Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 27 grudnia 2013

Decyzja Prezydenta RP w sprawie ustawy o OFE

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w OFE, podejmując jednocześnie decyzję o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

 

Prezydent ważył z jednej strony argumenty związane z bezpieczeństwem finansów publicznych, mającym umocowanie w konstytucyjnej wartości równowagi budżetowej, a z drugiej strony inne racje konstytucyjne. Prezydent podejmując decyzję brał również pod uwagę fakt, że jak wynika z dostępnych analiz, OFE nie dawały tak wysokich stóp zwrotu jak zapowiadano.
 
Według informacji przekazanych Prezydentowi przez Ministra Finansów wdrożenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa finansów publicznych. W opinii Ministra Finansów bez nowelizacji ustawy o OFE państwowy dług publiczny już w 2014 r. przekroczyłby II próg ostrożnościowy 55% PKB.
 
Jednocześnie, zmiany w OFE wzbudziły szeroką dyskusję wśród prawników. Prezentowane opinie pokazują różnorodność ocen i rozbieżność zdań co do oceny konstytucyjności proponowanych przez rząd przepisów. Biorąc to pod uwagę, Prezydent podjął decyzję, że po podpisaniu ustawy i jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, skieruje ustawę o OFE do kontroli w Trybunale Konstytucyjnym w trybie następczym.
 
Prezydent zamierza wnioskować o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy. W szczególności we wniosku do Trybunału Prezydent przewiduje poddanie kontroli następujące regulacje:
  • zakaz inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa;
  • nakaz inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji;
  • zakaz reklamy OFE i kary za jej naruszenie.
Regulacje te mogą budzić wątpliwość co do zgodności z następującymi zasadami konstytucyjnymi:
  • zaufania do państwa i stanowionego prawa;
  • swobody prowadzenia działalności gospodarczej;
  • ochrony interesów w toku;
  • wolności pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Zmiany w sposobie konstruowania portfela inwestycyjnego przez OFE, wynikające z zakazu inwestowania w skarbowe papiery wartościowe oraz nakazu utrzymywania wysokiego udziału akcji, mogą naruszać zasadę zaufania do państwa i prawa, gdyż budzą niepokój w zakresie bezpieczeństwa emerytalnego i sytuacji przyszłych emerytów. Zgodnie z ustawą, OFE przestaną być zrównoważonymi funduszami emerytalnymi, a staną się funduszami zwiększonego ryzyka, co może narażać wartość jednostek uczestnictwa przyszłych emerytów na zwiększone wahania wynikające ze zmian koniunktury na giełdzie. Przepisy te mogą także nadmiernie ograniczać swobodę prowadzenia działalności gospodarczej przez OFE, które mają ustawowy obowiązek zabezpieczenia nie tylko wysokiej rentowności, ale też bezpieczeństwa aktywów oraz naruszać zasadę ochrony interesów w toku.
 
Jednocześnie Prezydent zwróci się do Trybunału z pytaniem co do konstytucyjności przejęcia przez Skarb Państwa skarbowych papierów wartościowych, gdyż doktryna w tym zakresie nie jest jednoznaczna.  
 
Prezydent podkreśla, że niezależnie od zmian w OFE rząd powinien przedstawić kompleksowy plan wyjścia z unijnej procedury nadmiernego deficytu, zawierający reformy strukturalne, które pozwolą w sposób zrównoważony i trwały zmniejszyć nierównowagę w finansach publicznych. 
Poleć znajomemu