Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 12 grudnia 2011

V Seminarium Eksperckie - "Dobre praktyki w zakresie stanowienia prawa"

V seminarium eksperckie   |   V seminarium eksperckie V seminarium eksperckie V seminarium eksperckie V seminarium eksperckie

12 grudnia 2011 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się V seminarium eksperckie współorganizowane - tym razem - z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Na zaproszenie Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pana Olgierda Dziekońskiego eksperci związani z Konfederacją wprowadzili do dyskusji poświęconej dobrym światowym praktykom w procesie stanowienia prawa. Dyrektor Departamentu Prawnego PKPP „Lewiatan”, pani Katarzyna Urbańska przedstawiła model australijski, pani Magda Bober z Ambasady Brytyjskiej opowiedziała o systemie obowiązującym w Wielkiej Brytanii, członek zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, pan Tony Housh podkreślił niektóre cenne doświadczenia amerykańskie, a pan Witold Michałek z Business Centre Club skupił się na najlepszych praktykach europejskich gwarantujących zwiększenie uczestnictwa strony społecznej w procesie prawotwórczym.


W dyskusji o możliwościach wykorzystania niektórych rozwiązań wskazanych przez panelistów oraz o metodach dostosowania ich do polskich uwarunkowań udział wzięli ponadto: Katarzyna Borowska („Rzeczpospolita”), Paulina Kieszkowska-Knapik (Obywatelskie Forum Legislacji), Katarzyna Kokocińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marta Kolędowska-Matejczuk (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), Lidia Kołucka-Żuk (Dyrektor Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe), prof. Iwona Niżnik-Dobosz (Uniwersytet Jagielloński), Marta Pawlak (AMCHAM), prof. Teresa Rabska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Krystyna Sieniawska (Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie), Agata Wacławik-Wejman (Prezes Instytutu Prawa i Społeczeństwa, OFL), prof. Andrzej Bałaban (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego), Mieczysław Bąk (ekspert Kongresu Przedsiębiorczości), Rudolf Borusiewicz (Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich), mec. Krzysztof Bramorski, prof. Zbigniew Kmieciak (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego), Artur Kopijkowski-Gożuch (Ministerstwo Gospodarki), Michał Królikowski (Kancelaria Sejmu RP), mec. Eligiusz Krześniak, Grzegorz P. Kubalski (Związek Powiatów Polskich), prof. Zygmunt Niewiadomski (Szkoła Główna Handlowa), Janusz Paczocha (Instytut Ekonomiczny NBP), Artur Pietryka (Helsińska Fundacja Praw Człowieka, OFL), Ryszard Piotrowski (Wydział Prawa i Administracji UW), Wojciech Rogowski (Instytut Ekonomiczny NBP, SGH), Dariusz Sałajewski (Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych), Janusz Smoliński (Związek Województw RP), prof. Włodzimierz Szpringer (SGH), Piotr Waglowski (OFL), Mirosław Wróblewski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz Grzegorz Ziemniak (OFL).
Uczestnicy spotkania wskazali szereg instytucji, które służą usprawnieniu procesu stanowienia prawa w państwach wyróżnianych z tego powodu przez OECD . Wśród tego typu rozwiązań można wymienić:

  •  regułę one in, one out – stanowiącą fragment brytyjskiego programu Better regulation, znaną także w systemie amerykańskim, zgodnie z którą wprowadzeniu nowej regulacji towarzyszy uchylenie regulacji dotychczas obowiązującej w danym zakresie,
  •  stosowanie alternatywnych do regulacji działań takich jak akcje informacyjne czy samoregulacja przez przedsiębiorców,
  •  wyposażanie aktów prawnych w klauzulę przewidującą ich automatyczne wygasanie, chyba że zostanie udowodnione, że dane przepisy są potrzebne i nie wprowadzają nadmiernych obciążeń,
  •  zasadę copy out – szczególnie istotną przy implementacji prawa unijnego i polegającą na wiernym odtwarzaniu normy zawartej np. w dyrektywie bez możliwości obejmowania zakresem przygotowywanego projektu innych zagadnień,
  •  tworzenie stron internetowych, na której wszyscy zainteresowani mogą wydawać swoje opinie na temat przygotowywanej regulacji,
  •  prowadzenie konsultacji społecznych już na początkowym etapie prac (ocena zasadności regulacji i założenia aktu),
  •  moderowanie konsultacji przez specjalne podmioty (np. komisje legislacyjne),
  •  powołanie instytucji odpowiedzialnej za ocenę skutków regulacji,
  •  powołanie instytucji do spraw przeglądu regulacji, która systematycznie wydaje raport odnośnie skutków i jakości regulacji oraz prowadzi rejestr przeglądu skutków regulacji,
  •  funkcjonowanie grup deregulacyjnych doradzających rządowi.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę, że wiele wymienionych powyżej instytucji próbuje się wdrażać do polskiego systemu stanowienia prawa (zasady: one in, one out i copy out, testowe uruchomienie na stronach Ministerstwa Gospodarki portalu, który umożliwia zgłoszenie uwag do danej ustawy, czy do danego aktu prawnego).


Minister Olgierd Dziekoński, dziękując za przygotowanie i udział w spotkaniu zapowiedział, że kolejne seminarium dotyczące systemu stanowienia prawa odbędzie się w styczniu 2012 roku i poświęcone zostanie lobbingowi i rzecznictwu. Ponadto Kancelaria Prezydenta RP zamierza na początku przyszłego roku rozpocząć ekspercką dyskusje poświęconą drugiemu zakresowi funkcjonowania FDP „Sprawne i służebne państwo”, tj. relacjom obywatel-administracja publiczna, szczególnie w sferze regulowanej przepisami materialnego i formalnego prawa administracyjnego. Pierwsze spotkanie zatytułowane będzie „Formuła dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji”.
 

Poleć znajomemu