Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 30 czerwca 2006

Czerwiec 2006 r.

 

 1. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw - podpisana dnia 5 czerwca 2006 r.
 2. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego - podpisana dnia 5 czerwca 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 5 czerwca 2006 r.
 4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o Służbie Wywiadu Wojskowego - podpisana dnia 9 czerwca 2006 r.
 5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego - podpisana dnia 9 czerwca 2006 r.
 6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego - podpisana dnia 9 czerwca 2006 r.
 7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej - podpisana dnia 13 czerwca 2006 r.
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - podpisana dnia 13 czerwca 2006 r.
 9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa – Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie - podpisana dnia 13 czerwca 2006 r.
 10. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - podpisana dnia 13 czerwca 2006 r.
 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych - podpisana dnia 19 czerwca 2006 r.
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - podpisana dnia 19 czerwca 2006 r.
 13. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - podpisana dnia 30 czerwca 2006 r.
 14. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o samorządzie województwa - podpisana dnia 30 czerwca 2006 r.
 15. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 31 października 2003 r. - podpisana dnia 30 czerwca 2006 r.
 16. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, podpisanej w Hongkongu dnia 26 kwietnia 2005 r. - podpisana dnia 30 czerwca 2006 r.
 17. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie - podpisana dnia 30 czerwca 2006 r.
 18. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - podpisana dnia 30 czerwca 2006 r.

 

Poleć znajomemu