| | |
A | A | A
Piątek, 16 marca 2012

System źródeł prawa a system stanowienia prawa – VII seminarium eksperckie

System źródeł prawa a system stanowienia prawa – VII seminarium eksperckie   |   System źródeł prawa a system stanowienia prawa – VII seminarium eksperckie System źródeł prawa a system stanowienia prawa – VII seminarium eksperckie System źródeł prawa a system stanowienia prawa – VII seminarium eksperckie System źródeł prawa a system stanowienia prawa – VII seminarium eksperckie

16 marca 2012 roku odbyło się VII seminarium eksperckie Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne państwo” poświęcone systemowi źródeł prawa. Podczas dyskusji skoncentrowano się na kwestiach związanych z rangą aktów prawnych i ich wzajemnymi relacjami. Rozważano znaczenie dekretów posiadających moc ustawy, zalety i wady tego typu źródła prawa i możliwość wykorzystania go obecnie. Zastanawiano się także, czy, i w jakim zakresie sądy powinny uczestniczyć w procesie kształtowania porządku prawnego.

 

Wprowadzeniem do dyskusji było wystąpienie prof. Piotra Winczorka oraz prof. UW Tomasza Staweckiego z Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu udział wzięli również: Olgierd Dziekoński (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP ), Krzysztof Łaszkiewicz (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP), Jan Lityński (Doradca Prezydenta RP), Anna Bajurska-Miałkos (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), mec. Krzysztof Bramorski, Patrycja Brudnicka (Radca Szefa KPRM), Rafał Cieślik (Związek Województw RP), Andrzej Dorsz (Dyrektor Biura Prawa i Ustroju KPRP), Marcin Dziurda (Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa), Anita Grabowska-Wlaź (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Marta Kolendowska-Matejczuk (Biuro RPO), Grażyna Kopińska (Dyrektor Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Obywatelskie Forum Legislacji), prof. Maria Kruk-Jarosz (Instytut Nauk Prawnych PAN), Urszula Kurczewska (OFL), Grzegorz Kubalski (Związek Powiatów Polskich), Marian Liwo (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Katarzyna Łakomiec (Biuro RPO), Małgorzata Molęda-Zdziech (OFL), Marek Orzechowski (Ministerstwo Sprawiedliwości), Ryszard Piotrowski (Wydział Prawa i Administracji UW), Agnieszka Rymsza (OFL), Dariusz Sałajewski (Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych), Wiesław Staśkiewicz (Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego), prof. Włodzimierz Szpringer (Szkoła Główna Handlowa), Andrzej Tabor (Stowarzyszenie Polski Klub Biznesu), Grzegorz Wiaderek (Instytut Prawa i Społeczeństwa), Tadeusz Zając, Tomasz Zalasiński (OFL), Grzegorz Ziemniak (OFL).

 

Prelegenci we wprowadzeniu do dyskusji zwrócili uwagę na teoretyczną i znaną nauce prawa możliwość tworzenia aktów prawnych równych mocą ustawie w formie innej niż sama ustawa. Tego typu rozwiązanie znajduje zastosowanie szczególnie w odniesieniu do kodeksów oraz prawniczo zawiłych aktów, których stanowienie wymaga nie tylko posiadania kompetencji politycznych posłów i senatorów, ale przede wszystkim wiedzy fachowej. Taką formułę mogą przyjmować także akty implementujące do polskiego prawodawstwa dyrektywy unijne. Aby zachować regułę trójpodziału władzy, kontrolę nad działalnością prawotwórczą podejmowaną w formie dekretów powinien sprawować parlament mający prawo przyjęcia i odrzucenia.

 

W odpowiedzi na krytykę prawa stanowionego, pojawiającą się w związku z pytaniem o dekrety lub rozporządzenia z mocą ustawy, w dyskusji poruszono również kwestię roli sądów w procesie kształtowania porządku prawnego. Zdania w tej materii są podzielone ponieważ naturalna rolą sądów jest stosowanie prawa a nie jego stanowienie.

 

Poleć znajomemu