Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 28 kwietnia 2008

Kwiecień 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej - podpisana 8 kwietnia 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 kwietnia 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości - podpisana 8 kwietnia 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 12 marca 2008 r. o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadźykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r - podpisana 9 kwietnia 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Will"ego Branta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. - podpisana 9 kwietnia 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. - podpisana 9 kwietnia 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Europejskim Państwie Współpracującym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2007 r. - podpisana 11 kwietnia 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - podpisana dnia 11 kwietnia 2008 r.
 9. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu - podpisana dnia 11 kwietnia 2008 r.
 10. Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 kwietnia 2008 r.
 11. Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r. - podpisana 17 kwietnia 2008 r.
 12. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - podpisana 28 kwietnia 2008 r.
Poleć znajomemu