Dodatkowe narzędzia

Inicjatywy i działania na rzecz koordynacji, harmonizacji lub wspólnej realizacji zadań publicznych przez dwie lub więcej jednostek samorządowych, niezależnie od instytucjonalnej formy współpracy.

Pliki do pobrania

Projekt zapoczątkował transgraniczną współpracę ośrodków naukowych w Szczecinie, Greifswaldzie oraz Warszawie. Noworodki z obszaru polsko-niemieckiego pogranicza zostały poddane badaniom służącym wykryciu 14 chorób genetycznych. Celem projektu było... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem projektu była rozbudowa transgranicznej sieci telemedycznej. Beneficjentami zadania po stronie polskiej były dwie szczecińskie uczelnie: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (koordynator projektu po stronie polskiej) i Zachodniopomorski... więcej

Pliki do pobrania

Partnerzy projektu: Ogród Zoologiczny Ueckermünde - Partner Wiodący (DE) Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (PL) Gmina Police (PL) Miasto Ueckermünde (DE) Stowarzyszenie Natura i życie nad Zalewem Szczecińskim (DE) Zoo Eberswalde (DE) Gmina Przelewice... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM) to organizacja bazująca na solidarnej współpracy samorządów i koordynująca prace zmierzające do stworzenia silnego ośrodka metropolitalnego. Wspólne prace polegają m.in.: na przygotowaniu... więcej

Pliki do pobrania

Wielosektorowa współpraca objęła 2 samorządy (powiat toruński i gminę Miasto Włocławek), fińskie konsorcjum edukacyjne Keuda Vocational College oraz 100 pracodawców i kilkudziesięciu ekspertów od rynku pracy i edukacji. Jej celem było znalezienie... więcej

Pliki do pobrania

1) „Utrzymanie dróg na terenie Dzierżoniowa” Gmina Miejska Dzierżoniów przejęła drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta i zawarła z województwem dolnośląskim porozumienie dotyczące bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich w... więcej

Pliki do pobrania

Projekt pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" obejmuje instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody... więcej

Pliki do pobrania

Zapewnienie właściwej dostępności komunikacyjnej na obszarze powiatu ze szczególnym uwzględnieniem działań inwestycyjnych zapewniających właściwy dostęp mieszkańców do instytucji publicznych oraz połączeń z siecią dróg wojewódzkich jest jednym z... więcej

Pliki do pobrania

Założeniem projektu było stworzenie partnerskiego systemu zarządzania zmianą gospodarczą dla powiatu malborskiego. W tym celu powołano Partnerstwo Lokalne „JUTRO”, zrzeszające przedstawicieli samorządów terytorialnych, opieki społecznej i... więcej

Pliki do pobrania

Już od ponad 7 lat malborski szpital funkcjonuje jako placówka niepubliczna zarządzana przez „Powiatowe Centrum Zdrowia” spółka z o.o. ze 100% udziałem powiatu. W tym okresie, dzięki aktywnej współpracy i wzajemnym wysiłkom partnerów różnego... więcej

Pliki do pobrania

W 2011 r. lubuskie gminy: Krosno Odrzańskie, Gubin, Kargowa i Skwierzyna nawiązały współpracę na polu gospodarczym. Jej efektem jest pozyskanie w 2014 roku 1,7 mln zł z UE na realizację projektu z zakresu promocji gospodarczej o wartości 2 mln zł. Dzięki... więcej

Pliki do pobrania

Porozumienie na rzecz przebudowy wielkopolskiej części Szlaku Piastowskiego to wspólna inicjatywa 22 jednostek samorządowych, w tym Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Gnieźnieńskiego, który pełni rolę lidera tego przedsięwzięcia. Celem nadrzędnym... więcej

Pliki do pobrania

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle został utworzony w wyniku inicjatywy samorządów terytorialnych zlewni rzeki Wisłoki. Do Związku należy 20 gmin z województwa małopolskiego i podkarpackiego: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica,... więcej

Pliki do pobrania

Związek realizuje zadanie własne następujących Gmin – Członków Związku: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Gmina... więcej

Pliki do pobrania

ZWIĄZEK GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH POWSTAŁ W 1996 R. PRÓCZ GMIN: BIELINY, BODZENTYN, GÓRNO, ŁAGÓW, ŁĄCZNA, MASŁÓW, NOWA SŁUPIA, SUCHEDNIÓW, WAŚNIÓW, ZAGNAŃSK CZŁONKIEM I WSPÓŁZAŁOŻYCIELEM JEST ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY. DZIAŁALNOŚĆ UKIERUNKOWANA JEST NA... więcej

Pliki do pobrania

Personel jest uprzejmy, kierowcy przepuszczają pieszych. Imprezy nie są kosztowne, a Internet bezpłatny. Do tego uczniowie uczą się o starości w szkołach, a wiekowi mieszkańcy współdecydują o wszystkim, co dzieje się w miejscowości. To nie gmina z bajki... więcej

Pliki do pobrania

Projekt „Oczyszczanie ścieków w Żywcu” to ogromna inwestycja z zakresu uregulowania gospodarki wodno–ściekowej, którą można scharakteryzować jako szansę na zrównoważony rozwój i czyste środowisko. Przedsięwzięcie swoim zasięgiem... więcej

Pliki do pobrania

W 2013 r. jurajskie gminy: Janów, Niegowa, Żarki wybudowały spójny system ścieżek pieszo-rowerowych w północnej części województwa śląskiego. Powstały 22 kilometry tras asfaltowanych w bardzo urozmaiconym krajobrazie. Trasy oznaczono zgodnie z zasadami... więcej

Pliki do pobrania

W 2012 r. gminy: Sulęcin, Lubrza, Lubniewice, Łagów nawiązały współpracę w ramach Porozumienia „Lubuskie Perły”. W 2013 r. do Porozumienia dołączyła Gmina Bytnica. Głównymi celami współpracy było m.in.: zachęcenie obywateli do korzystania z... więcej

Pliki do pobrania

Wychodząc naprzeciw nowatorskim wyzwaniom gospodarczym i społecznym, służąc lokalnym społecznościom oraz przyjmując zintegrowane podejście terytorialne, jako podstawę skutecznej współpracy, przedstawiciele 11 gmin i 2 powiatów zawiązali porozumienie o... więcej

Pliki do pobrania

Rozwój infrastruktury drogowej, oświatowej, sportowej, realizacja przedsięwzięć na rzecz promocji turystycznej i gospodarczej powiatu gorzowskiego. To tylko przykłady działań podejmowanych przez Powiat Gorzowski w ramach zawiązanych partnerstw z... więcej

Pliki do pobrania

Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie OKOLICE zorganizowało w dniu 16.03.2013 r. V Obornicką Wystawę Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. W wystawie brali udział wszyscy zainteresowani zaprezentowaniem potraw wielkanocnych z terenu całego Powiatu... więcej

Pliki do pobrania

Projekt pn. „Budowa tras do narciarstwa biegowego w partiach szczytowych Magurki Wilkowickiej” realizowany był przez gminę Wilkowice w partnerstwie z gminą Czernichów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata... więcej

Pliki do pobrania

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) to porozumienie 43 gmin wiejskich i miejskich z 15 województw, które wymieniają się doświadczeniami, wiedzą i praktyką w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Formułą działania Sieci jest partnerstwo członków PSORW... więcej

Pliki do pobrania

Aglomeracja Opolska powstała na mocy porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej z woli 20 samorządów gminnych skupionych w obszarze funkcjonalnym Opola. Tworzy ją Opole, 7 gmin miejsko-wiejskich, a także 12 gmin wiejskich. Struktura... więcej

Pliki do pobrania

Celem porozumienia zawartego pomiędzy 4 gminami powiatu polickiego (Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police) była budowa i prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Zgodnie z podpisanym dokumentem zadanie polegające na zapewnieniu opieki bezdomnym... więcej

Pliki do pobrania

Województwo Małopolskie, Gmina Miasta Tarnowa, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej dzięki partnerskiej współpracy i połączeniu środków finansowych obu samorządów, które solidarnie pokryły po 50%... więcej

Pliki do pobrania

Jasielska Strefa Usług Publicznych jest unikatowym w skali całej Polski przedsięwzięciem, w którym z inicjatywy samorządów lokalnych podjęto próbę wypracowania i wdrożenia usystematyzowanego, zintegrowanego i partycypacyjnego podejścia do doskonalenia... więcej

Pliki do pobrania

Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego tworzą wszystkie samorządy powiatu kościerskiego (8 JST), z Liderem - Gminą Miejską Kościerzyna na czele, oraz 6 Partnerów społecznych i gospodarczych. Partnerstwo zawiązane listem... więcej

Pliki do pobrania

Partnerstwo lokalne „Bobolice bez barier” to współpraca 19 zróżnicowanych i stabilnych instytucji i organizacji reprezentujących różne sektory życia społecznego z terenu powiatu koszalińskiego Rozwój społeczny, poprawa warunków życia i... więcej

Pliki do pobrania

Celem projektu jest stworzenie i upowszechnienie innowacyjnego Powiatowego klastra Narzędzia Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kobiet (NASZK). Ideą przewodnią, leżącą zarówno u podstaw teoretycznych, jak i praktycznych zastosowania narzędzia jest... więcej

Pliki do pobrania

Jest to inicjatywa Miasta i Gminy Serock mająca na celu stworzenie rozgrywek piłki siatkowej dla dziewcząt, które trenują tą dyscyplinę sportu, ale nie występują w rozgrywkach ligowych. Zainicjowano i podjęto współpracę z okolicznymi gminami wokół... więcej

Pliki do pobrania

CELEM WSPÓŁPRACY JEST ZINTENSYFIKOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ, ZMIERZAJĄCYCH DO ZAPEWNIENIA WARUNKÓW TRWAŁEGO ROZWOJU NA CAŁYM OBSZARZE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ (AW), OPRACOWANIE WSPÓLNEJ STRATEGII ROZOWJU NA LATA 2013-2020. ISTOTNYM PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI... więcej

Pliki do pobrania

Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jest przykładem lokalnego partnerstwa samorządów na rzecz rozwoju obszaru złożonego z trzech niewielkich, sąsiadujących ze sobą gmin: Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna. Silne powiązania społeczno-gospodarcze pomiędzy... więcej

Pliki do pobrania

Krasnobród na Roztoczu, Solec-Zdrój na skraju Kotliny Sandomierskiej, Rymanów w Beskidzie Niskim. Wszystkie trzy miejscowości znajdują się w Polsce Wschodniej i mają status uzdrowisk. W rozwoju cech uzdrowiskowych i turystycznych widzą swoją szansę.... więcej

Pliki do pobrania

Koordynowany przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projekt, realizowany obecnie przez 40 jednostek: urzędy miast na prawach powiatu, urzędy gmin i starostwa powiatowe, ma na celu podniesienie jakości usług publicznych świadczonych mieszkańcom. Projekt... więcej

Pliki do pobrania

Współpraca Powiatu Nyskiego oraz Gmin Paczków, Otmuchów oraz Nysa zaowocowała programem budowy mieszkań socjalnych/obiektów użyteczności publicznej poprzez szkolenia bezrobotnych polegające na pionierskim (w skali Europy) i efektywnym wykorzystaniu... więcej

Pliki do pobrania

Innowacyjny pomysł, jeśli chodzi o województwo podkarpackie, na współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego miały trzy gminy z powiatu mieleckiego tj. Gmina Mielec, Wadowice Górne oraz Radomyśl Wielki. Stworzyły one bowiem jedną z... więcej

Pliki do pobrania

W chwili obecnej do SGU RP należy 37 gmin tj. prawie wszystkie gminy mające na swoim terenie uzdrowiska. SGU RP ma przypisane wiele zadań, związanych z reprezentowaniem interesów gmin uzdrowiskowych, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i... więcej

Pliki do pobrania

Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach. Powstała hala widowiskowo-sportowa służy nie tylko mieszkańcom Gminy i Miasta Chęciny, ale również korzystają z niej inni... więcej

Pliki do pobrania

Beskidzka 5 to nieformalne porozumienie 5 gmin usytuowanych w Beskidzkie Śląskim (Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i Wisła). Celem porozumienia są wspólne działania na rzecz promocji oraz rozwoju ruchu turystycznego. Partnerstwo ma charakter pionierski w... więcej

Pliki do pobrania

Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” to cykl weekendowych koncertów odbywających się w wakacje na terenie województwie łódzkiego. Realizowany we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, angażuje i integruje lokalną... więcej

Pliki do pobrania

Gminy położone wokół Jeziora Zegrzyńskiego: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew – wchodzące w skład powiatu legionowskiego, oraz gmina Radzymin i Dąbrówka z powiatu wołomińskiego podjęły współpracę, którą sformalizowały tworząc Związek... więcej

Pliki do pobrania

Powiat Puławski w formule szerokiej partycypacji społecznej realizuje od listopada 2011 r. projekt „EUROszansa dla Lubelszczyzny”, dofinansowany ze środków szwajcarskich, wpisujący się w założenia dokumentów strategicznych powiatu, gmin i... więcej

Pliki do pobrania

Inicjatywa obejmuje współpracę partnerską 10 gmin z terenu trzech sąsiadujących powiatów i zakłada budowanie kapitału społeczno-gospodarczego poprzez budowę i promocję ponadlokalnej marki GOTANIA, kojarzącej się z regionem... więcej

Pliki do pobrania

Powiat Gostyński podejmuje współprace, już na kolejny trzeci sezon zimowy z 7 gminami tj.: Gostyń, Piaski, Borek Wlkp., Krobia, Pępowo, Pogorzela, Poniec. Realizacja współpracy polega na wykonywaniu odśnieżania na drogach V i VI standardu, położonych na... więcej

Pliki do pobrania

Udany pomysł na współdziałanie, ekonomię społeczną i integrację środowisk: samorządy powiatu gostyńskiego oraz gminy Krobia założyły Spółdzielnię Socjalną ECOSS. Jest to dowód na istniejące zaufanie między samymi samorządami oraz przykład ich otwartości... więcej

Pliki do pobrania

Od 2005 roku Miasto Szczecinek i Powiat Szczecinecki rozpoczęły intensywną współpracę, realizując wspólnie szereg kluczowych dla rozwoju miasta i powiatu inwestycji infrastrukturalnych, jak również podejmując dwustronne działania w obszarze szeroko... więcej

Pliki do pobrania

Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” została założona przez gminy Słupno, Bulkowo, Mała Wieś oraz Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku, oraz Parafię Rzymskokatolicka św. Marcina... więcej

Pliki do pobrania

Utworzenie międzygminnego związku o nazwie Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart – prowadzenie szkoły tj. Szkoły Podstawowej w Nieparcie Gimnazjum w Gostkowie, oddziały przedszkolne w Nieparcie. więcej

Pliki do pobrania

Grajewo jest zawsze po drodze: do stolicy Podlasia, do bramy Mazur i do transgranicznych gmin. Miasto dzięki dalekowzroczności i prężnie działającego burmistrza, staje się partnerem dla sąsiadujących gmin i powiatów. Postanowiono wykorzystać odmienne... więcej

Pliki do pobrania

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich działa w imieniu i na rzecz 29 gmin mazurskich. Obecnie realizowane są 2 duże projekty inwestycyjne, w tym projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior... więcej

Pliki do pobrania

Od roku 2006 na terenie Powiatu Poznańskiego funkcjonuje program likwidacji wyrobów zawierających azbest polegający na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu tychże wyrobów, oparty o partnerstwo funduszy celowych, jednostek samorządowych i obywateli.... więcej

Pliki do pobrania

Dzięki współpracy 5 gmin z 3 powiatami województwa małopolskiego powstaną w 26 miejscowościach strefy rekreacji, czyli miejsca aktywnego wypoczynku. W gminie Drwinia, Bochnia, Koszyce, Rzezawa i Szczurowa, leżących w powiecie: bocheńskim, brzeskim i... więcej

Pliki do pobrania

Dzięki zgodnej i owocnej współpracy samorządów terytorialnych, tj. powiatem ostrowskim oraz gminą Boguty Pianki, został opracowany projekt odtworzenia dwóch dróg powiatowych o bardzo ważnym znaczeniu komunikacyjnym dla mieszkańców powiatu i gminy Boguty... więcej

Pliki do pobrania

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu gliwickiego poprzez budowę, modernizację, oznakowanie 211,5 km tras rowerowych oraz utworzenie dwóch miejsc odpoczynkowych i dwóch miejsc turystyki rowerowej. W projekcie uczestniczyły:... więcej

Pliki do pobrania

„PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej” czyli Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w Powiecie Gliwickim to projekt polegający na udostępnieniu w powiecie gliwickim 58 publicznych punktów dostępu do Internetu zapewniających mieszkańcom i... więcej

Pliki do pobrania

W 2012 roku pojawiła się inicjatywa utworzenia największej w Polsce grupy zakupowej, która zrzeszyła miasta i gminy województwa dolnośląskiego i lubuskiego. W efekcie porozumienia pomiędzy samorządami, aż 111 samorządów przystąpiło do wspólnego przetargu... więcej

Pliki do pobrania

Gdański Obszar Metropolitalny to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie... więcej

Pliki do pobrania

Dzięki zaangażowaniu i współpracy województwa łódzkiego i gminy Stryków zrealizowano wielomilionowy projekt polegający na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 708 na odcinku Ozorków - Warszyce - Stryków - Niesułków wraz z realizacją północnej obwodnicy... więcej

Pliki do pobrania

„Szpital w Szczecinku” to spółka prawa handlowego świadcząca usługi medyczne dla mieszkańców Powiatu Szczecineckiego, której właścicielem jest Powiat Szczecinecki i Miasto Szczecinek. By w pełni profesjonalnie realizować statutowe działania,... więcej

Pliki do pobrania

„Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek” to szereg inwestycji, które zostały zrealizowane w ramach ścisłej współpracy Powiatu Szczecineckiego, Miasta Szczecinek oraz Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2010-2011 na terenie... więcej

Pliki do pobrania

Partnerstwo zostało zawiązane przez 23 samorządy gminne (miasto Białogard, gmina Białogard, gmina Karlino, gmina Tychowo, gmina Czaplinek, miasto Kołobrzeg, gmina Dygowo, gmina Gościno, gmina Kołobrzeg, gmina Rymań, gmina Siemyśl, gmina Ustronie Morskie,... więcej

Pliki do pobrania

W roku 2010 Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana skupiające wszystkie 15 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego (3 powiaty, 2 gminy miejsko-wiejskie, 1 gmina miejska, 9 gmin wiejskich... więcej

Pliki do pobrania

Aktualnie współpracują z sobą 4 powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, gorzowski, strzelecko-drezdenecki i wałecki. Historia wspólnych inicjatyw sięga ponad 10 lat. Rozpoczęły ją powiaty dwuczłonowe organizując „Spotkania na Miedzy” oraz wspólne... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem współpracy jest: 1. współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie pozyskiwania środków unijnych, 2. współpraca gospodarcza, 3. współpraca samorządowa w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji zadań własnych samorządów z uwzględnieniem potrzeb... więcej

Pliki do pobrania

Współpraca dotyczyła współfinansowania modernizacji dróg powiatowych przez Powiat Płoński, Gm. Baboszewo i Gm. Raciąż, w celu likwidacji miejsc niebezpiecznych.   Polegała ona na: analizie stanu bezpieczeństwa dróg powiatowych na terenie obydwu... więcej

Pliki do pobrania

Pomysł wspólnego rozwiązywania problemu gospodarki odpadami narodził się w październiku 1996r. 13 gmin zjednoczyło swoje siły i fundusze dla zrealizowania wspólnego celu – wprowadzenia wspólnego programu gospodarki odpadami. Od grudnia 1997 r.... więcej

Pliki do pobrania

Z inicjatywy Miasta Gorzowa Wlkp. zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi Aglomeracji Gorzowskiej. Na mocy podpisanego porozumienia została zawiązana Rada Aglomeracji Gorzowskiej (Miasto Gorzów, 24 gminy i 5... więcej

Pliki do pobrania

Współpraca samorządów z Polski i Niemiec zawiązana została, aby pozyskać środki z Unii Europejskiej oraz zrealizować wspólne zadanie inwestycyjne – budowę międzynarodowej ścieżki rowerowej R10. Podpisano umowę Partnerstwa. Każdy z Partnerów... więcej

Pliki do pobrania

Linia autobusowa L-7 jest lokalną inicjatywą sąsiadujących ze sobą gmin powiatu warszawskiego zachodniego. Powstała na mocy porozumienia zawartego pomiędzy gminami: Stare Babice, Izabelin, Ożarów Mazowiecki i umów o udzieleniu dotacji celowej z gminą... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Samorządowe A-2 Wielkopolska jest partnerstwem 19 gmin i powiatów wielkopolski sąsiadujących z autostradą A-2 Wielkopolska. Głównymi celami stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i wykorzystanie... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie wspiera partnerstwa i współpracę polsko-niemiecką przyczyniającą się do zrównoważonego rozwoju pogranicza. Dzięki zawiązanej sieci partnerstw tworzące Euroregion podmioty wspierają realizację wspólnych celów społecznych, gospodarczych,... więcej

Pliki do pobrania

Utworzony w 1998 roku Powiat Przasnyski, mimo trudnych początków i sceptycznego podejścia burmistrzów i wójtów siedmiu samorządów wchodzących w jego skład, stworzył modelowy system wspólnej realizacji zadań publicznych z miastami i gminami powiatu, tj.... więcej

Pliki do pobrania

To było – dzięki współpracy instytucji samorządu województwa i 11 gmin – największe wydarzenie w regionie skierowane do seniorów oraz instytucji i organizacji nimi się zajmujących. Tylko w Parku Śląskim – pomysłodawcy i liderze projektu... więcej

Pliki do pobrania

Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości to projekt 6 miast województwa śląskiego, które zintegrowały swoje działania na rzecz III sektora celem stworzenia kompleksowego systemu wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Sieć obejmowała 6... więcej

Pliki do pobrania

Wzmocnienie sprawnej realizacji zadań publicznych przez gminy i powiaty województwa poprzez uruchomienie e-usług, elektronicznego obiegu dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz rozwój portalu Wrota Mazowsza udostępniającego dane i usługi... więcej

Pliki do pobrania

Samorządy miast i gmin z powiatów łęczyckiego i poddębickiego (historycznej Ziemi Łęczyckiej) podjęły współpracę w celu rozwoju oraz wspólnej promocji swoich gmin na terenie województwa i kraju. Ta wspólna inicjatywa partnerskiej współpracy samorządów... więcej

Pliki do pobrania

Miasto Słupsk, Gmina Słupsk i Gmina Kobylnica podpisały w dniu 9 maja 2002r. Porozumienie o współpracy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie wskazanych jednostek samorządowych. Następnie wspólnie z jednoosobową Spółką... więcej

Pliki do pobrania

Gmina Kobylnica od ponad dziesięciu lat prowadzi udaną współpracę z zagranicznymi i krajowymi samorządami terytorialnymi. W 2000 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy partnerskiej z Östhammar (Szwecja), które zaowocowało nawiązaniem kontaktów... więcej

Pliki do pobrania

Pięć gmin powiatu wodzisławskiego: Gorzyce, Godów, Pszów, Rydułtowy i Wodzisław Śląski jako lider projektu, postanowiły połączyć swoje siły i wspólnie zadbać o promocję inwestycyjną oraz kompleksową obsługę inwestora, w rezultacie czego zrealizowały... więcej

Pliki do pobrania

„DOLINA ZIELAWY” – partnerstwo na rzecz wspólnego rozwoju Samorządy pięciu gmin z dwóch powiatów: bialskiego i parczewskiego – Wisznic, Sosnówki, Rossosza, Jabłonia i Podedwórza podjęły współpracę w celu rozwoju oraz wspólnej... więcej

Pliki do pobrania

Dzięki bezprecedensowej i zgodnej współpracy aż pięciu samorządów różnego szczebla zrealizowano nowatorski, wielomilionowy projekt odtworzenia drogi łączącej krańce powiatu. Powiat Drawski – jako lider – oraz cztery gminy: Złocieniec,... więcej

Pliki do pobrania

Program SAGiK jest porozumieniem zawartym przez 17 powiatów województwa pomorskiego, zawiązanym w celu usprawnienia funkcjonowania administracji geodezyjnej i kartograficznej. Podstawowym celem działań jest osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map... więcej

Pliki do pobrania

Z inicjatywy Starosty Wadowickiego ustanowiono Konwent Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego. Jego powołanie zostało poprzedzone spotkaniami, na których zachęcano samorządowców do współpracy. Przedstawiciele gmin powiatu wadowickiego oraz Starosta... więcej

Pliki do pobrania

Lato z Powiatem Radomszczańskim to impreza cykliczna, w której realizację włączają się miasta i gminy powiatu: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Lgota Wielka, Ładzice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny i... więcej
Poleć znajomemu