Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 grudnia 2014

Prezydencki projekt ustawy o ochronie gruntów trafił do Sejmu

Zgodnie z obietnicą złożoną przy okazji wetowania ustawy z dnia 10 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prezydent skierował do Sejmu propozycję nowelizacji tej ustawy.

 

Projekt ma na celu zachowanie ochrony gruntów najlepszych klas bonitacyjnych (I-III) przy jednoczesnym wprowadzeniu w określonych przypadkach zwolnienia z obowiązku każdorazowego uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III.
 
Ma to umożliwić bez przeprowadzenia kosztownej procedury planistycznej zagospodarowanie nieruchomości zlokalizowanych wśród istniejącej zwartej zabudowy, które z uwagi na swoje położenie nie mają znaczenia dla produkcji rolniczej.
 
Zwolnienie dotyczyłoby gruntów klas I-III, które łącznie spełniają następujące warunki:
  1. znajdują się na terenie zwartej zabudowy obszarów wiejskich, to znaczy położone są między gruntami zabudowanymi odległymi od siebie nie więcej niż 150 metrów i posiadającymi dostęp do tej samej drogi,
  2. najmniejsza odległość od tych gruntów do granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie przekracza 50 metrów,
  3. położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  4. ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części.
Zaproponowana przez Prezydenta RP nowelizacja zawiera również zmianę ułatwiającą realizację na gruntach rolnych klas I-III inwestycji celu publicznego, w szczególności takich jak drogi, linie energetyczne, obiekty kultury, szkoły czy boiska szkolne.
Poleć znajomemu