przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 1 czerwca 2012

Czerwiec 2012 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w czerwcu 2012 roku:

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym - podpisana 1 czerwca 2012 r.; Pobierz informację
  2. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 czerwca 2012 r.

  3. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 czerwca 2012 r.; Pobierz informację

  4. Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego - podpisana 12 czerwca 2012 r.; Pobierz informację

  5. Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 czerwca 2012 r; Pobierz informację

  6. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro - podpisana 26 czerwca 2012 r.; Pobierz informację

  7. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. - podpisana 26 czerwca 2012 r.; Pobierz informację

  8. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki - podpisana 26 czerwca 2012 r.; Pobierz informację

  9. Ustawa z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 czerwca 2012 r.; Pobierz informację

  10. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 29 czerwca 2012 r.; Pobierz informację

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.