Dodatkowe narzędzia

Efektywna i nowatorska realizacja zadań publicznych w zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej, w oparciu o zaangażowanie obywatelskie mieszkańców.

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności Stowarzyszenia „Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jómsborg Vineta” jest organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, promocyjnym oraz integracyjnym, w tym przede wszystkim letniego „Festiwalu... więcej

Pliki do pobrania

Projekt łączący działania badawcze, dokumentacyjne i artystyczne inspirowane historią, współczesnością i architekturą Szczecina i okolic oraz wielokulturowym charakterem polsko-niemieckiego pogranicza. Poprzez projekt staramy się wskazać na zagubione i... więcej

Pliki do pobrania

I. Grupa wsparcia mam karmiących naturalnie - comiesięczne otwarte i bezpłatne spotkania o charakterze wspierającym i edukacyjnym prowadzone przez doradcę laktacyjnego przeznaczone dla matek karmiących piersią i kobiet w ciąży, które chcą się do... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie POLITES prowadzi Program Starszy Brat Starsza Siostra od 2004 roku. Program ten skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z rodzin niepełnych. Pomocy może im... więcej

Pliki do pobrania

Upowszechnianie wiedzy o pochodzeniu i symbolice polskich barw narodowych. Akcja ”Dzień Flagi” i „Bądź dumny- wywieś flagę” w oparciu o ustawę z dnia 7 lutego 1831 roku, która legła u podstaw naszych barw narodowych. Inicjatywa o... więcej

Pliki do pobrania

Organizowanie i udzielanie pomocy w różnej formie osobom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Organizowanie wypoczynku letniego dzieciom z rodzin ubogich, niepełnych, wielodzietnych i rodzin pochodzenia polskiego ze wschodu. Prowadzenie świetlicy... więcej

Pliki do pobrania

Od 2012r. na terenie wiejskiej gminy Gniewino realizowany jest program różnorodnych zajęć dla seniorów w formie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Działalność UTW prowadzona jest przez członków, sympatyków i wolontariuszy stowarzyszenia „Towarzystwo... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności Projektu „Wielkoduchy” jest edukacja wolontariacka uczniów szkół podstawowych. Dzięki programowi opracowanemu przez specjalistów dzieci pod okiem swoich opiekunów zapoznają się z ideą wolontariatu i aktywnie... więcej

Pliki do pobrania

Prowadzenie bloga społecznościowego Lepsze Ryglice. Społeczna kontrola oraz przy okazji promocja pracy lokalnego samorządu. Zaktywizowanie mieszkańców pod kątem korzystania z Internetu jako narzędzia kontroli poczynań władzy, jako skutecznego... więcej

Pliki do pobrania

Stworzyliśmy ofertę innowacyjnych przedsięwzięć z racji 25. rocznicy wyborów ‘89 i odzyskania wolności. Były to happeningi: Odtwarzamy okrągły stół, Uwolnij 89 flag przed 11 listopada, Droga do wolności-gra terenowa, sadzimy Dąb Wolności, koncerty... więcej

Pliki do pobrania

Wyborca.pl, to „Obywatelska Inicjatywa Lokalna” na rzecz dobra wspólnego. Jest to inicjatywa długoterminowa. Portal obywatelski Wyborca.pl zarządzany przez fundację Polonia Civilis to serwis społecznościowy, który działa na rzecz lokalnych... więcej

Pliki do pobrania

Prowadzenie zajęć muzyczno- wokalnych dla dzieci i młodzieży. Organizacja występów artystycznych. Prezentacja dorobku artystycznego na ogólnopolskich festiwalach i przeglądach. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży samodzielnej, twórczej pracy. Nabycie... więcej

Pliki do pobrania

„Jawny Lublin” to portal internetowy o finansach miasta. Dzięki niemu każdy może sprawdzić, na co są wydatkowane pieniądze z jego podatków. Graficzna prezentacja budżetu jest bardziej zrozumiała niż ciąg kolumn z cyframi w dokumentach,... więcej

Pliki do pobrania

Klub Sportowy TEAM Stare Miasto zajmuje się propagowaniem kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych od ponad 5 lat. Realizuje wiele zadań własnych oraz zleconych przez instytucje samorządowe. Prowadzi treningi dla dzieci i młodzieży z zakresu... więcej

Pliki do pobrania

Polska Szkoła Mistrzów, projekt wsparty autorytetem Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Anny Komorowskiej, pierwszy element Śladami Mistrzów ... Wielkie Postacie na Saskiej Kępie objął honorowym patronatem Burmistrz Dzielnicy Pragi Południe Tomasz Kucharski.... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Oleandrów to zrzeszenie osób fizycznych, mieszkańców i sympatyków XI Osiedla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, zawiązane dla działania na rzecz i dla dobra społeczności Osiedla i Dzielnicy. Cel ten realizuje poprzez organizowanie... więcej

Pliki do pobrania

Uniwersytet Każdego Wieku w Zalesiu Górnym jest autorskim pomysłem Ewy Kozłowskiej i został przez nią zorganizowany w 2013 roku, ze wsparciem lokalnego samorządu i organizacji pozarządowych. Uniwersytet prowadzi wykłady, seminaria, zajęcia stacjonarne... więcej

Pliki do pobrania

„Bajkowa Pracownia” to pierwszy rozdział przygody z bajką, który rozpoczęliśmy. Kolejne rozdziały współtworzą dzieci, to na ich potrzeby reagujemy, aby sprawiać, by rzeczywistość nie była szara, lecz bajkowa. Działania podejmowane w ramach... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Libuskiej organizuje imprezy służące nie tylko integracji mieszkańców, ale i pozwalające zdobyć środki finansowe na potrzeby statutowe. Działania realizuje 27 osób - członków Stowarzyszenia. Wszyscy pomagają... więcej

Pliki do pobrania

Klub Turystyczny PTTK w Koninie to działająca już przeszło 30 lat jednostka organizacyjna Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Co roku organizuje kilkadziesiąt wydarzeń z zakresu turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, kajakowej i... więcej

Pliki do pobrania

Założenie w ciągu niespełna roku Muzeum Militarnych Dziejów Śląska; propagowanie pamięci o historii Śląska od czasów najstarszych (neolitycznych), przez średniowiecze, czasy nowożytne po współczesność, wydawanie publikacji naukowych poświęconej historii... więcej

Pliki do pobrania

Członkowie Stowarzyszenia STROMIECCZYZNA zrealizowali projekt pt. „Piekły, wiły i tańczyły” w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII/2014. Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów: przetwarzania mleka, miodobrania, pieczenia chleba... więcej

Pliki do pobrania

Teatr Wielki w Cigacicach powstał w 2005r. Połączył grupę amatorów – przedstawicieli różnych zawodów – chcących działać na rzecz lokalnej społeczności. Celem teatru jest przygotowywanie kabaretowych spektakli teatralnych.     Edycja... więcej

Pliki do pobrania

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym została ustanowiona w lutym 1991 r. Według założeń Fundacja miała wspierać rodziny dzieci z MPDz w prowadzeniu rehabilitacji metodą nazywaną Metodą Domana. Bardzo szybko okazało się, że... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności Klastra jest budowanie sieci partnerskiej współpracy społeczności lokalnych, także polsko-niemieckich w transgranicznym regionie metropolitalnym Szczecina (TRMS) poprzez: tworzenie płaszczyzn współpracy lokalnych ze... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń powstało z myślą o osobach z niepełnosprawnością, ich aktywizacji społeczno zawodowej oraz integracji ze społeczeństwem. Działalność szybko zebrała rzeszę sympatyków. Wolontariusze oraz okoliczni mieszkańcy, wspólnie... więcej

Pliki do pobrania

„Drużyna Strażaka Sama, czyli każdy może zostać bohaterem” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Milenium Brzeźnica 2007. Jego celem jest zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, w tym dzieci z rodzin z grup ryzyka i rodzin patologicznych,... więcej

Pliki do pobrania

Pani Agata Wiater pedagog szkolny, Radna Gminy Dębica kadencji 2014-2018. Wolontariuszka i założycielka Koła Miłośników Zwierząt „Azorkowo” oraz Prezes Stowarzyszenia „Z Dziećmi Dla Dzieci” w Nagawczynie. Zasłużył się dla gminy... więcej

Pliki do pobrania

Program Edukacji Antydyskryminacyjnej „Różnorodność – podaj dalej!” to cykliczne działanie realizowane przez Stowarzyszenie 9/12 od 2010 roku zwiększające zdolność młodych ludzi do przeciwdziałania dyskryminacji i budowaniu... więcej

Pliki do pobrania

RATOWANIE PAMIĘCI – wielokulturowe spotkanie z opowieściami, muzyką, poczęstunkiem. Cel główny: Rozwój tradycji kulturowych dzielnicy Kalinowszczyzna. Cele szczegółowe: Lepsze poznanie różnorodnych tradycji kulturowych, których materialne ślady... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszanie Rozwoju Rekreacji i Ochrony Środowiska jest organizacją pożytku publicznego i zrzesza 270 członków, którzy co roku przepracowują społecznie ok. 3 000 godzin - dbając o tereny pożwirowe w Owińskach (29 ha), a także organizując imprezy dla... więcej

Pliki do pobrania

Krakowska Konferencja Młodych Uczonych to cykliczne międzynarodowe wydarzenie naukowe adresowane do doktorantów i młodych pracowników nauki. Od 10 lat konferencja organizowana jest przez Grupę Naukową Pro Futuro. Każdego roku Krakowska Konferencja... więcej

Pliki do pobrania

„Łodzianie decydują” to pozarządowa inicjatywa, której celem było uproszczenie procedury dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Łodzi i uczynienie jej bardziej przystępną dla mieszkańców miasta.     Edycja 2015 więcej

Pliki do pobrania

I Światowy Zjazd Orawian to wielopokoleniowe spotkanie osób, które identyfikują się z orawską ziemią i tutaj szukają swoich korzeni. Latem 2012 roku Orawianie rozrzuceni po całej Polsce, Europie i na innych kontynentach spotkali się na rodzinnej ziemi,... więcej

Pliki do pobrania

Ksiądz Proboszcz Kazimierz Pszeniczny od 6 lat bardzo mocno angażuje się w edukację i wsparcie dzieci i młodzieży z terenu wsi Swoszowa. Z własnych środków organizuje dzieciom czas wolny szczególnie podczas ferii i wakacji. W czasie odpowiednich okresów... więcej

Pliki do pobrania

Mieszkanki Raciborza – Justyna i Aneta - zainicjowały budowę placu zabaw w ramach inicjatywy lokalnej. Realizację projektu poparły 142 osoby, aktywny udział zaś wzięło 26 dorosłych i 9 dzieci oraz pracownicy Urzędu Miasta. Po pokonaniu trudności w... więcej

Pliki do pobrania

Z CHEŁMOŃSKIM W TLE jest projektem zrealizowanym w 100. rocznicę śmierci malarza Józefa Chełmońskiego. Członkowie Stowarzyszenia Nasza Kuklówka, to mieszkańcy Kuklówki Zarzecznej, gdzie artysta żył i malował przez 25 lat. Z jednej strony projekt zakładał... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiot działalności to integracja społeczna mieszkańców wsi poprzez cykliczne spotkania kulturalne oraz warsztaty edukacyjne. Zasada to: uczymy się wzajemnie wykorzystując własne umiejętności, dzięki czemu wszystkie zajęcia dla mieszkańców odbywają... więcej

Pliki do pobrania

Projekt „Dom na Osiedlu” od 19 lat realizuje „Autorski Program Przystosowawczy do Życia i Pracy w Społeczeństwie dla Osób z Głębszym Upośledzeniem Intelektualnym”. Jego uczestnicy mają możliwość pełnego przystosowania się do... więcej

Pliki do pobrania

Obywatelska kampania społeczna „Katowice – Miasto Gospodarz” to przedsięwzięcie, w którym wzięło udział kilkadziesiąt firm, organizacji pozarządowych, instytucji. W nietypowy sposób przywitały uczestników katowickich festiwali... więcej

Pliki do pobrania

„Razem z mamą, razem z tatą” to inicjatywa grupy nieformalnej, dotycząca poprawy funkcjonowania kluczborskich rodzin korzystających z asysty rodzinnej, jako jej kontynuacja i uzupełnienie. Cel: wyposażenie w umiejętności i doświadczenia... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” z Wszemborza działa od 21.05.2014r. Z dniem 01.09.2014r. reaktywowano 2 lata po zamknięciu szkołę i przedszkole. Tak powstała Społeczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Przedszkole „Bajeczny... więcej

Pliki do pobrania

We współpracy z obywatelami, samorządami i władzami lokalnymi, stołeczny przedsiębiorca i społecznik Rafał Szczepański rozpoczął akcję „STOP Janosikowe”, która zaowocowała złożeniem w Sejmie obywatelskiego projektu nowelizacji tzw. ustawy... więcej

Pliki do pobrania

Wybory Miss i Mistera Złotego Wieku organizowane w Tczewie od 2004 roku upowszechniają niestereotypowy wizerunek seniora, w szczególności poprzez ukazanie różnorodnych form aktywności i pasji, rozwijanych przez osoby starsze. Misją „Wyborów”... więcej

Pliki do pobrania

Mikołajki – święto przeznaczone typowo dla małych mieszkańców naszej społeczności. W jego ramach chcemy pokazać dzieciom, często z ubogich rodzin, że może być to radosny dzień, zabawy, beztroski i świętowania. Każde z dzieci dostało za zadanie... więcej

Pliki do pobrania

Lekcje Kultury Wizualnej prowadzone były nieodpłatnie w podstawówce, gimnazjum i liceum w Szczecinie i Policach przez specjalistów od grafiki użytkowej, działań lokalnych oraz promocji. Podczas warsztatów uczniowie tworzyli własne projekty kamienic bez... więcej

Pliki do pobrania

Polsko–ukraińska grywalizacja to innowacyjny projekt, którego głównym założeniem było stworzenie portalu internetowego, na którym młodzież z Polski i Ukrainy miała wykonywać zaproponowane im zadania. Tematyka zadań i wyzwań oscylowała wokół... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie działa od 20 lat i w ramach statutu organizujemy trzy podstawowe zadania: koncerty muzyki klasycznej, spotkania z ludźmi kultury i pielęgnujemy tradycje związane z najnowszą historią Polski. Dodatkowo od pięciu lat organizujemy kurs dla... więcej

Pliki do pobrania

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie jest organizacją charytatywną – społeczną, która od 23 lat niesie pomoc ponad 2400 rodzinom najuboższym z Podkarpacia. Od 21 lat prowadzimy świetlicę, w której dzieci odrabiają lekcje, bawią się, oraz są... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności jest rozwój osiedla, poprzez inicjowanie różnych działań wymagających poparcia społeczeństwa i aktywny kontakt mieszkańców z radnymi, Radą Miasta i pracownikami Urzędu Miasta. W tym celu stworzyliśmy nieformalną grupę pod nazwą... więcej

Pliki do pobrania

Projekt miał za zadanie wsparcie współpracy i integracji mieszkańców sołectwa Adamki, a przez to podjęcie próby dalszego rozwoju społecznego wsi i idei samozorganizowania się społeczności wiejskiej do działania. Bardzo ważnym elementem projektu były... więcej

Pliki do pobrania

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej (MCEiRS) to placówka, w ramach której funkcjonuje: młodzieżowy ośrodek socjoterapii, świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży miejscowej wsi, ośrodek poradnictwa interwencyjnego dla dzieci,... więcej

Pliki do pobrania

KTO, Parafia oraz ZSS w Kłodzku latem 2012 utworzyły Centrum Kultury Chrześcijańskiej, które działa trzeci rok. Społecznym wysiłkiem zorganizowano w nim dotychczas 21 wystaw plastycznych twórców związanych z Ziemią Kłodzką, 15 koncertów muzyki (operowej,... więcej

Pliki do pobrania

Czaple w 2013 r. zostały wyróżnione za prężne działania, które doprowadziły do stworzenia Wioski Tematycznej - Piasku i Kamienia. Pokazaliśmy jak wiele wspólną pracą można osiągnąć. Takiej motywacji i zaangażowania nie ma w żadnej wsi z terenu naszej... więcej

Pliki do pobrania

Od roku 2009 w gimnazjum w Kleczewie działa koło recytatorsko-teatralne. Ideą przewodnią koła jest promowanie tych elementów kształcenia i wychowania młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelskim, kreatywnym, odpowiedzialnym stosunkiem do... więcej

Pliki do pobrania

Towarzystwo Miłośników Ziemi Babimojskiej działa od 48 lat zrzeszając ponad 50 pasjonatów historii i tradycji regionu. W tym okresie podejmowano wiele inicjatyw mających na celu popularyzację wiedzy o Babimojszczyźnie. Efektem działalności są wydane... więcej

Pliki do pobrania

"Dzieci i ryby głosu nie mają" – niestety zbyt często porzekadło to staje się zasadą funkcjonowania wielu gmin w Polsce. Razem ze swoimi rówieśnikami postanowiliśmy zmienić ten stan rzeczy w naszym rodzinnym mieście Radomiu. Począwszy od... więcej

Pliki do pobrania

Gminne Spotkanie Przedświąteczne to przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń”. Spotkanie jest efektem współpracy Stowarzyszenia z placówkami oświatowymi, podmiotami pomocy społecznej oraz kołami... więcej

Pliki do pobrania

HejtStop to kampania społeczna, której celem jest przeciwdziałanie przejawom mowy nienawiści w przestrzeni publicznej: antysemityzmowi, faszyzmowi, ksenofobii, homofobii, innym rodzajom uprzedzeń i nienawiści skierowanych wobec grup oraz poszczególnych... więcej

Pliki do pobrania

Pan Andrzej Kubiak od 2011 roku jest pomysłodawcą, a zarazem koordynatorem akcji poboru krwi „Szlakiem ośmiu kropli nadziei”. Nazwa akcji nawiązuje do 8 gmin, z których składa się Powiat Bydgoski (Koronowo, Dobrcz, Osielsko, Solec Kujawski,... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina to szerokie forum skupiające osoby zaangażowane w działania w obszarze edukacji.   Celem Stowarzyszenia jest: Prowadzenie aktywnych działań w zakresie kwestii związanych z oświatą na każdym szczeblu; Zapewnienie... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie powstało z myślą o zagospodarowaniu czasu dzieci ze Skubianki i okolicznych wsi. Szybko jednak działalność się rozwinęła, zaangażowali się rodzice, dziadkowie, ludzie dobrej woli i wspólnie realizujemy główne cele - działania edukacyjne i... więcej

Pliki do pobrania

Od maja do października 2013 r. Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej przeprowadziło projekt „Zamaluj zło”, w ramach którego w Białymstoku odbył się cykl działań: usuwanie z przestrzeni publicznej znaków nienawiści, akcje happeningowe i... więcej

Pliki do pobrania

„Zakręcona Ostrów” to inicjatywa promująca ruch rowerowy jako istotny element zrównoważonego transportu miejskiego i sposób na rekreację. Poprzez swoje działania jest skutecznym promotorem zdrowego stylu życia jednocześnie edukując o... więcej

Pliki do pobrania

"Wakacje w lesie" to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie ANAWOJ wspólnie z Gminnym Przedszkolem w Michałowie. Jego celem jest zorganizowanie kilkudziesięciu dzieciom z obszaru Gminy Michałowo, w tym dzieciom z rodzin z grup ryzyka i... więcej

Pliki do pobrania

Projekt miał za zadanie zintegrować mieszkańców nowych i starych, spowodować wymianę doświadczeń między osobami starszymi i młodzieżą oraz wypromować miejscowość i zachęcić do większej aktywności i pokazania swoich umiejętności innym. Występy sceniczne... więcej

Pliki do pobrania

Charakterystyka realizowanego projektu zgodnie z zasadami Odnowy Wsi: zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację i funkcjonowanie projektu – stopień integracji mieszkańców wynikających z realizacji projektu. W realizacje działań na terenie... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności stowarzyszenia Koniczyna jest wspieranie działań mieszkańców wsi Morzęcin Mały (Gmina Oborniki Śląskie, powiat Trzebnicki). Zadania te realizowane są między innymi przez budowanie tożsamości Wsi skupionej wokół programów... więcej

Pliki do pobrania

Klaster Organizacji Lokalnych jest podmiotem (porozumieniem) powołanym przez stowarzyszenia i sołectwa z terenu Gminy Oborniki Śląskie w 2012r.. Każde stowarzyszenie, bez względu na ilość osób biorących udział z ramienia stowarzyszenia w spotkaniu... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Bona Fides jest pierwszą i jedyną organizacją w Polsce, która wykorzystuje metodę organizowania społecznościowego w pracy ze społecznościami lokalnymi. Działania z mieszkańcami Katowic rozpoczęliśmy w 2011 roku. Po 2 latach pracy, dzięki... więcej

Pliki do pobrania

Ryszard Górski d 20 lat jest koordynatorem regionalnej akcji bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci przedszkolnych i szkół podstawowych powiatu górowskiego. Corocznie akcja obejmuje ponad 1400 dzieci i prowadzona wspólnie z Komendą Powiatową Policji w... więcej

Pliki do pobrania

Strategie wyrównywania szans edukacyjnych pomagają gminom wiejskim w zapewnieniu najmłodszym obywatelom najlepszych warunków opiekuńczo-edukacyjnych. Moderatorzy z Fundacji Komeńskiego pomagają Władze samorządowe i przedstawiciele społeczności lokalnej... więcej

Pliki do pobrania

Borówek to niewielka miejscowość w Gminie Prusice, liczy ona zaledwie 75 osób. Jednak jest coś dzięki czemu ta mała wioska wyróżnia się na tle innych, jest to wyjątkowe zaangażowanie wszystkich mieszkańców na rzecz działalności wspierającej rozwój... więcej

Pliki do pobrania

Grupa wolontariuszy AQA przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach zrealizowała projekt pt. „Woda – Źródło Życia” w ramach Programu Działaj Lokalnie VIII. Projekt polegał na zorganizowaniu ścieżki edukacyjnej po zakładzie w... więcej

Pliki do pobrania

„Okno na teatr” to projekt artystyczno-animacyjny, którego celem było stworzenie spektaklu teatralno-ogniowego na temat tolerancji i dotarcie z nim do małych miejscowości w powiecie krasnostawskim. W każdym z miejsc młodzież przeprowadziła... więcej

Pliki do pobrania

Po usłyszeniu informacji o tym, że Poznaniacy organizują zbiórkę ciepłej odzieży dla walczących o przystąpienie do UE Ukraińców podjąłem decyzję, że dam z siebie wszystko – aby pomóc im. Poprosiłem Wojciecha Kordę oraz Stanisława Kalisza o wspólne... więcej

Pliki do pobrania

Mieszkańcy miejscowości dotkniętej dwukrotnie katastrofalnymi w skutkach powodziami (1997 r. i 2010 r.) podjęli działania przygotowujące ich na wypadek wystąpienia ponownej powodzi w przyszłości. Inicjatywa realizowana w ramach projektu Oswajamy powódź,... więcej

Pliki do pobrania

Centrum Asystentury Społecznej (CAS) to podmiot świadczący usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnością. CAS jest prowadzony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej –... więcej

Pliki do pobrania

Obywatelska Inicjatywa Lokalna. Dotarcie do osób, które znalazły się w szczególnie trudnej, traumatycznej sytuacji spowodowanej chorobą i izolacją od rodziców i środowiska. Działania charytatywne, edukacyjne więcej

Pliki do pobrania

Starosta Powiatu Chrzanowskiego pragnie zgłosić Jerzego Kasprzyka, wielkiego społecznika, który systematycznie od 16 lat działa na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego swego regionu. Dowodem tego są wielokrotne, efektywne i nowatorskie inicjatywy... więcej

Pliki do pobrania

„Żywa Biblioteka: Stop Dyskryminacji” to inicjatywa lokalna mająca przeciwdziałająca dyskryminacji i nierównemu traktowaniu poprzez eliminowanie uprzedzeń wobec osób, kategorii i grup społecznych na nie narażonych. Polega na organizacji... więcej

Pliki do pobrania

„Światełka dla Polski” to cykliczna impreza patriotyczna organizowana od 3 lat z okazji Święta Niepodległości 11 listopada na molo oraz na sopockiej plaży. Uczniowie sopockich szkół podstawowych i gimnazjów przygotowują repertuar... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa od 15 lat aktywnie uczestniczy w życiu Puszczykowa. Od początku istnienia jest wydawcą „Kuriera Puszczykowskiego”, niezależnej, bezpłatnej gazety mieszkańców, docierającej do każdego domu, informując o... więcej

Pliki do pobrania

Centrum NGO Poznań jest odpowiedzią na POTRZEBĘ, by w Poznaniu/Wielkopolsce było miejsce do kształcenia i rozwoju org. pozarządowych, ich wzrostu i rozkwitu, i do wspierania oddolnych inicjatyw, w tym również wspierania nowotworzonych NGOsów. Nasza... więcej

Pliki do pobrania

Urszula Ciołeszyńska jest fundatorką i Prezesem Fundacji Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet oraz inicjatorem i koordynatorem projektu "Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet". Nominowana w 2009 r. przez Komisję Europejską na... więcej

Pliki do pobrania

„GTV Twoja okolica” to narzędzie ułatwiające mieszkańcom integrację i budowę wspólnoty. Ambicją twórców tej obywatelskiej telewizji internetowej jest udowadnianie, jak wiele dzieje się „w okolicy” czyli powiecie grodziskim, jak... więcej

Pliki do pobrania

Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi (CWAS) prowadzone przez Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny ma na celu wspieranie działalności grup nieformalnych i organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dobra wspólnego na terenie... więcej

Pliki do pobrania

Pan Mieczysław Sztabiński jako Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Gołdapi zasłużył się dla swoich podopiecznych i wszystkich mieszkańców tego miasta jako promotor wielu działań kulturalnych,... więcej

Pliki do pobrania

Prowadzenie wykładów i pokazów w ramach programu edukacyjnego „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby”. więcej

Pliki do pobrania

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, w oparciu o dostrzeżone problemy powstała inicjatywa prowadzenia portalu www.domydziecka.org Celem... więcej

Pliki do pobrania

W 2008 r. z inicjatywy dyr. Stowarzyszenia Abstynentów „Granica” w Pabianicach M. Skrzymowskiego, ruszyła budowa domu dla bezdomnych - ewenement w skali krajowej. Bezdomni budowali dom dla bezdomnych. Materiały zostały ofiarowane przez... więcej

Pliki do pobrania

Celem projektu było wspieranie i rozwój demokracji wśród młodzieży, zwiększenie wiary we własne możliwości, głębsze poznanie samego siebie, zwiększenie umiejętności samodzielnego i aktywnego planowania, i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży... więcej

Pliki do pobrania

Partnerstwo na Rzecz Aktywnego Osiedla objęło swoim działaniem trzy osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku, a dokładnie osiedla: Zielone Wzgórza, Leśna Dolina i Słoneczny Stok. Porozumienie jednoczy kilkanaście instytucji. Tworzy... więcej

Pliki do pobrania

Znaczenie inicjatywy Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok: - wspólna praca i głos kilkudziesięciu organizacji na temat istotnych problemów Miasta i Województwa; - zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji... więcej

Pliki do pobrania

9 Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty Jazzowe odbywały się w Lesznie w okresie letnim i skierowane były do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni muzycznych z Polski, Ukrainy, Czech, Niemiec oraz Słowacji. Głównym celem było podniesienie... więcej

Pliki do pobrania

DZIEW/CZYNY to oddolna inicjatywa angażująca kobiety i mężczyzn z różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach i poglądach. Przedsięwzięcie propaguje współpracę białostoczanek i białostoczan w ramach kolektywnych działań o charakterze kulturalnym i... więcej

Pliki do pobrania

Koło Mieszkańców Działoszyc mobilizuje znaczną grupę osób w różnym wieku do aktywnego i zespołowego uczestniczenia w przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym, kulturalnym, sportowo-turystycznym, ale też rozrywkowym i rodzinnym. Teatr amatorski... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie „BUKO” działające na terenie małej wsi Piła (108 mieszkańców) w Borach Tucholskich odkryło w 2008r. pozostałości po jedynych w skali Polski północnej 5 podziemnych kopalniach węgla brunatnego. Na tej kanwie, po przeprowadzeniu... więcej

Pliki do pobrania

Pierwszy w Polsce projekt edukacji kulturalnej adresowany do społeczności osób niesłyszących, niewidomych, niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo, którym przybliżał zagadnienia związane z tańcem, współorganizowany przez Polski Teatr Tańca. Celem projektu... więcej

Pliki do pobrania

Prowadzone działania miały na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z woj. lubelskiego i dolnośląskiego oraz wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury społecznej i publicznej przez osoby z... więcej

Pliki do pobrania

INICJATYWA POLEGAŁA NA ORGANIZACJI „WESELA WIEJSKIEGO” OPARTEGO NA TRADYCYJNYCH ELEMENTACH ŚWIĘTOKRZYSKICH ZWYCZAJÓW I OBRZĘDÓW WESELNYCH SPRZED KILKUDZIESIĘCIU LAT. WYDARZENIE POWSTAŁO Z INICJATYWY GRONA MŁODYCH KREATYWNYCH LUDZI... więcej

Pliki do pobrania

Pozytywne Inicjatywy stworzyły w 2013 r. sieć 66 żłobków na terenie woj. pomorskiego. Żłobki zapewniają profesjonalną opiekę pedagogiczną i najnowsze wyposażenie. Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców z orzeczeniem o... więcej

Pliki do pobrania

Tradycja nie musi być nudna! Projekt „Bory Tucholskie – na szlaku mody” udowodnił, że stroje ludowe, haft i dziedzictwo kulturowe regionu mogą zainteresować także młodzież. Dziewczęta z Borów Tucholskich pod opieką fachowców z branży... więcej

Pliki do pobrania

„Nie daję, nie biorę łapówek” to akcja realizowana Stowarzyszenie „Normalne Państwo” od 2003 roku. To największa w Polsce społeczna kampania antykorupcyjna. Celem projektu jest promocja etyki, w szczególności w zakresie działań... więcej

Pliki do pobrania

Poprzez „Wybierz Przyszłość” Fundacja Nauka dla Środowiska, działając w partnerstwie z jednostkami publicznymi wdraża w woj. zachodniopomorskim program edukacji społeczno-finansowej, który proponuje nowy model kompleksowych działań wobec osób... więcej

Pliki do pobrania

Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej (MZAZ) w Dobrej jest najnowocześniejszym i największym w Polsce obiektem służącym rehabilitacji zawodowej i społecznej. W zarządzanym przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w... więcej

Pliki do pobrania

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, jako jedno z nielicznych w kraju posiada własną Grupę Historyczną. Podstawowym obszarem jej działania jest odtwarzanie oddziału piechoty Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej.... więcej

Pliki do pobrania

Festiwal Otwarte Ogrody to społeczne wydarzenia kulturalno-artystyczno-edukacyjne inicjowane i realizowane przez mieszkańców – Gospodarzy Ogrodów we współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządem. To wspólne działanie aktywnych mieszkańców,... więcej

Pliki do pobrania

Brwikon to konwent fantastyki i gier planszowych – czyli spotkanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych mających lub rozwijających podobne zainteresowania. Obejmuje on różne hobby: literatura fantastyczna i science-fiction, odtwórstwo historyczne, gry... więcej

Pliki do pobrania

Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego jest cyklicznym, organizowanym co roku wydarzeniem o charakterze ponadgminnym (powiatowym), realizowanym we współpracy z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i Starostwem Powiatowym w... więcej

Pliki do pobrania

Piotrkowskie Centrum Wolontariatu oferuje usługi wolontariatu stałego w ramach zarejestrowanych w bazie ochotników, wspierających w sposób ciągły działalność instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i osób prywatnych z rejonu Piotrkowa... więcej

Pliki do pobrania

W ramach realizacji projektu „Pokonać Siebie” powołano Zespół Aktywności Społecznej: rehabilitant, asystent osoby niepełnosprawnej i pracownik socjalny. ZAS realizował działania mające na celu rehabilitację i wsparcie społeczne w miejscu... więcej

Pliki do pobrania

REKREACJA M4 to projekt, który opierał się na edukacji kulturalnej w kontekście sztuki współczesnej. Kształcił on twórców amatorów, uczestników warsztatów w różnym wieku oraz widzów i odbiorców. Do realizacji akcji świadomie wybrana została przestrzeń... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie „Przyjazny Zabrzeg” im. Księdza Józefa Londzina zostało powołane w 2010 roku. Skupia osoby, którym zależy na integracji mieszkańców oraz dynamicznym i wszechstronnym rozwoju społecznym i gospodarczym sołectwa Zabrzeg w gminie... więcej

Pliki do pobrania

Celem Komitetu „Murem za Murem” jest pomoc w zbieraniu środków na odbudowę muru oporowego, zabezpieczającego skarpę z zabytkowym kościołem pw. św. Stanisława BM w Czeladzi. Upowszechnia informacje na temat kościoła i jego znaczenia dla... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie „Projekt Dorotka” powstało w 2011 roku. Skupia osoby, które za cel stawiają sobie promocję Wzgórza św. Doroty w Będzinie – Grodźcu. W jego składzie są m.in. turyści, motocykliści, rowerzyści, lokalni liderzy i... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Łowicka Akademia Sportu w 2010 roku zainicjowała Akcję „Bezpieczna Kobieta”. Partnerami tego przedsięwzięcia zgodzili się być: Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu oraz Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w... więcej

Pliki do pobrania

„Tworzymy Razem nasze miejsce do spotkań i inicjatyw lokalnych” Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzałki „Twórzmy Razem” powstało w 2011r. Od początku istnienia staramy się o przywrócenie działalności lokalnego Domu Kultury w... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiot działalności statutowej Stowarzyszenia Św. Celestyna stanowi wysoko wyspecjalizowana działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania te obejmują medycynę, rehabilitację, edukację i pracę dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych... więcej

Pliki do pobrania

Chór Cantamus Domino powstał przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie w 2009 roku, zapełniając lukę w tej aktywności artystycznej na mapie kulturalnej miasta Sławków. Celem chóru jest propagowanie i upowszechnianie tradycyjnych pieśni... więcej

Pliki do pobrania

Coolturalna Piwnica to związany z kulturą, sztuką, edukacją i wychowaniem projekt Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków. Służy wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenu... więcej

Pliki do pobrania

PRojekt Charity to autorski, systemowy program działań CSR, łączący biznes z III sektorem tak, aby podmioty, działające w tych obszarach, mogły się nawzajem wspierać. Realizowany jest on podczas dwóch wakacyjnych miesięcy. Celem projektu jest odpowiedź... więcej

Pliki do pobrania

Szukając swojego miejsca na ziemi trafiliśmy na nieczynny młyn wodny w Kuźniczysku. Zakochaliśmy się w tym miejscu od pierwszej chwili. Wyglądało, jakby młyn jeszcze wczoraj pracował. Od razu wiedzieliśmy, że udostępnimy go zwiedzającym – jest... więcej

Pliki do pobrania

Główne zadanie Fundacji to zdrowie środowiskowe dzieci – realizacja profilaktyki zdrowotnej dzieci na terenach narażenia środowiskowego, zwłaszcza na ołów i inne metale ciężkie. Prowadzenie systematycznego oraz profesjonalnego monitoringu narażenia... więcej

Pliki do pobrania

„Świder Skim Plaża – plaża miejska w Otwocku” została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kocham Józefów w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Miasto Otwock. Projekt polegał na zapewnieniu mieszkańcom Otwocka i... więcej

Pliki do pobrania

Działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej Wspieranie działalności na rzecz rozwoju południowo zachodniej polski Wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych Działalność edukacyjno – wychowawcza Propagowanie zdrowej żywności i higieny... więcej

Pliki do pobrania

Dwory to wspaniałe dziedzictwo polskiej kultury, niemi świadkowie polskich tradycji rodzinnych i społecznych. W 2011 roku, Stowarzyszenie przystąpiło do odbudowy dworu Horodyńskich w Kotowej Woli. Obiekt ten wzniesiony został w 1774 r. W okresie swojej... więcej

Pliki do pobrania

Mając na uwadze poprawę jakości życia chorych osiąganą poprzez łagodzenie cierpienia fizycznego, duchowego i społecznego, aktywizację do możliwie pełnego życia, pomimo postępu choroby, uczynienie godnym ostatniego okresu życia chorego Stowarzyszenie... więcej

Pliki do pobrania

Zdrowa Sobota – wyróżniona w 2013 roku w konkursie Marszałka Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Otwarta dla Niepełnosprawnych” jako dobra praktyka działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu chodzieskiego. Impreza... więcej

Pliki do pobrania

Zygmunt Kędzierski, twórca ludowy, człowiek o wielu talentach i ogromnej pasji, przez wiele lat swojego życia czynnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym naszego regionu. Człowiek ten potrafi zarazić swoją charyzmą i pasją ludzi wokół siebie, o... więcej

Pliki do pobrania

„MSG – Młodzieżowy System Gotowania” to projekt realizowany przez Fundację Idea Rozwoju, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej oraz wyrównanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy... więcej

Pliki do pobrania

„Kapsuła czasu – przesłanie do potomnych” (Wieluńska Kapsuła Czasu) to projekt Stowarzyszenia EWI 2039 pobudzający do pozytywnego przeżywania historii, analizowania teraźniejszości oraz projektowania przyszłości. Okazją do stworzenie... więcej

Pliki do pobrania

Błękitny Patrol WWF to 200 osobowa grupa wolontariuszy, mieszkających wzdłuż wybrzeża, którzy pomagają m.in. fokom i morświnom znalezionym na polskim wybrzeżu. Terenowy patrol zajmuje się monitorowaniem całego polskiego wybrzeża pod kątem występowania... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie „Nasza Kuklówka” działa od lipca 2011 r. W roku 2013 kontynuowaliśmy rozpoczęte w latach poprzednich działania skierowane głównie do dzieci, osób starszych oraz potrzebujących. Nowy projekt nazwaliśmy RAZEM PO ZDROWIE. Wydawać... więcej

Pliki do pobrania

„NASZA OJCOWIZNA. ŻYWE LEKCJE HISTORII NA ZAMKU W CZERSKU” jest to cykl wykładów poświęcony historii i pokazów tradycyjnych rzemiosł organizowany od 2008 roku. Pokazujemy zupełnie inne podejście do nauczania historii – nauka przez... więcej

Pliki do pobrania

Festiwal Otwarte Ogrody Zalesie Dolne 2013 to wydarzenie integracyjno-edukacyjne, promujące historię i tradycję Małej Ojczyzny – Zalesia Dolnego. Otwarta formuła festiwalu, organizowanego cyklicznie, umożliwia kultywowanie tożsamości Zalesia,... więcej

Pliki do pobrania

Projekt „Węglowa – Społeczna Koncepcja” był pierwszym w województwie podlaskim przykładem przeprowadzenia dialogu społecznego od fundamentów (zgromadzenie kompletnej wiedzy) do wypracowania rezultatu (całościowe rozwiązanie,... więcej

Pliki do pobrania

Od 2005 roku stało się już tradycją, że garstka zakopiańskich zapaleńców czci listopadowe święto zmarłych w Warszawie. Organizatorem tych wyjazdów jest Zakopiańska Fundacja Narodowa Skansen. Celem zbiórek pieniędzy na Cmentarzu Powązkowskim jest... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE” jest młodym, działającym od 2010 r. stowarzyszeniem, działającym na rzecz wszechstronnego rozwoju człowieka oraz regionu Pomorza. W głównej mierze działania stowarzyszenia dotyczą sfery kultury oraz działań... więcej

Pliki do pobrania

Fundacja Promocji Zdrowia dwukrotnie zorganizowała w 2013 r. bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku chorób nowotworowych i chorób układu krążenia. Udzielono 578 porad (318 onkologicznych i 260 z zakresu układu krążenia). Badania przeprowadzili... więcej

Pliki do pobrania

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie, którego członkami są ludzie chorzy na padaczkę, opiekunowie i członkowie rodzin ludzi chorych. Celem działalności Stowarzyszenia jest w szczególności: • udzielanie... więcej

Pliki do pobrania

Odtworzenie rzeźby Diany z oryginalnym klombem w prudnickim parku i stworzenie wokół, miejsca wypoczynku i rozrywki z wykorzystaniem również sąsiedniej altany. Stała organizacja dużych plenerowych imprez o charakterze rodzinnych pikników.  ... więcej

Pliki do pobrania

Wiejska wypożyczalnia rowerów uruchomiona w naszej wsi w maju 2013 roku powstała z inicjatywy Rady Sołeckiej. Spławie jest małą wioską (53 mieszkańców) malowniczo położoną w pradolinie Warty. W posiadaniu mamy 11 rowerów. Wypożyczane są one mieszkańcom... więcej

Pliki do pobrania

Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w działalności kulturalno – oświatowej oraz nowoczesnej edukacji czytelniczej i medialnej. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie... więcej

Pliki do pobrania

Celem głównym projektu było zaangażowanie mieszkańców w działanie społeczne, które poprawi warunki pobytu pacjentów na oddziale dziecięcym. Motylkowy Oddział jest dobrem wspólnym mieszkańców całego powiatu gostyńskiego. Cel w pełni udało się zrealizować.... więcej

Pliki do pobrania

Konkursu na najładniejszą witrynę sklepową z okazji 95. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości był adresowany do przedsiębiorców prowadzących sklepy i punkty usługowe w centrum Białegostoku. Ideą konkursu było propagowanie radosnego sposobu... więcej

Pliki do pobrania

Kreujemy Nowoczesnego Obywatela, czyli osobę ambitną i przedsiębiorczą, która doskonali się moralnie i intelektualnie. Poszerzamy wiedzę z prawa, przedsiębiorczości, ekonomii i bezpieczeństwa. Warmia i Mazury to teren o wysokim bezrobociu.... więcej

Pliki do pobrania

Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni animatorzy, których zadaniem jest zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. To wolontariusze, którzy mogą stać się motorem napędowym niezbędnej przemiany cywilizacyjnej w... więcej

Pliki do pobrania

W 2013 roku sekcja siatkówki KS TEAM Stare Miasto nawiązała kontakt z Europejskim Klubem Stanisławowa z Ukrainy, który posiada męską drużynę siatkówki osób z Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości na Ukrainie. Pojawił się pomysł zorganizowania... więcej

Pliki do pobrania

Realizacja projektu miała na celu rozwój współpracy pomiędzy partnerami – polskim LGD Kraina Dinozaurów oraz czeskimi MAS Mohelnicko i MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko poprzez przygotowanie, oznakowanie oraz promocję ścieżek turystycznych... więcej

Pliki do pobrania

Uroczyste otwarcie Regionalnej Izby Historii i Tradycji w Łysomicach odbyło się 15 czerwca 2012 r. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, natomiast Partnerami są Gmina Łysomice oraz kustosz Adam Kozłowski, do którego należą... więcej

Pliki do pobrania

Projekt "Bezpieczne dziecko" realizowany przez Fundację na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść" ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych... więcej

Pliki do pobrania

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego skupia 126 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń, współpracujących na rzecz rozwoju uczenia się przez całe życie w regionie. Są one zaangażowane w tworzenie systemowych rozwiązań z zakresu... więcej

Pliki do pobrania

Rzeczpospolita Norwidowska to miejsce na mapie, którego nie było, to ludzie, którzy to miejsce odkryli i nazwali, to wielka idea wychowawcza dla współczesnego i następnych pokoleń. To wieloletnie różnorodne działania odkrywania tożsamości małej ojczyzny,... więcej

Pliki do pobrania

Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne zarejestrowane zostało w styczniu 2008r. Stworzyła je grupa osób zaangażowanych w aktywną ochronę fortyfikacji toruńskich. Wspólnie pracujemy nad rewitalizacją obiektów fortecznych i budową Skansenu Fortecznego... więcej

Pliki do pobrania

Sołectwo Suchoczasy jest położone w północnej części Gminy Zduńska Wola. Sołectwo zajmuje powierzchnię 367,7 ha i jest zamieszkane przez 359 osób. W Suchoczasach znajduje się 257 budynków, z czego 104 to zabudowa mieszkalna. Na terenie sołectwa znajduje... więcej

Pliki do pobrania

W ramach projektu Ośrodek podjął wiele różnych działań, których wspólnym celem było wypracowanie nowych form prawnych udziału obywateli i ich związków w wykonywaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz promocja form istniejących, które zdaniem... więcej

Pliki do pobrania

„Biblioteki Sąsiedzkie są nową formą instytucji kultury, która nie przywiązuje się do niczego, zmienia się wraz z sytuacją. Jedynie książki pozostają stałym elementem, bo są nadal najtańszym, najprostszym wstępem do kultury” – prof.... więcej

Pliki do pobrania

Rok 2012 był dla organizatorów obchodów roku jubileuszowego - Samorządu Miasta i Gminy Ropczyce oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej – rokiem szczególnym, minęło 650 lat od nadania przez Króla Kazimierza Wielkiego praw miejskich Ropczycom.... więcej

Pliki do pobrania

Bractwo Rycerskie XXVI Chorągwi Zamku Bratian istnieje od 2007r. Naszym celem jest przypomnienie zapomnianej historii Ziemi Lubawskiej, tak ważnej w dziejach państwa polskiego w okresie wojny z zakonem, gdzie pierwotnie miało dojść do bitwy, która... więcej

Pliki do pobrania

Lepsza Gmina Czerwonak – nieformalna grupa obywateli, zaangażowanych mieszkańców gminy Czerwonak, prowadzi odsłonę serwisu Naprawmyto.pl w Czerwonaku udostępnioną przez Fundację Batorego i Pracownię Badań i Innowacji Społecznych... więcej

Pliki do pobrania

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych zrealizowała projekt pn. „Indywidualne ścieżki zatrudnienia”, którego celem było wypracowanie skutecznej, efektywnej i trwałej metody zatrudniania osób po 45 roku życia długotrwale... więcej

Pliki do pobrania

Projekt „Dom na Osiedlu” od 19 lat realizuje „Autorski program przystosowawczy do życia i pracy w społeczeństwie dla osób z głębszym upośledzeniem intelektualnym”. Jego uczestnicy mają możliwość pełnego przystosowania się do... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności członków Stowarzyszenia „Kolonia nad Szkwą” i mieszkańców wsi Kolonia jest wspieranie rozwoju wsi Kolonia, aktywizacja ludności wiejskiej, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego... więcej

Pliki do pobrania

Forum Aktywności Społecznej Ornontowic (w skrócie FASO) powstało jako forma komunikacji pomiędzy działającymi na terenie naszej gminy organizacjami. Jak dowodzą tego liczne inicjatywy podjęte przez Stowarzyszenie, współpraca ta przynosi korzyści każdej... więcej

Pliki do pobrania

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej metodą organizowania społeczności lokalnej na jednym z osiedli w Katowicach-Szopienicach to przede wszystkim aktywizowanie mieszkańców, zwłaszcza osób wykluczonych społecznie, do działania na rzecz poprawy swojego... więcej

Pliki do pobrania

„Młodzi Aktywni ” to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie „ Ziemia Krobska”, którego celem było zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców gminy Krobia w wieku 14-18 lat. W ramach projektu odbywały się... więcej

Pliki do pobrania

Aukcje Charytatywne na rzecz Oddziału Hematologiczno-Onkologicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach mają na celu zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz tworzenie pozytywnego PR wokół... więcej

Pliki do pobrania

„Tak dla Obwodnicy Marek” to prowadzona od 2009 r. pozytywna obywatelska akcja na rzecz realizacji kluczowej dla miasta i kierowców inwestycji drogowej. Rozdawanie cukierków stojącym w korku, zbieranie podpisów pod petycją na rzecz realizacji... więcej

Pliki do pobrania

Najważniejszymi zasobami sołectwa Krzykosy są jego mieszkańcy, zabytkowa Aleja Lipowa prowadząca do dawnego dworu, istniejąca świetlica wiejska, będąca równocześnie siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej oraz położona przy niej unikatowa, zachowana w... więcej

Pliki do pobrania

Przeprowadzone w ramach Projektu „PLUS 45 K – Uwierz w siebie” działania, miały charakter informacyjno – edukacyjny. Dzięki przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych skierowanych do bezrobotnych kobiet w wieki 45+, udało się... więcej

Pliki do pobrania

Celem Związku Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Jedną z jego inicjatyw jest Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska (OKO), która od 2010 roku stała się okazją do wymiany przemyśleń oraz poglądów... więcej

Pliki do pobrania

Dobryń Duży zamieszkuje 462 osoby. Są to rodziny wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje wsi, a także podejmujące aktywność w swojej miejscowości poprzez wieloletnie prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjno-sportowej. Mieszkańcy... więcej

Pliki do pobrania

Wieś Pomarzany Fabryczne jest stosunkowo dużą wsią, liczy bowiem prawie 500 mieszkańców. Ponad połowa z nich mieszka w zwartej części miejscowości – zwanej ze względu na bliskość dworca kolejowego „Stacją”, w której znajdował się... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego w 2000 r. zainicjowało. Jarmark św. Huberta jako integracyjne wydarzenie skierowane do mieszkańców i gości. Do współpracy zaproszono środowiska zaleskie, które prezentują swe zawodowe i społeczne aktywności,... więcej

Pliki do pobrania

„Spotkania z Pieśnią” to propozycja radosnego, śpiewającego celebrowania ważnych świąt państwowych. Prostą formułę „śpiewania po domach”, które w Zalesiu Górnym ma duże tradycje przenieśliśmy do publicznej przestrzeni, także... więcej

Pliki do pobrania

Inicjatywa powołania do życia stowarzyszenia „Nasza Kuklówka” w lipcu 2011 zrodziła się po wyborach samorządowych w listopadzie 2010, gdy nowa rada sołecka przygotowała piknik sąsiedzki, który okazał się dużym sukcesem. Wcześniej młodzież... więcej

Pliki do pobrania

Biblioteka Obywatelska Gminy Strzelin to projekt polegający na tworzeniu w małych miejscowościach Gminy Strzelin punktów bibliotecznych i czytelniczych, przekazywanie do wiejskich miejscowości książek, które będą służyły ich mieszkańcom. więcej

Pliki do pobrania

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” to projekt formalnie zrealizowany przez Gminę Lwówek, jednakże jest on wynikiem oddolnej inicjatywy Sołectwa Zgierzynka. Projekt ten łączy elementy sfery proekologicznej oraz prokulturowej. Efekty... więcej

Pliki do pobrania

„Miejsca z Duszą” to miejscowości tematyczne Warmii i Mazur, położone w malowniczych krajobrazach Zalewu Wiślanego, Wysoczyzny Elbląskiej oraz okolicach Kanału Elbląskiego. Jako partnerstwo wspólnie utworzyły ofertę, która daje możliwość... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności Rzecznika Praw Osób Starszych oraz jego Zastępcy, których biuro prowadzi Federacja FOSa, jest wsparcie środowisk seniorskich poprzez: podkreślanie wagi problematyki starzenia się i starości, współpraca z administracją, samorządem... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności Łódzkiej Grupy Organizacyjnej jest propagowanie nowoczesnego wychowania przedszkolnego i zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej potrzeby wczesnej edukacji dzieci. Promocja przedszkoli jako podmiotu, który dba o jakość... więcej

Pliki do pobrania

Grzegórzki to niewielka wieś położona w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Liczba ludności wynosi obecnie 149 osób. Miejscowość nie posiada jakichś szczególnych walorów turystycznych, a ludność tu mieszkająca zajmuje się głównie... więcej

Pliki do pobrania

Specjalistyczna poradnia rodzinna działająca przy Fundacji Rozwoju i Wsparcia Pasieka. Zadanie dotyczy udzielania bezpłatnych porad z zakresu prawa, psychologii oraz mediacji rodzinnych mieszkańcom województwa podkarpackiego, którzy ze względu na swój... więcej

Pliki do pobrania

Pierwszy Powiatowy Festiwal Kultury i Tradycji Warmińskich, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju wsi Rogóż zorganizowało w 2011 r. Obecnie jest to cykliczna impreza, odbywająca się zawsze we wsi Rogóż, w gminie Lidzbark Warmiński, pod koniec czerwca lub na... więcej

Pliki do pobrania

Klub „W Kobiecym Kręgu” jest lokalną inicjatywą, której pomysłodawczyniami są trzy Panie: Dominika Suchocka-Rektor, Anna Chmielewska i Marta Wantrych. Założycielki znalazły sposób na integracje mieszkanek prawie 6tys. wsi Kiełczów oraz... więcej

Pliki do pobrania

Istotą projektu Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012” była integracja i doskonalenie zawodowe wybranych przedstawicieli polskiej i ukraińskiej administracji publicznej oraz służb mundurowych w... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Razem Lepiej skupia osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, integracja ze społecznością lokalną, rozwijanie i pobudzanie ukrytych zdolności, a... więcej
Pokoje Życzliwości to inicjatywa Stowarzyszenia Pozytywne.com, która narodziła się na początku 2012 roku. Jej idea polega na stworzeniu w jak największej ilości polskich szpitali nowoczesnych świetlic dla dzieci. Członkowie Stowarzyszenia przygotowali i... więcej

Pliki do pobrania

Fundacja od 2007 roku corocznie organizuje Jarmark Górowski, a od 2012 także Górowską Noc Muzealną, są to stałe imprezy organizowane dla mieszkańców miasta i okolicznych wsi powiatu górowskiego. Prestiż tych wydarzeń sprawia, że do ich organizacji... więcej

Pliki do pobrania

Obywatelski, autorski, oddolny projekt zmierzał do zgromadzenia informacji i ocalenia pamięci o synagodze w Wirku (obecnie dzielnicy Rudy Śląskiej) i wireckiej żydowskiej gminie wyznaniowej unicestwionych przez hitlerowców w 1939 r. Barbara i Adam... więcej

Pliki do pobrania

Marianna Kobylińska od urodzenia związana jest z Gminą Sterdyń. Upowszechnieniem kultury zajmuje się od 1985 roku pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Od 1991 roku - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sterdyni. W 1999 roku Zarząd Gminy... więcej

Pliki do pobrania

Rewitalizacja zabytkowego schronu będącego sztabem Obszaru Warownego „Śląsk” z 1939 roku, jedynego tego typu obiektu na terenie Polski. Obiekt był dotąd niedostępny i całkowicie nieznany większości mieszkańców Śląska. Na podstawie ustaleń z... więcej

Pliki do pobrania

Program Moja Gmina Moim Domem ma na celu zaangażowanie władz gminy, instytucji i organizacji pozarządowych z terenu gminy Trzebownisko, do pracy na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe z kolejnych 10 wsi gminy, od dwóch lat organizują... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie „Macierzanka” inicjując działania na rzecz wioski tematycznej za priorytety uznała działania edukacyjne skierowane m.in. do dzieci i młodzieży. Odpowiadają one na różnorodne potrzeby społeczności lokalnej. U młodzieży... więcej

Pliki do pobrania

Darłowska Laponia Świętego Mikołaja organizowana jest w nadbałtyckim Darłowie od pięciu lat. Impreza ta zrzesza, skupia i angażuje wolontariuszy z całego powiatu sławieńskiego z 13 oddziałów jakie jednoczy na tym terenie Darłowskie Centrum Wolontariatu.... więcej

Pliki do pobrania

Szlak Greenway Naszyjnik Północy – długości 870km – zaczyna się i kończy w 5 tys. mieście Debrzno. Prace nad jego stworzeniem trwały 2 lata, nad utworzeniem koncepcji pracował 5-cioosobowy zespół, który prowadził rozmowy ze wszystkimi... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach jest wzmacnianie kapitału społecznego, rozumianego jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie. W utworzonym i uruchomionym „Żywym... więcej

Pliki do pobrania

Członkowie Bractwa Najemników Wczesnośredniowiecznych "Chąśba" z Trzebiatowa prowadzą nieodpłatną letnią informację turystyczną w Baszcie Kaszanej, zabytku z przełomu XIII i XIV wieku. Budowla jest własnością Gminy Trzebiatów, wpisana do... więcej

Pliki do pobrania

Przedmiotem działań Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i organizowanie akcji porządkowania nieczynnych cmentarzy ewangelickich; prowadzenie działalności informacyjnej wśród społeczności lokalnej. więcej

Pliki do pobrania

Sołectwo Kobylarnia jest jednostką samorządu terytorialnego gminy Nowa Wieś Wielka. Posiada ogółem 362 mieszkańców w tym 103 dzieci i młodzieży do lat 15. W sołectwie od kilku lat corocznie zwiększa się liczba nowych nieruchomości, w których zamieszkują... więcej

Pliki do pobrania

Popularyzacja i rozwój sportu rowerowego i motorowego. Podnoszenie kwalifikacji sportowych członków Stowarzyszenia. Pomoc w zdobywaniu odpowiedniego poziomu wyszkolenia sportowego. Propagowanie szeroko pojętej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w... więcej

Pliki do pobrania

Stowarzyszenie Hobbiton tworzy i rozwija wioskę tematyczną WIOSKĘ HOBBITÓW. Przedmiotem naszej działalności jest aktywizacja i integracja środowiska lokalnego oraz przeciwdziałanie bezrobociu. W początkowym okresie stowarzyszenie rozwijało się dzięki... więcej

Pliki do pobrania

Istotą opisanych we wniosku działań mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej było wzmacnianie kapitału społecznego rozumianego jako długotrwały (2006-2012) proces uwzględniający odkrywanie potencjału, ożywianie istniejących oraz inspirowanie do tworzenia... więcej
Poleć znajomemu