Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Regulamin Konkursu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

dla dziennikarzy prasy lokalnej

 

FILARY DEMOKRACJI LOKALNEJ

 
 
 
§ 1
ORGANIZATOR
 

1.    Organizatorem Konkursu „Filary Demokracji Lokalnej”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2.    Partnerami Konkursu są: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, TVP INFO, Polskie Radio Program Pierwszy oraz Gazeta Wyborcza.

 


§ 2

UCZESTNICY
 

Konkurs jest skierowany do wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy gazet lokalnych o zasięgu gminnym i powiatowym.

 
 
§ 3

PRZEDMIOT KONKURSU

 

Na Konkurs można zgłaszać teksty w dwóch kategoriach:

 

a)    Kategoria 1. Małe Ojczyzny - najlepsze teksty historyczne publikowane w prasie lokalnej od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku. UWAGA: Jeden autor może przesłać najwyżej 3 prace; serie publikacji będą traktowane jak jedna praca.

 

b)    Kategoria 2. Historia Mojej Gazety - esej opowiadający historię powstania i rozwoju działającej gazety lokalnej, napisany przez wydawcę specjalnie na potrzeby Konkursu. Wydawcy kilku tytułów mogą przesłać tekst o wybranej gazecie lub o wydawnictwie, jako całości. UWAGA: Teksty o objętości 10.000 do 15.000 znaków komputerowych, zapisane w programie Word czcionką 12 pkt. Times New Roman.

 
 
§ 4
JURY
 

1.    Laureatów Konkursu wyłania Jury Konkursu. W skład Jury wejdą uznani dziennikarze i redaktorzy, wskazani przez Partnerów Konkursu. Każdy Partner Konkursu wskazuje jednego członka Jury. Organizator Konkursu wskazuje przewodniczącego Jury.

 

2.    Podczas wyboru laureatów Konkursu, Jury będzie kierować się następującymi kryteriami:

 

a)    Kategoria 1. Małe Ojczyzny - atrakcyjność tematu, jego lokalność, rzetelna dokumentacja faktograficzna, relacje świadków, różne punkty widzenia, szersze tło historyczne opisywanego wydarzenia, poprawność językowa.

 

b)    Kategoria 2. Historia Mojej Gazety - bogactwo faktów, pokazanie emocji związanych z budowaniem redakcji, przeszkód i sposobów ich pokonywania, więzi z czytelnikami, pozycji gazety na lokalnym rynku, jej opiniotwórczy charakter.

 

3.    Jury podejmuje decyzje większością głosów.

 

4.    Decyzje Jury są ostateczne.

 
§ 5
NAGRODY
 

1.    Jury przyzna dwie nagrody główne, po jednej w każdej z kategorii.

 

2.    Nagrodami w Konkursie są statuetki „Filary Demokracji Lokalnej” oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000,- zł., ufundowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

 

3.    Kwoty nagród pieniężnych są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 
 
 
§ 6

OGŁOSZENIE KONKURSU ORAZ ZGŁOSZENIA

 

1.    Informacja o ogłoszeniu Konkursu zamieszczona będzie na stronie www.prezydent.pl oraz opublikowana przez Partnerów Konkursu.

 

2.    Zgłoszenia do Konkursu mogą nadsyłać wydawcy, dziennikarze i redaktorzy naczelni prasy lokalnej o zasięgu gminnym lub powiatowym. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP drogą pocztową na adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10 lub e-mailem na adres: .

 

3.    Zgłoszenie musi zawierać: tekst lub cykl tekstów prasowych, informację kiedy i w jakim tytule materiał został opublikowany, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe do autora materiału oraz imię, nazwisko oraz funkcję osoby zgłaszającej, jeśli jest to inna osoba niż autor. Do zgłoszenia należy dołączyć informację uzasadniającą zgłoszenie materiału do Konkursu.

 

4.    Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie zgłaszającego, iż przysługują mu prawa autorskie do zgłaszanego materiału oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

5.    Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2011 roku. Zgłoszenia dostarczone lub nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

6.    W tytule maila lub na kopercie należy dopisać „KONKURS – Filary Demokracji Lokalnej”.

 

7.    Teksty przyjmowane będą w postaci papierowej lub elektronicznej (w formatach: Word DOC, TXT, RTF, PDF). Osoby przesyłające materiały pocztą mogą dołączyć płytę CD ze zgłaszanym materiałem. 

 

8.    Zgłaszający materiał mogą dołączyć wydruk lub stronę gazety, w której materiał się ukazał.

 

9.    W jednym emailu lub w jednej kopercie może znajdować się tylko jedno zgłoszenie. Z danej redakcji można zgłaszać najwyżej 3 publikacje lub serie publikacji będących kontynuacją tego samego tematu.

 
 
§ 7

OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD

 

Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2011 roku w Pałacu Prezydenckim. O wynikach Konkursu jego laureaci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

 
§ 8

DANE OSOBOWE

 

Kancelaria Prezydenta RP jako organizator Konkursu oświadcza, iż dane osobowe osób fizycznych zgłaszających się do Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926, z późn. zm.) oraz, że dane te zbierane i przetwarzane będą tylko do celów związanych z organizacją Konkursu.

 
 
§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu.

2.    Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o przerwaniu lub odwołaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.prezydent.pl i opublikowane przez Partnerów Konkursu.

3.    W sprawach nieprzewidzianych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

 

Poleć znajomemu