Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 29 października 2008

Październik 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej. - podpisana dnia 2 października 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe - podpisana dnia 14 października 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana dnia 14 października 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej - podpisana dnia 14 października 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o izbach morskich - podpisana dnia 14 października 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - podpisana dnia 14 października 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 21 października 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw- podpisana dnia 21 października 2008 r.
 9. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - podpisana dnia 21 października 2008 r.
 10. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej - podpisana dnia 21 października 2008 r.
 11. Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r. - podpisana dnia 23 października 2008 r.
 12. Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.- podpisana dnia 23 października 2008 r.
 13. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - podpisana dnia 23 października 2008 r.
 14. Ustawę z dnia 19 września 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r. - podpisana dnia 23 października 2008 r.
 15. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r. - podpisana dnia 23 października 2008 r.
 16. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 28 października 2008 r.
 17. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podpisana dnia 28 października 2008 r.
 18. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana dnia 29 października 2008 r.
 19. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - podpisana dnia 29 października 2008 r.
Poleć znajomemu