Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 17 października 2011

Seminarium eksperckie dotyczące konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym

Seminarium eksperckie dotyczące konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym   |   Seminarium eksperckie dotyczące konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym Seminarium eksperckie dotyczące konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym

W piątek, 14 października 2011 roku w Pałacu Prezydenckim po raz kolejny grono ekspertów zajęło się problematyką systemu stanowienia prawa w Polsce. Tym razem poświęcili oni swoją uwagę kwestii konsultacji społecznych w procesie stanowienia i zmiany prawa.


Spotkanie prowadził Minister Olgierd Dziekoński, a uczestniczyli w nim także: Barbara Imiołczyk (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), Paulina Kieszkowska-Knapik (Obywatelskie Forum Legislacji), Grażyna Kopińska (Fundacja im. S. Batorego, OFL), Izabela Opęchowska (Związek Rzemiosła Polskiego, Kongres Przedsiębiorczości), Agnieszka Rymsza (OFL), Katarzyna Urbańska (PKPP „Lewiatan”, Kongres Przedsiębiorczości), Adma Bodnar (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Grzegorz Byszewski (Pracodawcy RP, Kongres Przedsiębiorczości), Jan Lityński (Doradca Prezydenta RP), dr Marian Liwo (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Witold Michałek (OFL), prof. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa), Przemysław Ruchlicki (Krajowa Izba Gospodarcza, Kongres Przedsiębiorczości), Jakub Wygnański (OFL), Tomasz Zalasiński (OFL).


Swobodną dyskusję uczestników poprzedziły wystąpienia wprowadzające: pana Tomasza Zalasińskiego, zawierające stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji publicznych projektów ustaw oraz ich założeń (zał.) oraz pana Jakuba Wygnańskiego przedstawiające wnioski z badania zrealizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA na temat efektywności mechanizmów konsultacji społecznych.
 

Mecenas Tomasz Zalasiński podkreślił, że Konstytucja RP gwarantuje obywatelom polskim pełne prawo do partycypacji w procesie stanowienia prawa. Przedstawił również listę postulatów – zasad, na których powinno opierać się budowanie w Polsce systemu konsultacji społecznych. Przede wszystkim, organy władzy publicznej powinny pamiętać, że prawo jest tworzone dla obywateli, a konsultacje nie powinny być utrudnieniem jego tworzenia, lecz przejawem demokratyzacji życia publicznego. Wszystkie dokumenty zgromadzone w trakcie prac nad określonym aktem prawnym należałoby udostępniać w biuletynie informacji publicznej. Mecenas Zalasiński zaproponował przeprowadzanie konsultacji na każdym etapie prac legislacyjnych - zarówno w odniesieniu do założeń, jak i do projektu ustawy. Powinny one trwać nie krócej niż 4 tygodnie. Ostatnią z przedstawionych propozycji było zróżnicowanie form konsultacji – zalecane byłoby przeprowadzanie, zależnie od etapu procesu legislacyjnego: badań ilościowych i jakościowych, otwartych konsultacji dla szerokich grup obywateli, wysłuchań publicznych, umożliwienie udziału w pracach komisji i podkomisji sejmowych, jak również badań postlegislacyjnych. Mecenas wyraźnie zaakcentował konieczność określenia katalogu praw i obowiązków stron konsultacji.


Jakub Wygnański zwrócił uwagę konieczność budowania poczucia współodpowiedzialności obywateli za państwo. Zauważył, że konsultacje społeczne mogą pomóc w rozwiązaniu najbardziej kontrowersyjnych problemów poprzez dopuszczenie społeczeństwa do współdecydowania. Przedstawił również wyniki badań, które definiowały obawy urzędników odnośnie wprowadzania konsultacji (m.in.: niejasność ram prawnych, przekonanie o kosztowności przedsięwzięcia, preselekcję uczestników, brak zainteresowania ludzi sprawami publicznymi, brak wiedzy o tym, jak przeprowadzać konsultacje). Pan Jakub Wygnański omówił również problemy praktyczne związane z konsultacjami na rządowym etapie prac legislacyjnych (nieczytelność procesu, mylenie wymogów jawności z wymogami konsultacji, nagminny deficyt czasu, nieprzystępna forma dokumentów, brak skupienia ich w jednym, łatwo dostępnym miejscu). W wystąpieniu podkreślona została konieczność wyznaczenia standardów konsultacji, najlepiej w formie ustawowej.
 

Otwierając dyskusję, Minister Olgierd Dziekoński poprosił uczestników o próbę odpowiedzi na kilka, sformułowanych przez prof. Zygmunta Niewiadomskiego, pytań, np.: „Jak daleko prawnie ingerować w proces konsultacji – czy wymaga to regulacji ustawowej czy podustawowej?”, „Czy konsultować założenia czy projekt ustawy?”, „Jaka powinna być reakcja organów władzy publicznej na wyniki konsultacji?”.
 

Poleć znajomemu