Dodatkowe narzędzia

Inicjatywy dotyczące zwiększenia udziału obywateli w realizacji zadań publicznych, działalności gminy lub powiatu na rzecz dobra wspólnego, budowania kapitału społecznego poprzez współpracę władz, obywateli i ich organizacji w gminach i powiatach

Pliki do pobrania

Puławoaktywni to program aktywizacji obywatelskiej mieszkańców Puław, opierający się na szeregu różnych działań, który ma za zadanie wsparcie inicjatyw wpływających pozytywnie na zewnętrzny wizerunek miasta. Program nawiązuje bezpośrednio do idei... więcej

Pliki do pobrania

Gmina Kęty za jeden z celi obrała utworzenie Miejskiej Rady Seniorów. Stworzenie dla tych ludzi możliwości decydowania. Oddania części prawa do zabierania głosu o sprawach społecznie ważnych- przedstawicielom powołanym do reprezentacji mieszkańców gminy... więcej

Pliki do pobrania

Przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne „Cool-turalny człowiek” ma na celu zapoznanie wszystkich uczących się w Zakopanem dzieci z ofertą proponowaną przez instytucje i stowarzyszenia organizujące przedsięwzięcia. Program przygotowuje... więcej

Pliki do pobrania

Wdrożenie pracy socjalnej metodą środowiskową (OSL, PAL) oraz zapewnienie partycypacji społecznej w działaniach na rzecz i przy udziale seniorów oraz przy wykorzystaniu we wszelkich inicjatywach partnerstwa publiczno – prywatnego (współdziałanie z... więcej

Pliki do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się poprzez realizację zadań publicznych w ramach Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi w realizacji których udział bierze ponad 14 000 mieszkańców Dzierżoniowa co stanowi... więcej

Pliki do pobrania

Projekt ma na celu szeroko pojętą promocję Gminy Rabka-Zdrój, poprzez stworzenie turystycznej aplikacji mobilnej, informatora turystycznego oraz jednolitego systemu oznakowania obiektów noclegowych wraz z folderem zawierającym bazę noclegową.... więcej

Pliki do pobrania

Programy Aktywności Lokalnej (PAL) wdrażane w Puławach od 2011 roku w związku z realizacją przez MOPS projektu „Aktywni -niezależni” współfinansowanego prze EFS. Celem PAL jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia i podwyższenie... więcej

Pliki do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi: finansowa i pozafinansowa. Promocja inicjatyw społecznych i wolontariatu. Wsparcie seniorów. Inicjatywa lokalna. Konsultacje społeczne.     Edycja 2015 więcej

Pliki do pobrania

Słupska książnica od lat podejmuje ambitne zadania w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży. Jest prekursorem i głównym organizatorem debat obywatelskich, w których rolę wiodącą pełnią młodzi ludzie. Debaty przygotowywane są przy wsparciu wielu... więcej

Pliki do pobrania

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” jest wyjątkową inicjatywą realizowaną od 2007 roku przez Gminę Miejska Kraków wraz z EDF Polska S.A. i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie. Jej celem jest udzielanie pomocy... więcej

Pliki do pobrania

Budżet obywatelski miasta Krakowa pierwszy raz zrealizowano w 2014 r. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego było (i jest nadal) zwiększenie otwarcia samorządu na głos mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności... więcej

Pliki do pobrania

10 rok działa w Krakowie Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS. Realizuje on różnorodny i szeroki zakres zadań dot. aktywizacji organizacji pozarządowych, współpracy samorządu z III sektorem i rozwoju społeczeństwa... więcej

Pliki do pobrania

Program „Zielony Wałbrzych 2020” określa cele ekologiczne wraz z kierunkami działań do roku 2020: czystość wód, ochrona powietrza atmosferycznego, właściwa gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, ochrona przyrody.   Edycja 2015 więcej

Pliki do pobrania

Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny (WBP) 2014 jest kolejną inicjatywą włodarzy miasta mającą na celu pobudzenie aktywności mieszkańców Wałbrzycha, zwiększenie ich zaangażowania w rozwój poszczególnych dzielnic lub całego miasta oraz włączenie wszystkich... więcej

Pliki do pobrania

Wdrażając w życie w 2010 roku konkurs „ŁADNY DOM” Gmina Wałbrzych miała na celu docenienie wysiłku właścicieli, współwłaścicieli oraz wspólnot mieszkaniowych podejmujących trud realizacji prac remontowych lub modernizacyjnych budynków... więcej

Pliki do pobrania

Obywatelska Dąbrowa to zbiór międzysektorowych przedsięwzięć, których zadaniem jest funkcjonowanie systemu pozwalającego na osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym miasta, rozwój instytucji społeczeństwa obywatelskiego... więcej

Pliki do pobrania

Angażowanie instytucji, organizacji i obywateli do wspólnych działań mających na celu popularyzację i ochronę dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny, edukację pozaszkolną dzieci i młodzieży oraz starszych mieszkańców gminy.     Edycja 2015 więcej

Pliki do pobrania

Wspieranie inicjatyw sportowych mieszkańców i Stowarzyszeń poprzez: 1. Wsparcie finansowe gminy na realizację zadań w zakresie sportu. 2. Odpowiednio przygotowaną bazę infrastruktury sportowej. W gminie Gogolin nie brakuje osób zaangażowanych w... więcej

Pliki do pobrania

W celu aktywizacji mieszkańców gminy Gogolin oraz lokalnych liderów do działalności na rzecz własnych lokalnych środowisk powstał pomysł organizacji konkursu „Piękniejsza Gmina Gogolin”. Konkurs polegał na wyłonieniu: najaktywniejszego... więcej

Pliki do pobrania

Utworzenia portalu www.malanow.pl miało na celu stworzenie odpowiednich warunków do współpracy wielu grup społecznych znajdujących na terenie gminy Malanów. Portal stał się miejscem, gdzie mieszkańcy mogą integrować się ze swoją gminą, a także czerpać... więcej

Pliki do pobrania

Gmina Miedzichowo wraz z podmiotem prywatnym podjęła się wspólnej inicjatywy, dzięki której wyremontowano nieużywany od 23 lat budynek. Dostosowano pomieszczenia pod działalność edukacyjno-oświatową z przeznaczeniem na przedszkole. Powstały sale... więcej

Pliki do pobrania

Gmina Stare Miasto zapewniła pełnowymiarowy zakres opieki przedszkolnej dla wszystkich dzieci z jej terenu. Działania te były podjęte w wyniku oczekiwań i potrzeb społecznych mieszkańców oraz przy ich znacznym poparciu. W wyniku przeprowadzonych działań... więcej

Pliki do pobrania

Powiat Przasnyski utworzony w 1998 r. z najbardziej peryferyjnych i biednych gmin dawnych województw ostrołęckiego i ciechanowskiego należał do najmniej rokujących pod względem potencjału rozwojowego na Mazowszu i w Polsce. Nadrobienie historycznych... więcej

Pliki do pobrania

Program profilaktyczny “TrzebiatOFF - Aktywuj Trzebiatów” to cykl spotkań, warsztatów i wydarzeń aktywizujących młodzież z terenu gminy Trzebiatów. Projekt rozpoczął się w październiku 2011 roku. TrzebiatOFF to comiesięczne spotkania... więcej

Pliki do pobrania

Decyzją władz samorządowych w 2006 roku w Gminie Udanin został wprowadzony umownie nazwany tzw. Fundusz Sołecki w formie „5 zł na mieszkańca”. Realizacja tego działania polegała na wyodrębnieniu w budżecie gminy Udanin środków finansowych na... więcej

Pliki do pobrania

W roku 2014 gmina Choroszcz jako jedna z pierwszych w województwie i pierwszy raz w swojej historii wydzieliła 150 tys. zł z budżetu na 2015 r. (stanowiło to 0,5% planowanych łącznych wydatków budżetu gminy) i umożliwiła społeczności miasta złożenie... więcej

Pliki do pobrania

Wdrożenie procesu w 2014 roku rozpoczęto od konsultacji społecznych na temat zasad procedury budżetu obywatelskiego. Uzupełnieniem była kampania edukacyjna, w trakcie której informowano o założeniach budżetu i poprawności pisania wniosków. Czerwiec był... więcej

Pliki do pobrania

„17. Otwarty Uniwersytet Powiatu Poznańskiego” to wykłady akademickie w formie cyklu, dotyczące m.in. życia społecznego i gospodarczego. Obejmują one relacje pomiędzy historią i współczesnością powiatu poznańskiego i jego mieszkańców. Wykłady... więcej

Pliki do pobrania

W 2014 roku w Radomiu odbyła się druga edycja Budżetu Obywatelskiego, który w zamyśle jego twórców jest przede wszystkim ważnym narzędziem budowania lokalnych więzi i Społeczeństwa Obywatelskiego. Tegoroczna edycja zaangażowała ponad 16 000 Radomian, w... więcej

Pliki do pobrania

Dzień Dziecka w Urzędzie Miejskim w Radomiu pn.: „Strach ma wielkie OCZY, czyli nie taki Urząd straszny”, zorganizowany został w związku z Międzynarodowym Dniem Dziecka. Głównym celem projektu było ukazanie dzieciom idei społeczeństwa... więcej

Pliki do pobrania

W maju 2014 r. Miasto Gorzów ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. domu dziennego pobytu dla 15 osób starszych”, który wygrała... więcej

Pliki do pobrania

Wzmocnienie udziału mieszkańców w samorządzie gminnym i aktywizację własną: Wdrażanie nowych narzędzi konsultacji publicznych. Podnoszenie standardów współpracy jednostki samorządu terytorialneg z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzanie nowych nawyków... więcej

Pliki do pobrania

Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne opiera się na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu. Jest partnerstwem czterosektorowym, jednym z pierwszych i nadal nielicznych działających w takiej... więcej

Pliki do pobrania

Współpraca finansowa. Współpraca pozafinansowa Projekt akademia organizacji pozarządowych – szkolenia. Wsparcie seniorów. Inicjatywa lokalna. Konsultacje społeczne. Promocja inicjatyw społecznych i wolontariatu. Księga standardów działania... więcej

Pliki do pobrania

„Razem Przeciw Razom" to inicjatywa, której główną potrzebą jest wypracowanie i zastosowanie nowych narzędzi służących przeciwdziałaniu zjawisku przemocy w rodzinie. Cele to: zastosowanie nowych rozwiązań w obszarze marginalizacji społecznej... więcej

Pliki do pobrania

Poprawa komunikacji społecznej w Gminie Świeszyno odbywa się poprzez realizację projektu „Internet oknem na ś[email protected] [email protected]ńców Gminy Świeszyno”; Mieszkańcy Gminy Świeszyno uzyskali możliwość korzystania z Internetu. Beneficjentami projektu są... więcej

Pliki do pobrania

Poprzez zrodzoną inicjatywę szeroko rozumianej Edukacji kulturowej oraz inicjatywy oddolnej w ZSS w Sycewicach powstały ukierunkowane lokalne działania pod postacią Projektu Szkoła – nasze kulturowe dziedzictwo, którego głównym celem było... więcej

Pliki do pobrania

Budżet Partycypacyjny to pierwszy taki program w powiecie wołomińskim mający na celu zwiększenie partycypacji mieszkańców w procesie podejmowania decyzji. Markowianie formułowali zadania oraz decydowali, które z nich należy zrealizować w ramach... więcej

Pliki do pobrania

Grupa wsparcia dla rodziców oferuje specjalistyczną pomoc rodzicom oraz otacza opieką same dzieci. Grupa ta dedykowana jest rodzicom dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju. Ma na celu m.in. wzajemne poznanie się, integrację rodzin znajdujących się... więcej

Pliki do pobrania

Ideą projektu realizowanego przez Miasto Częstochowę z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, dotyczącego wdrożenia w mieście budżetu partycypacyjnego, jest wspólne opracowanie przez mieszkańców unikalnych dla Częstochowy zasad... więcej

Pliki do pobrania

W 2012 roku władze gminy Płużnica przystąpiły do opracowania dokumentacji dla zadania „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Ostrowo”. W prace te włączyła się Młodzieżowa Rada Gminy Płużnica. W innowacyjny sposób przeprowadziła diagnozę... więcej

Pliki do pobrania

Radomski Budżet Obywatelski ma na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Stanowi rodzaj konsultacji społecznych w sprawie wydatkowania części budżetu Gminy Miasta Radomia na wskazane przez... więcej

Pliki do pobrania

"Sępoleński Uniwersytet Dziecka” to program, który jest realizowany na terenie gminy Sępólno Krajeńskie. Głównym celem jest kształtowanie u najmłodszych mieszkańców gminy postaw prospołecznych - opartych na wartościach. Współczesny świat staje... więcej

Pliki do pobrania

Animacja społeczno-kulturalna mieszkańców gminy Stronie Śląskie, gmin sąsiadujących zarówno po polskiej i czeskiej stronie granicy, mieszkańców powiatu, mieszkańców gmin partnerskich oraz turystów. Wspieranie współpracy transgranicznej w dziedzinie... więcej

Pliki do pobrania

Akcja Budżet Obywatelski Gminy Milicz 2014 realizowana była już po raz drugi z inicjatywy burmistrza Pawła Wybierały, który na ten cel przeznaczył 1 mln zł – 1,2% budżetu gminy na 2014 r. Szeroko zakrojona kampania promocyjna przyniosła pożądane... więcej

Pliki do pobrania

Zawiązanie Grupy Doradczej to jedno z działań podjętych w Programie Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Teraz My!”. Celem funkcjonowania Grupy jest koordynacja działań, opiniowanie przedsięwzięć podejmowanych w ramach... więcej

Pliki do pobrania

Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, uchwalona przez Radę Miejską w 2011 r., realizowana była w Gminie Milicz już dwukrotnie: w edycji na 2012 r. przeznaczono na ten cel 100 000 zł, a mieszkańcy złożyli 26 wniosków, w edycji na... więcej

Pliki do pobrania

„Budżet obywatelski” jest metodą współtworzenia lokalnego budżetu. Pozwala mieszkańcom uczestniczyć w określaniu priorytetów inwestycyjnych, ułatwia składanie własnych propozycji przeznaczenia gminnych środków budżetowych, jest narzędziem... więcej

Pliki do pobrania

Projekt dotyczy wspólnotowej realizacji przedsięwzięcia historyczno – kulturalnego Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą oraz widowiska, teatr żywy na ulicy, Nalot bombowy na Mławę w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbywa się... więcej

Pliki do pobrania

Budżet Obywatelski w Sopocie – w 2011 roku jako pierwszy w Polsce Sopot zaprosił mieszkańców do zagospodarowania części budżetu miasta na inwestycje, które według nich są najbardziej potrzebne. Od tej pory w mieście powstały dziesiątki mniejszych i... więcej

Pliki do pobrania

„Śniadania Obywatelskie w Białymstoku” to cykl spotkań Prezydenta Miasta Białegostoku z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców miasta. Służą omówieniu ważnych i aktualnych problemów społecznych oraz... więcej

Pliki do pobrania

W 2013 r. Białystok po raz pierwszy dołączył do miast, w których mieszkańcy bezpośrednio decydują o części wydatków na inwestycje. Na projekty obywatelskie przeznaczono 10 mln zł z budżetu miasta. W przeliczeniu na mieszkańca jest to jeden z najwyższych... więcej

Pliki do pobrania

Gdańskie Dni Sąsiadów to okazja do spotkania i poznania sąsiadów. Zabawa na świeżym powietrzu, spotkanie przy grillu czy święto ulicy – jest wiele sposobów, by wspólnie spędzić czas. Dzięki prostemu gestowi zaproszenia na spotkanie, dzieląc się... więcej

Pliki do pobrania

Active Citizens - Aktywna Społeczność to międzynarodowy projekt British Council. Od roku 2011 odbywa się na Pomorzu koordynowany lokalnie przez Instytut Kultury Miejskiej. Jego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, wspieranie aktywnych postaw... więcej

Pliki do pobrania

Pod nazwą „Metropolitanka” kryją się dwie główne inicjatywy – artystyczna oraz turystyczna. Zebrane w ramach projektu opowieści posłużyły do wytyczenia w Gdańsku tras herstorycznych (z ang. „her story”- jej historia, w... więcej

Pliki do pobrania

Narada obywatelska to metoda współpracy i dialogu mieszkańców z władzami lokalnymi. To narzędzie poprawy komunikacji mieszkańców z władzami lokalnymi, co ma bardzo duży wpływ na poprawę stanu dialogu społecznego i obywatelskiego. W Rejowcu Fabrycznym w... więcej

Pliki do pobrania

JAWORZNICKI BUDŻET OBYWATELSKI STANOWI DOSKONAŁY PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY MAGISTRATU I MIESZKAŃCÓW MIASTA. WSPÓLNE STARANIA SPOWODOWAŁY, ŻE W WIELU JAWORZNICKICH DZIELNICACH POWSTANĄ NOWE MIEJSCA DO ZABAW, REKREACJI I UPRAWIANIA SPORTU DLA JAWORZNICKICH... więcej

Pliki do pobrania

Program inicjatyw lokalnych powstał w celu zwiększenia aktywności obywatelskiej mieszkańców dla wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy, zmierzających do poprawy warunków ich życia. Aby wystąpić z wnioskiem o realizację zadania publicznego... więcej

Pliki do pobrania

Ideą Programu jest, umożliwienie mieszkańcom zgłoszenia do realizacji przez Miasto konkretnego zadania publicznego, istotnego z ich punktu widzenia, z perspektywy własnego podwórka. „Program 5/6” pozwala w dość elastyczny sposób reagować na... więcej

Pliki do pobrania

W Bydgoszczy została wprowadzona „Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020”. Jej kształt, sposoby realizacji założeń i metody monitorowania zostały określone przez przedstawicieli różnych środowisk, tzw.... więcej

Pliki do pobrania

Dąbrowski Budżet Partycypacyjny umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o części wydatków z budżetu miasta. To nie plebiscyt, a narzędzie służące do budowania dialogu i edukacji obywatelskiej oraz stopniowej zmiany w zarządzaniu wspólnotą lokalną.... więcej

Pliki do pobrania

„Aktywni na ziemi średzkiej” to autorski program grantowy przygotowany i wdrożony przez Gminę Środa Śląska pilotażowo w roku 2012, kontynuowany w roku 2013 (planowana jest także edycja w roku 2014), mający pobudzić aktywność mieszkańców gminy... więcej

Pliki do pobrania

III Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” to projekt zrealizowany z inicjatywy Straży Miejskiej w Toruniu skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. kujawsko-pomorskiego. Jego celem... więcej

Pliki do pobrania

My też potrafimy – to działania mające na celu promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie, prezentację dorobku artystycznego, inicjowanie przez osoby niepełnosprawne akcji charytatywnych oraz integrację ze społecznością... więcej

Pliki do pobrania

Ełcki pakiet obywatelski to pakiet sześciu uchwał przyjęty przez ełckich radnych (październik 2013), dający mieszkańcom Ełku realną możliwość pełniejszego uczestnictwa w zarządzaniu sprawami miasta. W ramach pakietu znajduje się m.in. częstsze... więcej

Pliki do pobrania

Karta Dużej Rodziny to projekt realizowany przez władze Miasta Legionowo w partnerstwie z lokalnymi przedsiębiorcami. Projekt ma na celu zapewnienie wielodzietnym rodzinom z terenu Legionowa benefitów, poprzez umożliwienie im korzystania z usług i... więcej

Pliki do pobrania

W 2012 r. Dom Kultury Śródmieście przy wsparciu Fundacji Pole Dialogu zaprosił mieszkańców do decydowania o całym swoim budżecie programowym na rok 2013 w wysokości 650 tyś. zł. Realizacja Budżetu Partycypacyjnego w Domu Kultury Śródmieście dla Fundacji... więcej

Pliki do pobrania

Budowa zaufania społecznego poprzez konsultacje z NGO w powiecie kartuskim. Działania Powiatu Kartuskiego od paru lat nakierowane są na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, czego wymierny efektem jest 340 organizacji pozarządowych zrejestrowanych w... więcej

Pliki do pobrania

Od r. 2007 samorząd gminy systematycznie buduje mechanizmy aktywnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez m.in.: stworzenie systemu konsultacji społecznych, promocję tworzenia i działalności NGO`s oraz konkursu ofert, wdrożenie funduszu sołeckiego,... więcej

Pliki do pobrania

W 2013 roku po raz pierwszy w Zarach zaistniała inicjatywa pn.: „Budżet Obywatelski”. Projekt ten został stworzony w celu zwiększenia uczestnictwa mieszkańców w projektowaniu lokalnych wydatków oraz chęci pobudzenia aktywności obywatelskiej.... więcej

Pliki do pobrania

W ramach „Razem Przeciw Wykluczeniu Społecznemu” największego projektu systemowego realizowanego w partnerstwie z organizacją pozarządową w Śląskim, zastosowano unikatowe rozwiązanie w celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Innowacja... więcej

Pliki do pobrania

Klub Dojrzałego Człowieka (KDC) działa w gminie Celestynów, jest nieformalną grupą zrzeszającą w swych szeregach seniorów z terenu gminy Celestynów. Celem KDC jest aktywizowanie oraz integracja osób starszych, wycofanych społecznie poprzez pobudzanie... więcej

Pliki do pobrania

Gmina Stare Miasto wybudowała Innowacyjno – Integracyjny Ośrodek Edukacji Przedszkolnej w Starym Mieście. Powstał obiekt przedszkolny dla 150 dzieci, które realizują naukę w 6 oddziałach. Jeden z nich jest oddziałem integracyjnym. Na jego... więcej

Pliki do pobrania

Miasto Gorzów realizuje co roku Miejską Kampanię Edukacyjno – Informacyjną „Obudź się”, która ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i wszelkim przejawom wykluczenia społecznego. W 2013 r. roku odbywa się jej jedenasta edycja.... więcej

Pliki do pobrania

Miasto Gorzów Wlkp. od dwóch lat umożliwia mieszkańcom Gorzowa Wlkp. zadecydowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego na co zostanie przeznaczona część pieniędzy z budżetu miasta, tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta. Dzięki wprowadzeniu budżetu... więcej

Pliki do pobrania

Plac Zabaw Generała Sowińskiego jest przykładem na to, że mieszkańcy mają realny wpływ na zmiany w swoim otoczeniu. W marcu 2012 r. Rada Dzielnicy Wieniawa jako pierwsza w Lublinie, odpowiadając na apel Urzędu Miasta, spotkała się z mieszkańcami, aby w... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności jest wspólna realizacja z mieszkańcami zainteresowanych ulic obiektów infrastrukturalnych w postaci sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetlenia ulicznego, nawierzchni dróg osiedlowych oraz obiektów małej architektury.... więcej

Pliki do pobrania

Budowanie wspólnoty obywatelskiej prowadzone jest systematycznie od 2007r., czego naturalną konsekwencją jest powołanie Partnerstwa Lokalnego. Partnerstwo jest porozumieniem zawartym pomiędzy 26 instytucjami i organizacjami pozarządowymi, którego celem... więcej

Pliki do pobrania

Miasto Oświęcim w 2012 r. wprowadziło program „Społeczna Inicjatywa Rad Osiedli” jako mechanizm służący pogłębianiu społecznej aktywności poprzez realizację potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców osiedli. Począwszy od 2012 r. dla dwunastu rad... więcej

Pliki do pobrania

„Rzeczniowski rajd rowerowy – Ty i ja, rowery dwa” to przedsięwzięcie cykliczne realizowane przez Urząd Gminy w Rzeczniowie we współpracy z mieszkańcami i organizacjami z terenu gminy. Pomysł rajdu rowerowego narodził się podczas... więcej

Pliki do pobrania

Poznańska Kawiarenka Obywatelska to nowy projekt, który umożliwia młodym ludziom bezpośredni kontakt z Prezydentem i rozmowę, przy kawie i ciastku, o ważnych sprawach dziejących się w mieście, wyrażenie swojej opinii i przedstawienie swoich pomysłów. więcej

Pliki do pobrania

Gmina Słupca wdrożyła fundusz sołecki od 2013 roku. W ramach tych wniosków mieszkańcy wskazywali udział własny w postaci prac społecznych. W 2013 roku zorganizowano konkurs pod tyt. „Najładniejsza Choinka Bożonarodzeniowa”, który miał na celu... więcej

Pliki do pobrania

Projekt „Bielsko-Biała łączy ludzi”, realizowany w partnerstwie z Ludowym Klubem Sportowym „Zapora” Wapienica, jest odpowiedzią na istniejący poziom bezrobocia, a co za tym idzie wzrost izolacji społecznej i innych zagrożeń wśród... więcej

Pliki do pobrania

Głównym przedmiotem zorganizowanej aktywności był udział w partycypacji obywatelskiej, który miał się przejawiać zaangażowaniem i bezpośrednim udziałem mieszkańców w procesie zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego oraz w wyborze zadań do... więcej

Pliki do pobrania

Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach zawiera dane o wszystkich umowach zawartych przez Powiat Wadowicki od 1 stycznia 2013 r. więcej
Gmina Dąbrowa Tarnowska zrealizowała projekt renowacji synagogi chasydzkiej pochodzącej z II połowy XIX wieku i dostosowała budynek do pełnienia funkcji Ośrodka Spotkania Kultur. Obiekt służy do prowadzenia różnego rodzaju działań edukacji obywatelskiej... więcej

Pliki do pobrania

Rada Powiatu Bialskiego przyjęła stanowisko ogłaszające „Rok 2013 Rokiem Powstania Styczniowego w Powiecie Bialskim”, gdyż wydarzenia powstańcze miały tu miejsce. Rok zainicjowała sesja Rad Powiatu Bialskiego i Białej Podlaskiej. Do obchodów... więcej

Pliki do pobrania

Ciekawe inicjatywy służące integracji, aktywizacji i współdziałaniu mieszkańców to mocna strona społeczności powiatu gostyńskiego. Mając to na uwadze, Zarząd Powiatu zaproponował realizację ciekawych przedsięwzięć w oparciu o środki finansowe, które... więcej

Pliki do pobrania

Budżet obywatelski po raz pierwszy realizowany w naszej gminie dotarł do tysięcy mieszkańców. Jego istotą było włączenie jak najszerszej rzeszy obywateli lokalnej społeczności w tworzenie społeczeństwa współdecydującego o zadaniach do realizacji, a także... więcej

Pliki do pobrania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zajmuje się udzielaniem szeroko pojętej pomocy mieszkańcom Kościerzyny. Realizuje się w nim szereg programów i projektów aktywizujących mieszkańców. Założeniem towarzyszącym realizacji pracy socjalnej w... więcej

Pliki do pobrania

Gmina Mińsk Mazowiecki wdrożyła program inicjatyw lokalnych. Program funkcjonuje na terenie gminy od 2012 r. W ramach programu mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do wspólnej realizacji wskazując udział własny w postaci prac społecznych, świadczeń... więcej

Pliki do pobrania

Budżet Obywatelski umożliwił mieszkańcom Elbląga zdecydowanie, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta. Była to pierwsza tego typu inicjatywa w historii Elbląga. Dzięki wprowadzeniu budżetu partycypacyjnego mieszkańcy mieli wpływ na... więcej

Pliki do pobrania

Celem kampanii ETZT było zachęcenie mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń poprzez promocję ekologicznych środków transportu i zaangażowanie krośnian w szereg innowacyjnych przedsięwzięć, integrujących wszystkie pokolenia.... więcej

Pliki do pobrania

Projekt pn. „Budowa kultury konsultacji społecznych partycypacji i wzajemnej informacji 2.0” Zielonce został wdrożony w 2012 r. i od tego momentu jest konsekwentnie rozszerzany. Priorytetem programu było uruchomienie aktywności mieszkańców do... więcej

Pliki do pobrania

Projekt pt. „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego” w ramach Priorytetu IV Kultura, Działania 4.3 Promocja kultury RPO Województwa... więcej

Pliki do pobrania

Budżet obywatelski oparty jest na dialogu mieszkańców z władzami miasta. Dzięki tej inicjatywie obywatele mają możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju miasta i kształtowaniu przestrzeni miejskiej. To społeczność lokalna decyduje priorytetach oraz o... więcej

Pliki do pobrania

W 2011 roku Gmina Reszel zgłosiła swój akces do pilotażowego programu „Decydujmy razem” - wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. Projekt powstał w... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności Gminy Morawica jest budowanie przez samorząd społeczeństwa obywatelskiego, w którym mieszkańcy gminy zrzeszeni w organizacje pozarządowe oraz inne formacje stanowią o kierunkach działania samorządu na rzecz lokalnej społeczności.... więcej

Pliki do pobrania

Istotą realizacji programów profilaktycznych jest współdziałanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jednym z głównych sprzymierzeńców policji w kreowaniu polityki bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych są samorządy, które reprezentuje Komisja... więcej

Pliki do pobrania

Przygotowania do jubileuszu 700. urodzin w Kowalu króla Kazimierza Wielkiego, jako kanwa rozwoju społeczności obywatelskiej, integracji społecznej i budowy tożsamości 3,5 tysięcznej wspólnoty samorządowej, w oparciu o chlubne karty historii. Z inicjatywy... więcej

Pliki do pobrania

Od 2006 r. budowane jest Partnerstwo Lokalne. Podczas spotkań z mieszkańcami prezentowano ideę ich tworzenia. W wyniku tego zaczęły powstawać organizacje obywatelskie zrzeszające mieszkańców. W gminie powstało 14 nowych organizacji. Przedmiotem działań... więcej

Pliki do pobrania

Od 2010 roku gdyński samorząd inicjuje szereg innowacyjnych społecznie projektów dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej w konsultacji z mieszkańcami. „Gdynia w dialogu z mieszkańcami”, bo tak można nazwać ten szereg przedsięwzięć,... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego było zorganizowanie konsultacji społecznych poświęconych Budżetowi Miasta na rok 2013 w oparciu o technikę budżetu partycypacjnego. Konsultacje polegały na zgłaszaniu przez mieszkańców i organizacje... więcej

Pliki do pobrania

Partnerstwo publiczno-społeczne Wspólnie dla Miasta, to porozumienie organizacji pozarządowych i Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej na rzecz wypracowania narzędzi dialogu społecznego i wspierania aktywności obywatelskiej. W jego efekcie powstał... więcej

Pliki do pobrania

Prace nad Strategią rozwoju Opola trwały niemal 2 lata. Jednym z etapów były konsultacje społeczne. Debata publiczna trwała od III 2011 do IX 2012. Konsultacje przybierały różne formy: badań ankietowych, w tym za pośrednictwem strony internetowej,... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności jest unikalny i innowacyjny sposób tworzenia dokumentu dotyczącego działań inwestycyjnych Gminy. Tworzony jest on na okres 5 lat i jest to już drugi tego typu dokument w Gminie Tarnowo Podgórne. Plan Rozwoju Lokalnego powstaje w... więcej

Pliki do pobrania

Dzień Życzliwości to kampania społeczna, której celem jest promocja życzliwości, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży, zachęcanie do czynienia dobra na co dzień, a także budowanie wizerunku Wrocławia jako miasta ludzi życzliwych.... więcej

Pliki do pobrania

Bydgoski Pakt dla Kultury – pierwsza w Polsce, stworzona oddolnie umowa społeczna umożliwiająca obywatelski udział w zarządzaniu kulturą, oddająca prawo wpływania na jej kształtowanie twórcom życia kulturalnego. Umowa zawarta została pomiędzy... więcej

Pliki do pobrania

Samorząd powiatu elbląskiego od wielu lat wspiera rozwój organizacji pozarządowych oraz promuje aktywność społeczną na wsi m.in. poprzez wyłanianie najciekawszych inicjatyw zrealizowanych przez społeczności lokalne przy wsparciu władz samorządowych.... więcej

Pliki do pobrania

Programem pn. Zielone Podwórka” zostały objęte nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi, do których Wspólnoty Mieszkaniowe uzyskały tytuł prawny w postaci umów dzierżaw lub użyczenia.Program jest współfinansowany w 75% przez Miasto i w 25%... więcej

Pliki do pobrania

,,Na ścieżkach wspólnej historii” to wymiana młodzieży organizowana w wyjątkowym trójkącie: polska Gołdap, niemieckie Stade i izraelskie Givat Shmuel. Każdego roku – po kolei w każdym państwie – spotykają się młodzi Polacy, Niemcy i... więcej

Pliki do pobrania

Prace nad dokumentem Strategii opierały się o szereg wzajemnie uzupełniających się metod prac analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, takich jak: analiza danych zastanych, badania wśród mieszkańców Gminy, spotkania warsztatowe grupy skupiającej... więcej

Pliki do pobrania

Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Struga działa już od dwóch lat. Zostało utworzone w ramach struktur Urzędu Miejskiego w Radomiu z inicjatywy Prezydenta Miasta. Powstało, aby pomagać w zabezpieczaniu najpilniejszych potrzeb radomskich... więcej

Pliki do pobrania

Program Edukacja Przedsiębiorczości jest unikatowym zbiorem projektów edukacyjnych, dedykowanych różnym grupom wiekowym. Ich wspólnym celem jest promowanie kultury przedsiębiorczości oraz szerzenie świadomości konsumenckiej. Cel długofalowy natomiast, to... więcej

Pliki do pobrania

W maju 2010 r. Gmina Kobylnica, SWIL „Gmina 2010” oraz Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zawarły umowę dotyczącą wspólnej realizacji projektu „Program wykorzystania energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica”... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działania jest prowadzenie polityki rozwoju przy aktywnym udziale poszczególnych grup społeczności lokalnej w formułowaniu polityki, decydowaniu i wdrażaniu. Jednocześnie w swoich priorytetach działania stawiamy na równowagę w zakresie... więcej

Pliki do pobrania

Bank Czasu organizuje ruch samopomocy i inicjatywę społeczną wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystuje kapitał społeczny tkwiący w społeczności lokalnej. Ideą Banku Czasu jest pośredniczenie we... więcej

Pliki do pobrania

ZIELONE PODWÓRKA SZCZECINA to program dofinansowywania z budżetu Miasta prac związanych z zagospodarowaniem terenów przy budynkach wspólnot mieszkaniowych. Program daje zainteresowanym wspólnotom możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów wykonania... więcej

Pliki do pobrania

Miejska Dżungla to projekt dotyczący problemów osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom Miasta, a w szczególności młodzieży szkolnej, problemów osób niepełnosprawnych, przełamanie barier mentalnych w kontaktach z osobami... więcej

Pliki do pobrania

Program rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu wraz z pakietem uchwał wspomagających jego realizację został przyjęty uchwałą Rady Miasta Sopotu z dnia 27 listopada 1997r.  (...) Stworzenie mechanizmów pomocowych umożliwiających rewitalizację... więcej

Pliki do pobrania

W gminie Długosiodło zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Aby sprostać zleconym zadaniom i wymogom, pracownicy Ośrodka zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań, wdrażać nowatorskie formy pomocy oraz rozwijać... więcej

Pliki do pobrania

Innowacyjny Proces Wyborów Samorządowych Szczebla Gminnego ma na celu wprowadzenie aktywności wśród obywateli, w procesie wyłaniania władz lokalnych, to jest wyłonienia Rady Gminy i Wójta Gminy. Proponowana innowacyjność procesu wyborczego polegać ma na... więcej

Pliki do pobrania

Sytuacja panująca w zabytkowych centrach wielu miast wydaje się przypominać węzeł gordyjski. Centra te stanowią bowiem miejsce, gdzie koncentruje się ruch turystyczny, a zatem powinny stanowić wizytówkę danego miasta. Wizytówki takiej zazwyczaj nie... więcej

Pliki do pobrania

„Daj mi szansę ja też potrafię” to program, który realizowany jest w Ełku przez pedagogów ulicy. Głównym celem jest aktywizacja społeczna młodych ełczan w wieku 10 – 20 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, ich... więcej

Pliki do pobrania

Gmina Trzemeszno – jako jedna z czterech samorządów województwa wielkopolskiego – przystąpiła w marcu 2011 roku do realizacji projektu „Decydujmy razem”, którego celem jest upowszechnienie systemu partycypacji, by stała się trwałą... więcej

Pliki do pobrania

Gmina Olsztyn przystąpiła do konsultacji społecznych Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia Olsztyna, czyli dokumentu określającego zakres i kierunek rozwoju tej części miasta. Ma to być wielobranżowy dokument graficzno-opisowy,... więcej

Pliki do pobrania

Wspólne z mieszkańcami przygotowanie Regulaminu trybu realizacji i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej na rok 2012 w oparciu o zapisy Uchwały Nr 187/XIII/2011 Rady miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu i... więcej

Pliki do pobrania

Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych – wdrażanie idei partycypacji społecznej. W styczniu 2011 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy utworzone zostało Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych. Zadaniem biura jest... więcej

Pliki do pobrania

Przygotowanie aktu prawa miejscowego w procesie konsultacji z mieszkańcami miasta. Efektywne wdrażanie w życie działań z zakresu partycypacji społecznej. Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom miasta aktywnego uczestniczenia w przygotowaniu aktu... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności są konsultacje społeczne dotyczące planowania przestrzennego.   Prowadzone są w Poznaniu od 5 lat (zrealizowano już ok. 200 spotkań). Uczestniczą w nich wszystkie zainteresowane strony: mieszkańcy, rady osiedli,... więcej

Pliki do pobrania

 Gmina Miejska Dzierżoniów w lutym 2011 roku znalazła się w elitarnym gronie gmin i powiatów, biorących udział w pilotażowym programie pn. „Decydujmy Razem”. Uczestnicy projektu mieli możliwość testowania modeli partycypacji publicznej w... więcej

Pliki do pobrania

Regionalna Akademia Samorządowa to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest edukacja oraz promocja wartości i działań samorządu województwa łódzkiego, a także działalności i funkcjonowania Unii Europejskiej,... więcej

Pliki do pobrania

Urząd Miasta Łodzi między 20 grudnia 2011 r. a 22 stycznia 2012 r. przeprowadził konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+. Ich celem było: dostosowanie głównych kierunków rozwoju Miasta zapisanych w projekcie... więcej

Pliki do pobrania

W ramach projektu partnerskiego „NOVUS – Program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” zrealizowano narzędzie pn. „Elektroniczny System Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi”... więcej

Pliki do pobrania

Włączenie społeczności lokalnej do budowania najlepszego programu jakości i efektywności nauczania uwzględniającego uwarunkowania i specyfikę dzielnicy oraz rozwijanie umiejętności, wiedzy i zainteresowań mieszkańców Dzielnicy Targówek m. st.... więcej

Pliki do pobrania

Gmina Barlinek w marcu 2011 r. przystąpiła do realizacji projektu systemowego Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3... więcej
Poleć znajomemu