Dodatkowe narzędzia

Piątek, 13 stycznia 2012

VI seminarium eksperckie w cyklu „System stanowienia prawa” – lobbing i rzecznictwo

VI seminarium eksperckie w cyklu „System stanowienia prawa”   |   VI seminarium eksperckie w cyklu „System stanowienia prawa” VI seminarium eksperckie w cyklu „System stanowienia prawa” VI seminarium eksperckie w cyklu „System stanowienia prawa” VI seminarium eksperckie w cyklu „System stanowienia prawa” VI seminarium eksperckie w cyklu „System stanowienia prawa”

13 stycznia 2012 roku odbyło się VI seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” poświecone systemowi stanowienia prawa. Współorganizatorem spotkania było - po raz kolejny - Obywatelskie Forum Legislacji. W trakcie dyskusji skupiono się na rozwiązaniach, które winny zapewniać transparentny i uczciwy udział w procesie stanowienia prawa podmiotów najbardziej zainteresowanych określonym polem regulacji i jednocześnie posiadających najwyższe kompetencje na tym polu.


Uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź na kilka fundamentalnych pytań, tj.:

  1. Dlaczego działalność lobbingowa kojarzy się negatywnie i co zrobić, aby była traktowana jako naturalny element partycypacji społecznej także w procesie stanowienia prawa?
  2. W Polsce podjęto próbę regulacji działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa w drodze ustawowej. Czy to sposób właściwy i skuteczny? Jak radzą sobie z tą kwestią inne państwa?
  3. Czy regulacje prawne dotyczące działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa powinny być elementem szerszej regulacji odnoszącej się np. do partycypacji społecznej w tym procesie?
  4. Czy ustawa z 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz akty wykonawcze do ustawy są skuteczne? Jeśli nie – co warto w nich zmienić?

Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja, współpracujących z OFL: dr Małgorzaty Molędy-Zdziech i Grzegorza Ziemniaka. Na zaproszenie Ministra Olgierda Dziekońskiego udział w spotkaniu wzięli ponadto: Mieczysław Bąk (ekspert Kongresu Przedsiębiorczości), Jacek Bednykowski (Członek Zarządu Związku Województw RP), Rudolf Borusiewicz (Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich), mec. Krzysztof Bramorski, Michał Cyrankiewicz (Rzeczpospolita), Grażyna Kopińska (Dyrektor Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego), prof. Maria Kruk-Jarosz (Instytut Nauk Prawnych PAN), Grzegorz P. Kubalski (Związek Powiatów Polskich), Urszula Kurczewska (Uniwersytet Warszawski, OFL), Łukasz Marcinkiewicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim), Anna Mazgal (Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych), prof. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa), Janusz Paczocha (Instytut Ekonomiczny NBP), mec. Sylwester Pieckowski, Ryszard Piotrowski (Wydział Prawa i Administracji UW), Wojciech Rogowski (Instytut Ekonomiczny NBP, SGH), Agnieszka Rymsza (Fundacja Synapsis), mec. Wojciech Sieniawski (SKO), prof. Tomasz Stawecki (Kierownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie WPiA UW), prof. Włodzimierz Szpringer (SGH), Katarzyna Urbańska (Dyrektor Departamentu Prawnego PKPP Lewiatan), Piotr Waglowski (OFL), Marcin Michał Wiszowaty (Uniwersytet Gdański), Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), Tomasz Zalasiński (OFL), Andrzej Zybała (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej).

We wprowadzeniu podkreślono, że w Unii Europejskiej odnośnie lobbingu prowadzona jest polityka na rzecz przejrzystości, w Polsce natomiast regulacje dotyczące tego zagadnienia idą w innym kierunku, a mianowicie, aby lobbing kontrolować, aby umieścić go w pakiecie działań antykorupcyjnych i wykrywać nieprawidłowości. Zdaniem autorów prezentacji wprowadzającej, lobbing jest formą komunikacji społecznej, gdyż daje możliwość udziału w procesie decyzyjnym reprezentantom społeczeństwa obywatelskiego. Grupa podmiotów „lobbujących” jest bardzo szeroka. W jej skład wchodzą: podmioty prowadzące działania we własnym imieniu - korporacje międzynarodowe, organizacje biznesowe, rząd i jego agendy, media i dziennikarze, kręgi opiniotwórcze oraz podmioty działające w imieniu zleceniodawcy. Polska ustawa wzywa do rejestracji tylko te ostatnie.


Możliwe jest regulowanie lobbingu różnymi metodami (ustawa kompleksowa, skupienie się na elemencie rejestracji, samoregulacje środowiskowe, w tym kodeksy etyki). Chociaż lobbing jest pierwotny wobec prawa i istnieje niezależnie od tego, czy dana ustawa zostanie uchwalona, większość uczestników spotkania uznała, że kierunek regulacji ustawowej wydaje się słuszny, a minimum regulacji wymaganym dla lobbingu jest ujawnienie i rejestracja. Podkreślono także, że trzeba regulować nie tylko samą instytucję lobbingu, ale również całe otoczenie procesu legislacyjnego. Na marginesie zauważono, że tylko w 11 państwach na świecie podjęto decyzję o ustawowej regulacji kwestii lobbingu.
Na koniec prezentacji podkreślono potrzebę myślenia o lobbingu w sposób całościowy, gdyż nie można do niego podchodzić wyłącznie od strony represyjnej.


W dyskusji pojawiły się głosy, że słowo „lobbing” ma w języku polskim wyłącznie negatywny charakter, ponieważ jest bardzo dużo przykładów negatywnych zjawisk w tej sferze. Stają się one dodatkowo przedmiotem szczególnego zainteresowania mediów, w odróżnień od sytuacji, kiedy działalność lobbingowa przynosi pozytywne efekty.


Nowym zjawiskiem jest tzw. „cyberlobbing”, gdzie nie ma typowych form kontaktu, a tym samym nacisku. Zastępuje się je poprzez umiejętne wykorzystanie narzędzi dostępnych w Internecie.


Minister Olgierd Dziekoński zapowiedział przygotowanie, jako jednego z kolejnych biuletynów Forum Debaty Publicznej, publikacji poświęconej dotychczasowym spotkaniom w cyklu „System stanowienia prawa” oraz planowane na II połowę lutego br. seminarium dotyczące źródeł prawa i ich konstytucyjnego katalogu.
 

Poleć znajomemu