Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 grudnia 2009

Grudzień 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym / po wyroku Trybunału Konstytucyjnego – podpisana 8 grudnia 2009 r.
 2. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 8 grudnia 2009 r.
 3. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów – podpisana 8 grudnia 2009 r.
 4. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela – podpisana 8 grudnia 2009 r.
 5. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów – podpisana 8 grudnia 2009 r.
 6. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta – podpisana dnia 9 grudnia 2009 r.
 7. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie – podpisana dnia 9 grudnia 2009 r.
 8. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – podpisana dnia 9 grudnia 2009 r.
 9. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych – podpisana dnia 9 grudnia 2009 r.
 10. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - podpisana 15 grudnia 2009 r.
 11. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – podpisana 16 grudnia 2009 r.
 12. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - podpisana 16 grudnia 2009 r.
 13. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw – podpisana 16 grudnia 2009 r.
 14. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy – podpisana 16 grudnia 2009 r. 
 15. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich – podpisana 16 grudnia 2009 r.
 16. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – podpisana 16 grudnia 2009 r.
 17. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym – podpisana 16 grudnia 2009 r.
 18. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych – podpisana 16 grudnia 2009 r.
 19. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. zmieniająca ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych
  ustaw – podpisana 16 grudnia 2009 r.
 20. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – podpisana 17 grudnia 2009 r.
 21. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – podpisana 17 grudnia 2009 r.
 22. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – podpisana 17 grudnia 2009 r.
 23. Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. – podpisana 17 grudnia 2009 r.  
 24. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych – podpisana 21 grudnia 2009 r.
 25. Ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – podpisana 21 grudnia 2009 r.
 26. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję – podpisana 22 grudnia 2009 r.
 27. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 22 grudnia 2009 r.
 28. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – podpisana 22 grudnia 2009 r.
 29. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej – podpisana 22 grudnia 2009 r.
 30. Ustawa z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana 22 grudnia 2009 r.
 31. Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – podpisana 22 grudnia 2009 r.
 32. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcie instytucjom finansowym – podpisana 31 grudnia 2009 r.

   

 

Poleć znajomemu