Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

REGULAMIN KONKURSU

na wykonanie projektu rzeźby Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Celem Konkursu na wykonanie projektu rzeźby Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, zwanego dalej „Konkursem”, jest wyłonienie projektu rzeźby nagrodowej, zwanej dalej „Statuetką”, która wręczana będzie najlepszym polskim firmom przez Prezydenta RP w corocznym konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP.

§ 2

Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

-          zasady i warunki organizacji Konkursu;

-          tryb powoływania i pracy jury Konkursu, zwanego dalej „Jury”;

-          zasady wyłonienia zwycięzcy Konkursu i prac wyróżnionych.

 
 

Organizator konkursu

§ 3

1.       Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a właściwą w sprawach Konkursu komórką organizacyjną Organizatora jest Biuro Projektów Programowych, zwane dalej „Sekretariatem Konkursu”.

2.       Sekretariat Konkursu mieści się w gmachu Kancelarii Prezydenta RP w Biurze Projektów Programowych przy ul. Wiejskiej 10 

 tel.6951040, adres email: [email protected]
§ 4

Konkurs jest ogłaszany przez Organizatora, który sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Jury.

 
§ 5

Konkurs prowadzony jest we współpracy z zainteresowanymi wydziałami rzeźby szkół wyższych w Polsce, zwanymi dalej „Wydziałami”.

 

Uczestnicy konkursu

§ 6

W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie studenci oraz absolwenci Wydziałów.

§ 7

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury i ich rodziny.

 

Nadsyłanie projektów

§ 8

Uczestnicy Konkursu przesyłają do Sekretariatu Konkursu do 28 kwietnia 2011r. elektroniczną wersję karty zgłoszeniowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu), dostępną do pobrania na stronie internetowej Organizatora.

§ 9

Uczestnicy Konkursu dostarczają do Sekretariatu Konkursu w terminie do 28 kwietnia 2011 roku, do godz.12.00 pełnoplastyczny projekt Statuetki z opisem technicznym i z oryginałem wypełnionej karty zgłoszeniowej, o której mowa w § 8.

§ 10

Organizator może przedłużyć termin nadsyłania prac konkursowych, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.

 
§ 11

Nagrodzony nagrodą główną projekt Statuetki wraz z nadesłanymi dokumentami zgłoszeniowymi nie podlega zwrotowi.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 12

Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić nie więcej niż dwa projekty Statuetki.

 
§ 13

Projekt Statuetki musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.

§ 14

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.

§ 15

Nadsyłane projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który umożliwiłby identyfikację autora.

 

Jury Konkursu

§ 16

Organizator powołuje Jury. Skład Jury jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

§ 17

W skład Jury wchodzi 8 członków, z czego 4 stanowią przedstawiciele Wydziałów

§ 18

Pracami Jury kieruje Przewodniczący wybrany większością głosów przez członków Jury.

§ 19

Dla ważności obrad Jury wymagany jest udział co najmniej 5 członków.

§ 20

Członek Jury może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w Jury.

 
§ 21

Nowi członkowie Jury mogą zostać powołani przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu jedynie w przypadku gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków Jury w jego pracach nie będzie możliwy lub gdy któryś z członków Jury zrezygnuje z członkostwa w Jury.

 

Zasady wyłonienia zwycięzcy i wyróżnionych w Konkursie

§ 22

1.      Członkowie Jury oceniają projekty konkursowe przyznając punkty wg skali od 0 do 5, biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne, estetyczne, kompozycyjne oraz możliwości technologiczne wykonania projektu.

2.      O wyborze zwycięzcy Konkursu i wyróżnionych projektów Statuetki decyduje ilość uzyskanych punktów.

§ 23

W przypadku równej ilości punktów i w sprawach innych niż ocena projektów konkursowych rozstrzyga decyzja Jury podejmowana większością głosów.

§ 24

W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 25

Jury wybiera zwycięzcę Konkursu oraz trzy prace wyróżnione.

§ 26

1.      Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone i podane do publicznej wiadomości m.in. na stronie internetowej Organizatora.

2.      Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

§ 27

Z przebiegu Konkursu Jury sporządza protokół zawierający m.in. wyniki głosowania oraz dane laureatów.

§ 28

Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Nagroda główna i nagrody dodatkowe dla autorów projektów wyróżnionych

§ 29

1.      Jury przyzna jedną nagrodę główną zwycięzcy Konkursu w wysokości 10.000 zł.

 

2.      Jury przyzna także trzy nagrody dodatkowe w wysokości 1500 zł. dla autorów wyróżnionych prac.

 
 

3.      Kwoty nagród są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 
 
 
§ 30

Nagroda główna zostanie wypłacona zwycięzcy Konkursu po zawarciu z Organizatorem umowy o której mowa w § 31. 

 

Wykorzystanie prac i prawa autorskie

§ 31

1.      Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawrze z autorem nagrodzonego nagrodą główną projektu Statuetki odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu Statuetki oraz prawa własności egzemplarza Statuetki dostarczonego w ramach Konkursu.

2.      Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 będzie miało charakter nieodpłatny.

§ 32

Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.

 
§ 33

Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

 

Postanowienia końcowe

§ 34

1.      Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.

2.      Regulamin dostępny jest na Wydziałach oraz na stronie internetowej Organizatora.

3.      Z chwilą dokonania zgłoszenia, osoba wskazana w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający staje się uczestnikiem Konkursu i zgadza się na postanowienia Regulaminu, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia następującej treści:

„Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w Konkursie. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z Konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.”.

 
§ 35

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów w publikacjach dotyczących Konkursu oraz do prezentacji na stronie internetowej Organizatora.

 
§ 36

Niespełnienie wymogów formalnych lub dostarczenie pełnoplastycznego projektu w stanie uszkodzonym powoduje odrzucenie zgłoszenia.

 
§ 37

1.      Projekty Statuetki, za wyjątkiem projektu wskazanego w § 11, podlegają zwrotowi.

2.      Nadesłane dokumenty zgłoszeniowe pozostają w archiwum Konkursu przez okres 3 lat od daty zakończenia procedury konkursowej. Po upływie tego okresu dokumentacja dostarczona przez zwycięzcę Konkursu pozostaje w archiwum Konkursu wieczyście, natomiast pozostała dokumentacja ulega wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.

 
§ 38

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumienia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr133, poz. 833 z późn.zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród (zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do Regulaminu).

§ 39

1.      Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektu Statuetki i dokumentów zgłoszeniowych.

2.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją Konkursu, za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu oraz za brak możliwości skontaktowania się z laureatami wyróżnień lub zwycięzcą Konkursu.

§ 40

1.      Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu.

2.      Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 
§ 41

We wszystkich szczegółowych kwestiach oraz w wyjątkowych okolicznościach, nieprzewidzianych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 
§ 42

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

 
ZAŁĄCZNIKI:

1)      Karta zgłoszeniowa;

2)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 
 
 

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu