział przedstawicieli instytucji publicznych, środowiska nauki i biznesu: m.in. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Rada Główna Instytutów Badawczych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Poleć znajomemu