Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 30 listopada 2009

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

30 listopada 2009 r. Prezydent RP złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest podyktowany przekonaniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, iż zaskarżona ustawa zbyt dalece ingeruje w samorządność i niezależność spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, będących zrzeszeniami obywateli, korzystającymi z konstytucyjnej ochrony. Prezydent RP nie jest przeciwnikiem nadzoru nad kasami, służącego zagwarantowaniu ich prawidłowego działania, jednakże jego zakres musi uwzględniać specyfikę kas wynikającą z ich spółdzielczego charakteru oraz rodzaju prowadzonej działalności.

Zdaniem Pana Prezydenta przy uchwalaniu ustawy nie zostały zachowane zasady obowiązujące przy tworzeniu prawa oraz naruszone zostały fundamentalne zasady konstytucyjne, w tym przede wszystkim zasada wolności zrzeszania, zasada zaufania obywateli i ich organizacji do Państwa, zasada przyzwoitej legislacji, zasada wolności gospodarowania, zasada ochrony własności oraz zasada równości wobec prawa. Mając na uwadze wskazane naruszenia, Prezydent RP wniósł o uznanie ustawy w całości za niezgodną z Konstytucją RP.

 

Zastrzeżenia Pana Prezydenta budzą przede wszystkim przepisy dotyczące tworzenia spółdzielczych kas, co ma następować w trybie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, przy czym w sposób nieostry ustawodawca wskazał przesłanki odmowy wydania przedmiotowego zezwolenia. Zbyt daleko idąca jest również, zdaniem Wnioskodawcy, ingerencja ustawodawcy w samorządność i autonomię kas. Podkreślić należy, że tworzenie i działalność kas spółdzielczych ma wymiar konstytucyjny, albowiem wywodzić je należy ze wspomnianej wolności zrzeszeń. Wątpliwości Pana Prezydenta budzi również nieadekwatne, w stosunku do formy działalności i ustanowionego nadzoru, ograniczenie swobody działalności gospodarczej prowadzonej przez kasy.
 

Poleć znajomemu