przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 22 listopada 2010

Notatka ze spotkania minister z niepełnosprawnymi

W dniu 22 listopada 2010 roku odbyło się spotkanie Pani Ireny Wóycickiej, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, z przedstawicielami środowisk osób z niepełnosprawnością. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Sejmu RP, administracji państwowej oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością (lista w załączeniu). Witając przybyłe osoby, Minister Irena Wóycicka podkreśliła, że Pan Prezydent Bronisław Komorowski jest zainteresowany współpracą ze środowiskami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz poszukiwaniem rozwiązań, które będą służyły temu środowisku. Poinformowała również, że dzięki staraniom Kancelarii Prezydenta RP zapewnione zostały w ramach PFRON środki na finansowanie działalności organizacji osób niepełnosprawnych w 2011 roku oraz przypomniała, że podczas sprawowania funkcji Marszałka przez Pana Bronisława Komorowskiego zostały w Sejmie przeprowadzone zmiany architektoniczne, dostosowujące budynek do potrzeb posłów niepełnosprawnych. Minister zadeklarowała również prace nad dostosowaniem Pałacu Prezydenckiego i Kancelarii dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pani Minister podkreśliła, że jest to pierwsze spotkanie , które ma na celu m.in. zarysowanie obszarów współpracy, priorytety i formy współpracy Kancelarii z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i osobami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością.

 

Pomimo znacznego postępu w tej dziedzinie, mimo funkcjonowania wielu ustaw, podejmowania akcji społecznych i zaangażowanych środków finansowych, nie dokonaliśmy znacznego przełomu organizacyjnego i mentalnego w tej dziedzinie – powiedziała PaniMinister. – Konieczna więc jest zmiana podejścia i nowe postrzeganie problematyki osób z niepełnosprawnością oraz zmiana działań z nimi związanych z opiekuńczych na pomocowe. Powinny być stwarzane warunki wyrównujące szanse, a jednocześnie nakładające obowiązki na osoby z niepełnosprawnością, dając tym samym możliwość ich pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Podjęcie rozmów z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami instytucji i specjalistami w tej dziedzinie da nam gwarancje na właściwe zdefiniowanie potrzeb osób niepełnosprawnych i możliwości ich rozwiązań, m.in. przez nagłaśnianie spraw i oddziaływanie na proces legislacyjny etc. Siłą Kancelarii Prezydenta RP jest jej ponadsektorowy charakter, który daje możliwość spojrzenia w sposób holistyczny na problemy osób z niepełnosprawności, pozwalające jednocześnie postrzegać jednocześnie problemy prawne, finansowe, edukacyjne i rehabilitacyjne.

 

Wszyscy uczestnicy spotkania zabrali głos w dyskusji, wyrażając zadowolenie z faktu zorganizowania tego spotkania i za zainteresowanie Pana Prezydenta i Pani Minister problematyką osób z niepełnosprawnością. Podziękowano również za pomoc w sprawie zapewnienia środków w ramach PFRON. Jednocześnie poproszono o podpisanie przez Pana Prezydenta nowelizacji Ustawy o Rehabilitacji i Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych.

 

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na:
 • trudną sytuację rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne, zwłaszcza matek,
 • potrzebę stworzenia nowego systemu rehabilitacji, zapewniającego każdej osobie z niepełnosprawnością możliwość realizowania swoich celów bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności,
 • konieczność zapewnienia całościowego wsparcia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, co prowadziłoby do ich samodzielności życiowej,
 • stworzenie mocnych zasad finansowania organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. regulacja wsparcia finansowego organizacji parasolowych, które są członkami europejskich ugrupowań, ale nie mają dostępu do nowych grantów. Konieczne jest wpisanie w system gwarancji i zapewnienie środków finansowych umożliwiających bezpieczeństwo i funkcjonowanie tych organizacji, kontynuację ważnych programów, wspomaganie zatrudniania, działania stałe i realizację wieloletnich programów rehabilitacyjnych, pomoc w starcie zatrudniania, tak aby organizacje nie musiały ubiegać się o środki każdego roku. Jednocześnie konieczne jest zapewnienie organizacji konkursów dla nowatorskich działań, jak również ułatwienia dostępu organizacjom pozarządowych do funduszy europejskich, aby stały się one motorem modernizacji.
 • Wskazano na konieczność rozpoczęcia debaty nad założeniami wielopłaszczyznowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i jego modernizacją, co przyczyniłoby się do pełnej integracji społecznej tych osób. Podkreślono konieczność pracy nad założeniami do nowej ustawy uwzględniającej aspiracje i oczekiwania współczesnych Polaków z niepełnosprawnością, dostosowanej do doświadczeń i osiągnięć prawa międzynarodowego w tej dziedzinie.
 • Podkreślano znaczenie podejścia równościowego, sformułowanego w Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych oraz w Europejskiej Strategii w Sprawie Niepełnosprawności 2010–2020, których celem jest zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych w korzystaniu ze swoich praw podstawowych podczas uczestnictwa w życiu społecznym oraz w europejskiej gospodarce.
 • Wskazano również na konieczność zmodernizowania systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością (m.in. problem dotyczy środków unijnych, które zostały przeznaczone na standaryzacje Domów Pomocy Społecznej, a w tym czasie nie zbudowano alternatywnych domów pomocy w ramach mieszkalnictwa chronionego.
 • Poproszono o wsparcie w sprawie inicjatywy zmiany umocowania Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, który obecnie jest w randze podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, na Ministra Konstytucyjnego, członka Rady Ministrów. Wymaga to rozeznania w praktyce innych państw.
 • Zwrócono uwagę na uwzględnienie w orzecznictwie wszystkich rodzajów niepełnosprawności, w tym osób z głuchoślepotą.
 • Proponowano utworzenie punktu kontaktowego w Kancelarii Prezydenta RP – zgodnie z normami międzynarodowymi (art. 33 Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych. Jeden jest przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a drugi – przy Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych MPiPS).
 • Zwrócono się z prośbą o pomoc Prezydenta w procesie ratyfikacji Konwencji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zwrócono uwagę na konieczność budowania dialogu ze stroną samorządową. Nowa perspektywa unijna wymusza realny dialog partnera społecznego z samorządem jako gwarantem jakości życia obywateli, w tym również osób z niepełnosprawnością. Obecnie samorząd wydaje tyle, ile na działania na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymuje. Należy dążyć do zrównoważenia tych wydatków ze źródeł rządowych i samorządowych.

Podniesiono również kwestie:

 • dostępu osób niepełnosprawnych do otwartego rynku pracy (wraz z ich wspieraniem przez asystentów i trenerów osoby niepełnosprawnej),
 • dialogu organizacji z sektorem administracji publicznej i samorządowej,
 • wprowadzenia do systemu polskiego prawodawstwa funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • wprowadzenia programów mieszkań chronionych,
 • obligatoryjnego wspierania osób z grup specjalnych przez instytucje państwa,
 • zmiany systemu orzecznictwa,
 • zapewnienia stabilności sektora organizacji pozarządowych, dostępność do EFS, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnością,
 • zmiany koncepcji PFRON,

Podsumowując spotkanie, Pani Minister I. Wóycicka podziękowała zebranym za udział w dyskusji i przedstawienie istotnych problemów środowiska. Wyodrębniła sześć grup zagadnień:

 1. Sprawy interwencyjne, dotyczące Programu Wczesnej Interwencji.      
 2. Stabilność finansowa sektora organizacji pozarządowych (w kontekście również dostępu do EFS), ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnością. Sprawa ta powinna być przedyskutowana w kontekście funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ten problem przekażę do Doradcy Prezydenta Henryka Wujca, zajmującego się problemami społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Kwestia dialogu pomiędzy organizacjami a sektorem administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli. Obecne prace Kancelarii Prezydenta nad zmianami dotyczącymi samorządów terytorialnych zakładają zwiększenie udziału obywateli we władzy. Ten problem wymaga również dyskusji w ramach debat dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Problemy startu młodzieży niepełnosprawnej do dorosłego życia. Kancelaria jest gotowa zorganizować debatę na ten temat we współpracy z organizacjami osób niepełnosprawnych.
 5. Zmiana ustawy o PFRON, która w obecnej formie nie jest skutecznym instrumentem integracji i nie rozwiązuje wszystkich problemów. Prace nad nową ustawą leżą w kompetencjach rządu. Oczekujemy, że takie prace szybko się rozpoczną, ponieważ obecna ustawa nie może działać długo. Kancelaria jest gotowa ewentualnie wesprzeć ten proces poprzez przeprowadzenie debaty na ten temat, o ile zajdzie taka potrzeba.
 6. Sprawa ratyfikacji Konwencji praw osób niepełnosprawnych jest bardzo ważna kwestią. Inicjatywa w sprawie ratyfikacji Konwencji praw osób niepełnosprawnych należy do rządu, jednak Kancelaria Prezydenta mogłaby ten proces wesprzeć. Potrzebna jest pogłębiona analiza i dyskusja dotycząca planu wdrożenia tej Konwencji w życie.

Pani Minister I. Wóycicka zapewniła, że zapozna Pana Prezydenta z dyskutowanymi sprawami, jak również do wszystkich uczestników narady prześle notatkę, aby mogła ona być podstawą do dalszej dyskusji.

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.