Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Polacy żyjący poza granicami kraju

 

Elementem wyróżniającym politykę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest podniesienie rangi problematyki obejmującej zagadnienia dotyczące Polaków żyjących poza krajem, do grupy spraw najważniejszych.

Filozofia takiego działania wyrasta z połączenia dwóch elementów: pamięci i szacunku dla historycznego doświadczenia losu Polaków emigrantów, tułaczy oraz przekonania, że we współczesnym świecie Rodacy mieszkający poza granicami kraju są integralną częścią wspólnoty narodowej a ich dynamizm i aktywność, stanową szczególnie cenny potencjał, swoisty kapitał polski w świecie.

Prezydent Lech Kaczyński wysoko ocenia wsparcie i pomoc udzielaną przez Polaków żyjących poza granicami kraju płynącą ze wszystkich zakątków świata w latach 70-tych i 80-tych XX wieku dla społeczeństwa podziemnego w Polsce, w tym ruchu wydawniczego i działań budujących solidarność.

W 2007 roku otwierając III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy Prezydent Lech Kaczyński uroczyście podpisał ustawę o Karcie Polaka, spłacając dług, jaki miało państwo polskie wobec Polaków, którzy na skutek wyroków historii znaleźli się poza terytorium Rzeczypospolitej i rozpoczynając program konkretnych działań na rzecz integracji społeczności polskiej w świecie i umacnia jej więzi z Polską.

Działania na rzecz Polaków żyjących poza granicami Polski są integralną częścią polityki zagranicznej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent utrzymuje stałą linię poparcia dla demokratycznych przemian na Białorusi, wiążąc je bezpośrednio z postulatem swobody działania dla organizacji polskich. Taka polityka Prezydenta pozwala Polakom na Białorusi wytrwale upominać się o przestrzeganie należnych im praw.

Konsekwentne wspieranie przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego środowisk polskich żyjących poza granicami kraju, przynosi także korzystne rezultaty w rozwiązywaniu niektórych problemów Polaków zamieszkałych w Niemczech.

W 2009 roku, z okazji rocznicy 10-lecia wejścia Polski do NATO, Prezydent przypomniał o wielkiej roli, jaką w 1999 roku odegrali Polacy żyjący w Stanach Zjednoczonych w przekonywaniu amerykańskich władz o tym, że Polska musi być członkiem NATO oraz o stałym zaangażowaniu Rodaków w Ameryce na rzecz wspierania aspiracji rozwojowych Polski.
 

Poleć znajomemu