Menu rozwijane

Archiwum Prezydenta RP

Siedziba Archiwum:
Warszawa, ul. Augustówka 6.
Adres do korespondencji:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10.

Zasób archiwum stanowią materiały archiwalne z okresu działalności:

  • Kancelarii Rady Państwa z lat 1973-1989 (wcześniejsze materiały archiwalne, z wyjątkiem rejestrów odznaczeniowych, zostały przekazane do Archiwum Akt Nowych w Warszawie),
  • Kancelarii Prezydenta RP - od roku 1989.

1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 196, poz. 1161) warunkiem korzystania z materiałów archiwalnych jest uzyskanie zgody Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Pismo o udostępnienie powinno zawierać: dane składającego pismo, temat i zakres przedmiotowy pracy oraz cel wykorzystania, okres którego materiały dotyczą, przewidywany czas prowadzenia badań, nazwisko promotora w przypadku pracy naukowej lub dane podmiotu na którego rzecz praca jest realizowana. Szczegółowe elementy pisma zawiera ww. rozporządzenie. Przerwa w korzystaniu z materiałów archiwalnych, udostępnionych na podstawie pisemnej prośby, dłuższa niż 6 miesięcy, wymaga złożenia ponownego pisma. Korzystanie z zasobu odbywa się w pomieszczeniach Archiwum - pod nadzorem pracownika Archiwum. Korzystający z dokumentacji są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów i odpowiadają za całość udostępnionych im materiałów.

2. Archiwum Prezydenta RP uprzejmie informuje, że może nałożyć opłatę za kopie udostępnionego materiału archiwalnego na zasadach określonych w rozporządzeniu z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych i zgodnie z załączonym do niego cennikiem.

3. Materiał archiwalny  jest dostępny do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego  z ograniczeniami wynikającymi z ustawy. Archiwum może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie materiałów archiwalnych, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 26-02-2019
Osoba modyfikująca: Aleksandra Wicik