Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 listopada 2008

Listopad 2008 r.

 1. Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa - podpisana 6 listopada 2008 r.
 2. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym - podpisana 7 listopada 2008 r.
 3. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 7 listopada 2008 r.
 4. Ustawa z dnia 8 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane - podpisana 7 listopada 2008 r.
 5. Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn - podpisana 7 listopada 2008 r.
 6. Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości - podpisana 13 listopada 2008 r.
 7. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - podpisana 14 listopada 2008 r.
 8. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - podpisana 14 listopada 2008 r.
 9. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 14 listopada 2008 r.
 10. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - - podpisana 14 listopada 2008 r.
 11. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 14 listopada 2008 r.
 12. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 14 listopada 2008 r.
 13. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 14 listopada 2008 r.
 14. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka - podpisana 14 listopada 2008 r.
 15. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 14 listopada 2008 r.
 16. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw - podpisana 24 listopada 2008 r.
 17. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw- podpisana 24 listopada 2008 r.
 18. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 listopada 2008 r.
 19. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - podpisana 24 listopada 2008 r.
 20. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 listopada 2008 r.
 21. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej - podpisana 24 listopada 2008 r.
 22. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - podpisana 24 listopada 2008 r.
 23. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy – Prawo budowlane - podpisana 24 listopada 2008 r.
 24. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - podpisana 24 listopada 2008 r.
 25. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych - podpisana 24 listopada 2008 r.
 26. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - podpisana dnia 26 listopada 2008 r.
 27. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia - podpisana dnia 26 listopada 2008 r.
 28. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia - podpisana dnia 26 listopada 2008 r.
 29. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 30. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 31. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 32. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 33. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 34. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 35. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 36. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 37. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 38. Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 39. Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 40. Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 41. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiady - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 42. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 43. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 44. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry 2006” - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 45. Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 46. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 47. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 48. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 49. Ustawę z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r. - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 50. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, przyjętej na drugim spotkaniu Stron Konwencji w Ałmaty w dniach 25-27 maja 2005 r. - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 51. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie procedury przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Islandią i Norwegią, podpisanej w Wiedniu dnia 28 czerwca 2006 r. - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 52. Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 września 2002 r. - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 53. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 54. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 55. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 56. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
 57. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 28 listopada 2008 r.
Poleć znajomemu